Brand i Fredericia: Gå indenfor og luk vinduer og døre

Rådgivning, hjælp og støtte

Her finder du information om, hvordan familier, børn og unge kan få rådgivning, hjælp og støtte

Familie og Børnesundhed tager sig af det forebyggende arbejde i forhold til børn og unge mellem 0 og 18 (23) år i Fredericia Kommune. Vi består af en række afdelinger med hvert vores speciale, men vi har et tæt samarbejde på tværs.

Familieafdelingen løser opgaver inden for det specialiserede socialområde:

 • Sagsbehandling af myndighedsopgaver for børn og unge i aldersgruppen 0-18 (23) år 
 • Handicapsager for børn og unge mellem 0-18 år
 • Udbetaling af ydelser i form af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre med handicappede børn.

Familie og Ungdomscentret står for lokalforankrede tilbud til børn og unge med særlige behov. Døgnplejen tager sig af opgaver i forhold til plejefamilier og tilbyder lokalt forankrede aflastningstilbud.

Herudover består Familie og Børnesundhed af Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Tandplejen.

Selvom Familie og Børnesundhed er inddelt i afdelinger, er det en tværfaglig forebyggelsesenhed, som blandt andet også tager sig af

 • Åbent rådgivningsforløb
 • Anonyme råd og vejledning til forældre og børn
 • Gruppetilbud til børn og forældre
 • SSP, opsøgende gadeplanmedarbejder
 • Fritidspas - kontakt Min Guldberg Hansen på min.hansen@fredericia.dk for yderigere information.
Modtagelsen

Modtagelsen er indgangen til Familieafdelingen. Her tager vi os af alle nye henvendelser og underretninger, som kommer ind i afdelingen. Alle underretninger bliver registreret og vurderet indenfor 24 timer.

Alle henvendelser til Modtagelsen skal ske på telefon 7210 7474 inden for vores normale åbningstid.

Har du akut behov for at få kontakt til Familieafdelingen udenfor åbningstid, skal du kontakte Sydøstjyllands Politi, der vil sørge for kontakt til Rådighedsvagten i Familieafdelingen

Bekymring for et barn
Er du bekymret for et barn eller en ung under 18 år, har du pligt til at kontakte Familieafdelingen.

Du kan underrette Familieafdelingen via Modtagelsen både telefonisk, skriftligt, via mail eller ved at bruge underretningsskemaet under selvbetjening.

Handicaprådgivningen

Handicaprådgivningen tager sig af vores tilbud til børn og unge med handicap mellem 0 til 18 år og deres familier. Vores målgruppe er børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicap og alvorlige kroniske lidelser. 

Når du kontakter os, vurderer vi, om barnet eller den unge kræver støtte, der kan give merudgifter § 41 og tabt arbejdsfortjeneste § 42 for forældrene.

Vi behandler ansøgninger fra forældrene i Handicaprådgivningen og vurderer, i hvilket omfang vi kan støtte økonomisk, med hjælpemidler, aflastning eller ledsagelse til unge mellem 12 og 18 år.

Børnefaglig undersøgelse og handleplan
Hvis vi vurderer, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte, laver handicaprådgiveren i samarbejde med familien og barnet eller den unge en børnefaglig undersøgelse. Med den skal vi i en mere detaljeret grad finde frem til, hvilke ressourcer eller eventuelle problemer barnet og familien er udfordret af.

Hvis den børnefaglige undersøgelse viser, at der er behov for særlig støtte, laver vi en handleplan. Handleplanen beskriver formålet med støtten, konkrete mål for støtten, og hvordan vi kan arbejde for, at barnet kan udvikle sig og trives.

Støtte til det velkendte
Udgangspunktet i Handicaprådgivningens arbejde er at tilbyde støtte, som kan være med til at udvikle barnet og forældrene, så barnet kan blive i eget hjem og lokalområde. Derfor sørger vi for at arbejde tæt sammen med daginstitutioner, skoler og barnets øvrige netværk. Det sker blandt andet i form af netværksmøder, hvor vi koordinerer den samlede indsats. 

Støtten kan være

 • konsulentbistand i hjemmet,
 • familiebehandling,
 • behandlingsforløb til barnet/ eller den unge eller
 • tilbud om døgnophold udenfor hjemmet. 

Når vi har sat støtten i gang, vil vi løbende tilpasse den til barnets aktuelle behov. Det sker som udgangspunkt i samarbejde med forældrene. Vi har pligt til vurdere støtteforanstaltningerne senest tre måneder efter, at de er iværksat og derefter hver sjette måned.

Bilag

Familierådgivningen

Familierådgivningen tager sig af børn og unge med særlige behov. 

Vi er myndighed og har ansvaret for kommunens indsats over for børn og unge op til 7. klasse, der har behov for særlig støtte.

Når Modtagelsen eller Familie- og Børnesundhedsteam har vurderet, at et barn har behov for særlig støtte, laver familierådgiveren i samarbejde med familien og barnet en såkaldt børnefaglig undersøgelse.

Vi ser på barnets udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhed, fritidsforhold, venskaber, og hvad vi sammen vurderer kan være relevant. Ud fra den børnefaglige undersøgelse beslutter vi, hvilken støtte vi kan tilbyde barnet og familien. 

Støtten kan være:  

 • støtte i hjemmet,
 • familiebehandling,
 • behandlingsforløb til barnet/den unge eller
 • tilbud om døgnophold udenfor hjemmet med eller uden samtykke.

Støtten afhænger meget af den enkelte situation og de udfordringer, som barnet og familien har.

Detaljeret undersøgelse af barnets vilkår
Undersøgelsen foregår så vidt det er muligt i dialog med forældrene. Den skal vise, hvilke ressourcer og eventuelle problemer barnet og familien er udfordret af. Efter aftale med forældrene, vil vi også inddrage andre personer omkring barnet. Det kan være en lærer, en pædagog eller, det kan være venner eller familie. 

Den børnefaglige undersøgelse skal senest være afsluttet fire måneder efter, at vi har modtaget en henvendelse om, at nogen er bekymret for et barn. I særlige tilfælde kan vi sætte støtteforanstaltninger i gang, inden den børnefaglige undersøgelse er færdig.

Hvis der er alvorlig bekymring for barnets sociale eller sundhedsmæssige forhold, kan vi i særlige tilfælde sætte en børnefaglig undersøgelse i gang uden forældrenes accept.

Hvis undersøgelsen viser, at barnet ikke har behov for særlig støtte, lukker vi sagen. 

Handleplan for støtte til barnet
Hvis den børnefaglige undersøgelse viser, at der er behov for særlig støtte, laver vi en handleplan. Handleplanen beskriver formålet med støtten, konkrete mål for støtten, og hvordan familien, institutioner og vi kan gøre for, at barnet udvikler sig og trives.

Udgangspunktet i Familierådgivningens arbejde er at tilbyde støtte, som kan være med til at udvikle barnet og forældrene, så barnet kan blive i eget hjem og lokalområde. Derfor er det vigtigt at involvere og arbejde tæt sammen med daginstitutioner, skoler og barnets øvrige netværk. Det sker blandt andet i form af netværksmøder, hvor vi koordinerer den samlede indsats. 

Efter støtten er sat i gang, vil vi løbende tilpasse den til barnets aktuelle behov. Det sker som udgangspunkt i dialog med forældrene. Vi vurderer senest støtten tre måneder efter, at den er sat i gang og derefter hver sjette måned.
 

Den Matrikelløse Klub (DMK)

Den Matrikelløse Klub(DMK) er det forebyggende arbejde blandt byens unge. Det foregår på to niveauer: 

 • Det ene er opsøgende arbejde på gadeplan, hvor vi kommer alle de steder, hvor unge tager ophold, så vi kan være i dialog med unge og på den måde være tilgængelige med rådgivning og vejledning.
  Man kan være anonym, men hvis problemerne er så store, at der skal anden hjælp til, end den vi kan give, så hjælper vi gerne videre med det.
   
 • Det andet niveau er gennem vores SSP-samarbejde, hvor vi forsøger at forebygge kriminalitet blandt byens unge. 
  Eksempelvis hvis en ung under 18 år bliver taget butikstyveri og det bliver anmeldt til politiet, så starter SSP-samarbejdet, og vi sætter gang i en SSP-handlingsaftale, hvor vi inddrager den unge, forældrene, skolen, SSP-medarbejdere og andre relevante personer i den unges netværk.
  Så aftaler vi, hvordan vi sammen skal støtte den unge i at undgå at have i ny kriminalitet og efter en periode på typisk et par måneder, afsluttes SSP-handlingsaftalen.

Leder af den Matrikelløse Klub er Hrolf Langgård - du kan kontakte ham på tlf: 2095 8187

Bilag

Døgnplejen

Døgnplejen vejleder og og finder plejefamilier. Konsulenterne i Døgnplejen står for at matche og oprette plejeforholdet mellem barnet og plejefamilien i tæt samarbejde med familierådgiveren. Konsulenterne rådgiver plejefamilien i forhold til at kvalificere deres arbejde med barnet.

Døgnplejen holder også kurser/temadage for plejefamilierne.

Vil du være plejefamilie?
Familier, der ønsker at blive godkendt som plejefamilie, skal rette henvendelse til Socialtilsynet, der varetager opgaven med at godkende plejefamilier.  

Læs mere om godkendelsesprocessen og find ansøgningsskema på Socialtilsynets hjemmeside

ICS Statusbeskrivelse
Vi arbejder på en digital løsning til indberetning af ICS Statusskrivelse. Indtil da bedes I kontakte administrationen i Familie og Børnesundhed, for at få tilsendt et redigerbart dokument, som I kan arbejde i.

Bilag

Samtalegrupper for børn og unge

Nogle gange kan problemer og svære tanker blive lettere at håndtere, når man deler dem med nogen.

​Fredericia Kommune har forskellige tilbud om samtalegrupper for skolebørn. Her kan man mødes med andre, der er i en lignende situation som en selv.

Det er psykologer, familierådgivere, familiekonsulenter, sundhedsplejersker og socialrådgivere, der står for samtalegrupperne.

Herunder kan du se en liste over tilbuddene:

 • Ængstelige børn og deres forældre. Et tilbud i Fredericia kommune til ængstelige børn.
 • ”Sammen er vi stærkere” En samtalegruppe for børn af forældre med psykiske lidelser eller misbrugsproblematik.
 • ”Jeg savner dig” Samtalegruppe for børn, der har mistet.
 • Børn der lever i skilte familier. Et tilbud til børn hvis forældre er skilt.
 • Unge der ikke trives.
 • Søskende Gruppe. Et tilbud til børn eller unge med søskende som har et handicap.
 • "Grib Livet" Børn af forældre med fysisk livsforandrende sygdom. 

 

Feedback