Slå adgang med tegn til/fra

Rådgivning, hjælp og støtte

Her finder du information om, hvordan familier, børn og unge kan få rådgivning, hjælp og støtte

Familieafdelingen tager sig af det forebyggende arbejde i forhold til børn og unge mellem 0 og 18 (23) år i Fredericia Kommune. Vi består af en række afdelinger med hvert vores speciale, men vi har et tæt samarbejde på tværs.

Familieafdelingen løser opgaver inden for det specialiserede socialområde:

 • Sagsbehandling af myndighedsopgaver for børn og unge i aldersgruppen 0-18 (23) år 
 • Handicapsager for børn og unge mellem 0-18 år
 • Udbetaling af ydelser i form af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre med handicappede børn.

Familie og Ungdomscentret står for lokalforankrede tilbud til børn og unge med særlige behov. Familieplejen tager sig af opgaver i forhold til plejefamilier og tilbyder lokalt forankrede aflastningstilbud.

Selvom Familieafdelingen er inddelt i afdelinger, er det en tværfaglig forebyggelsesenhed, som blandt andet også tager sig af

 • Åbent rådgivningsforløb
 • Anonyme råd og vejledning til forældre og børn
 • Gruppetilbud til børn og forældre
Modtagelsen

Modtagelsen er indgangen til Familieafdelingen. Her tager vi os af alle nye henvendelser og underretninger, som kommer ind i afdelingen. Alle underretninger bliver registreret og vurderet indenfor 24 timer.

Alle henvendelser til Modtagelsen skal ske på telefon 7210 7474 inden for vores normale åbningstid.

Har du akut behov for at få kontakt til Familieafdelingen udenfor åbningstid, skal du kontakte Sydøstjyllands Politi på tlf. 114, der vil sørge for kontakt til Rådighedsvagten i Familieafdelingen

Bekymring for et barn
Er du bekymret for et barn eller en ung under 18 år, har du pligt til at kontakte Familieafdelingen.

Du kan underrette Familieafdelingen via Modtagelsen både telefonisk, skriftligt, via mail eller ved at bruge underretningsskemaet under selvbetjening.

Handicaprådgivningen - Telefontid: 8.30 - 9.30

Handicaprådgivningen tager sig af vores tilbud til børn og unge med handicap mellem 0 til 18 år og deres familier. Vores målgruppe er børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicap og alvorlige kroniske lidelser. 

Når du kontakter os, vurderer vi, om barnet eller den unge kræver støtte, der kan give merudgifter § 86 og tabt arbejdsfortjeneste § 87 for forældrene jf. Barnets Lov.

Vi behandler ansøgninger fra forældrene i Handicaprådgivningen og vurderer, i hvilket omfang vi kan støtte økonomisk, med hjælpemidler, aflastning eller ledsagelse til unge mellem 12 og 18 år.

Børnefaglig undersøgelse og handleplan
Hvis vi vurderer, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte, laver handicaprådgiveren i samarbejde med familien og barnet eller den unge en børnefaglig undersøgelse. Med den skal vi i en mere detaljeret grad finde frem til, hvilke ressourcer eller eventuelle problemer barnet og familien er udfordret af.

Hvis den børnefaglige undersøgelse viser, at der er behov for særlig støtte, laver vi en handleplan. Handleplanen beskriver formålet med støtten, konkrete mål for støtten, og hvordan vi kan arbejde for, at barnet kan udvikle sig og trives.

Støtte til det velkendte
Udgangspunktet i Handicaprådgivningens arbejde er at tilbyde støtte, som kan være med til at udvikle barnet og forældrene, så barnet kan blive i eget hjem og lokalområde. Derfor sørger vi for at arbejde tæt sammen med daginstitutioner, skoler og barnets øvrige netværk. Det sker blandt andet i form af netværksmøder, hvor vi koordinerer den samlede indsats. 

Støtten kan være

 • konsulentbistand i hjemmet,
 • familiebehandling,
 • behandlingsforløb til barnet/ eller den unge eller
 • tilbud om døgnophold udenfor hjemmet. 

Når vi har sat støtten i gang, vil vi løbende tilpasse den til barnets aktuelle behov. Det sker som udgangspunkt i samarbejde med forældrene. Vi har pligt til vurdere støtteforanstaltningerne senest tre måneder efter, at de er iværksat og derefter hver sjette måned.

Bilag

Familierådgivningen - Telefontid: 8.30 - 9.30

Familierådgivningen tager sig af børn og unge med særlige behov. 

Vi er myndighed og har ansvaret for kommunens indsats over for børn og unge op til 7. klasse, der har behov for særlig støtte.

Når Modtagelsen eller Familie- og Børnesundhedsteam har vurderet, at et barn har behov for særlig støtte, laver familierådgiveren i samarbejde med familien og barnet en såkaldt børnefaglig undersøgelse.

Vi ser på barnets udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhed, fritidsforhold, venskaber, og hvad vi sammen vurderer kan være relevant. Ud fra den børnefaglige undersøgelse beslutter vi, hvilken støtte vi kan tilbyde barnet og familien. 

Støtten kan være:  

 • støtte i hjemmet,
 • familiebehandling,
 • behandlingsforløb til barnet/den unge eller
 • tilbud om døgnophold udenfor hjemmet med eller uden samtykke.

Støtten afhænger meget af den enkelte situation og de udfordringer, som barnet og familien har.

Detaljeret undersøgelse af barnets vilkår
Undersøgelsen foregår så vidt det er muligt i dialog med forældrene. Den skal vise, hvilke ressourcer og eventuelle problemer barnet og familien er udfordret af. Efter aftale med forældrene, vil vi også inddrage andre personer omkring barnet. Det kan være en lærer, en pædagog eller, det kan være venner eller familie. 

Den børnefaglige undersøgelse skal senest være afsluttet fire måneder efter, at vi har modtaget en henvendelse om, at nogen er bekymret for et barn. I særlige tilfælde kan vi sætte støtteforanstaltninger i gang, inden den børnefaglige undersøgelse er færdig.

Hvis der er alvorlig bekymring for barnets sociale eller sundhedsmæssige forhold, kan vi i særlige tilfælde sætte en børnefaglig undersøgelse i gang uden forældrenes accept.

Hvis undersøgelsen viser, at barnet ikke har behov for særlig støtte, lukker vi sagen. 

Handleplan for støtte til barnet
Hvis den børnefaglige undersøgelse viser, at der er behov for særlig støtte, laver vi en handleplan. Handleplanen beskriver formålet med støtten, konkrete mål for støtten, og hvordan familien, institutioner og vi kan gøre for, at barnet udvikler sig og trives.

Udgangspunktet i Familierådgivningens arbejde er at tilbyde støtte, som kan være med til at udvikle barnet og forældrene, så barnet kan blive i eget hjem og lokalområde. Derfor er det vigtigt at involvere og arbejde tæt sammen med daginstitutioner, skoler og barnets øvrige netværk. Det sker blandt andet i form af netværksmøder, hvor vi koordinerer den samlede indsats. 

Efter støtten er sat i gang, vil vi løbende tilpasse den til barnets aktuelle behov. Det sker som udgangspunkt i dialog med forældrene. Vi vurderer senest støtten tre måneder efter, at den er sat i gang og derefter hver sjette måned.
 

SSP

Gennem vores SSP-samarbejde forsøger vi at forebygge kriminalitet blandt byens unge. 
Eksempelvis hvis en ung under 18 år bliver taget butikstyveri og det bliver anmeldt til politiet, så starter SSP-samarbejdet, og vi sætter gang i en SSP-handlingsaftale, hvor vi inddrager den unge, forældrene, skolen, SSP-medarbejdere og andre relevante personer i den unges netværk.
Så aftaler vi, hvordan vi sammen skal støtte den unge i at undgå at have i ny kriminalitet og efter en periode på typisk et par måneder, afsluttes SSP-handlingsaftalen.

Bilag

Familieplejen

Familieplejen vejleder og og finder plejefamilier. Konsulenterne i Døgnplejen står for at matche og oprette plejeforholdet mellem barnet og plejefamilien i tæt samarbejde med familierådgiveren. Konsulenterne rådgiver plejefamilien i forhold til at kvalificere deres arbejde med barnet.

Familieplejen holder også kurser/temadage for plejefamilierne.

Vil du være plejefamilie?
Familier, der ønsker at blive godkendt som plejefamilie, skal rette henvendelse til Socialtilsynet, der varetager opgaven med at godkende plejefamilier.  

Læs mere om godkendelsesprocessen og find ansøgningsskema på Socialtilsynets hjemmeside

ICS Statusbeskrivelse
Vi arbejder på en digital løsning til indberetning af ICS Statusskrivelse. Indtil da bedes I kontakte administrationen i Familieafdelingen, for at få tilsendt et redigerbart dokument, som I kan arbejde i.

Bilag

Samtalegrupper for børn og unge

Nogle gange kan problemer og svære tanker blive lettere at håndtere, når man deler dem med nogen.

​Fredericia Kommune har forskellige tilbud om samtalegrupper for skolebørn. Her kan man mødes med andre, der er i en lignende situation som en selv.

Det er psykologer, børne- og ungerådgivere, familiekonsulenter, familievejledere og sundhedsplejersker, der står for samtalegrupperne.

Du kan finde tilbuddene på sundhed.dk

 

Genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste jf. Barnets Lov § 87

Har du tidligere modtaget tabt arbejdsfortjeneste og fået indbetalt pensionsbidrag til dit pensionsselskab af Fredericia Kommune, kan der være ændringer i pensionsbeløbet på baggrund af Ankestyrelsens principafgørelse 4-18. Ankestyrelsen har med principafgørelsen meldt ud, at den hidtidige praksis for beregning af pensionsbidraget ikke har været tilstrækkelig klar, og det har i nogle tilfælde betydet, at der ikke er blevet fyldestgørende reguleret i pensionsindbetalingen.

Kommunerne har derfor pligt til at søge det klarlagt, hvilke borgere med bevilling af tabt arbejdsfortjeneste, der siden 31. marts 2010 måtte have fået fejlberegnet bidraget til pension.

Fredericia Kommune har af egen drift gennemgået, henholdsvis genberegnet og om nødvendigt indbetalt eventuelt restpensionsbidrag hos forældre, hvor der pr. 1. januar 2019 var en aktiv sag om bevilling af tabt arbejdsfortjeneste.

Kommunen har desværre ikke mulighed for selv at finde øvrige relevante sager, og derfor beder vi de berørte borgere om selv at kontakte os for at få genoptaget deres sag med henblik på en genberegning af kommunens pensionsberegning. Berørte borgere er i denne forbindelse forældre, der har modtaget tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordning efter den 31. marts 2010, og som ikke har haft en aktiv sag pr. 1. januar 2019 og frem.

Hvis sagen har været påklaget til de Sociale Nævn eller Ankestyrelsen, vil Ankestyrelsen kunne genoptage sagen ved anmodning herom til dem.

Du kan rette henvendelse til Familieafdelingen på tlf.nr. 7210 7474, hvis du mener, at du er omfattet af ovenstående.

De almindelig forældelsesregler indebærer, at der efter 3 år ikke længere er ret til en ydelse, som man ellers har krav på. De tre år gælder fra det tidspunkt, hvor beløbet skulle have været udbetalt. Der vil derfor være sager, hvor kravet på at få efterbetalt bidrag til pensionsordning er forældet.

Forældelsesfristen kan dog være afbrudt, og kommunen skal derfor i hver enkelt sag tage stilling til, om kravet på efterbetaling er forældet.

SES - Værktøjet der bringer dig godt igennem skilsmissen

Hjælp børnene trygt gennem skilsmissen.

Fredericia Kommune tilbyder digital gratis skilsmissehjælp til alle borgere i Fredericia Kommune. 
SES - samarbejde efter skilsmisse, er en digital platform som kan hjælpe dig som er blevet skilt eller overvejer skilsmisse. Den kan hjælpe dig med at håndtere dine egne udfordringer, blive bedre til at forstå og støtte jeres børn, samt forbedre forældresamarbejdet. 
Log in på SES.dk og få konkrete redskaber til at håndtere skilsmissen. 

Læs mere - Link til SES.dk