Slå adgang med tegn til/fra

Søg støtte til merudgifter for voksne - § 100

Du kan søge om støtte til at dække de nødvendige ekstra udgifter, du har i din hverdag på grund af dit handicap eller din kroniske lidelse, som f.eks. medicin, ekstra kørsel, kurser mv.

Støtten skal give dig mulighed for at leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation.

Du kan finde ansøgningsskemaet i Selvbetjening i bjælken herover.

Hvem kan søge om tilskud til merudgifter

Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis:

 • du er mellem 18 år og folkepensionsalderen
 • du har udsat/opsat din folkepension
 • du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Får du førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, kan du ikke få merudgifts ydelser, medmindre du får kontant tilskud eller borgerstyret personlig assistance.

Du skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du skal have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.

Varigt nedsat funktionsevne er en langvarig lidelse:

 • der er indgribende i din hverdag.
 • som gør, at du ofte har brug for væsentlig hjælp.

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne, og at den ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser. Du kan få dækket dine nødvendige merudgifter uanset din boform, dvs. også selv om du f.eks. bor i bofællesskab eller i botilbud.

Hos Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan du finde mere information om, hvem der kan søge og på hvilke betingelser.

Se mere under - 'Læs også'.

Hvilke udgifter kan være nødvendige merudgifter

Vi kan hjælpe med at dække nødvendige merudgifter ved din daglige livsførelse. Det kan være mange typer af nødvendige merudgifter, som f.eks. merudgifter til

 • medicin
 • kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid
 • særlige kurser
 • håndsrækninger
 • ekstra vask

Det er vigtigt, at du får tænkt godt over, hvilke merudgifter du har, inden du søger om økonomisk hjælp.

Ansøgning om merudgifter

Du kan søge om tilskud til dækning af dine merudgifter. Det kan både være de løbende udgifter og enkeltudgifter.

Du skal både dokumentere din funktionsnedsættelse, og dokumentere eller sandsynliggøre, at det giver dig ekstraudgifter.

Hvor meget kan jeg få i tilskud

Dit tilskud til merudgifter bliver målt ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte eller dokumenterede, nødvendige merudgifter, som du har på grund af din funktionsnedsættelse.

For at du kan få tilskud til merudgifter, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 6.672 kr. årligt (2019), det svarer til 556 kr. pr. måned. Det bliver kaldt minimumsgrænsen. Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter. Hvis du opfylder betingelserne, bliver tilskuddets størrelse bestemt ud fra følgende kriterier:

 • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 556 kr. og 1.561 kr., får du et standardbeløb på 1.053 kr.
 • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.562 kr. og 2.601 kr., får du et standardbeløb på 2.102 kr.
 • Hvis du kan dokumentere merudgifter på over 2.602 kr. pr. måned, får du et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Én gang om året kan du få reguleret beløbet for de løbende udgifter, hvis du kan sandsynliggøre, at du har større merudgifter. Du får kompensationen med tilbagevirkende kraft, hvis dine merudgifter bliver godkendt af os. Hvis du i løbet af året får en enkeltstående merudgift, kan du søge om kompensation.

Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter. Tilskuddet er skattefrit.

Hvor længe kan jeg få tilskud til merudgifter

Du får udbetalt beløbet som en løbende ydelse, men du har pligt til at gøre os opmærksom på ændringer, der betyder et fald i dine merudgifter. Vi vil så fastsætte et nyt beløb, som gælder. Du skal ikke efterbetale for den mellemliggende periode.

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne, stopper udbetalingen helt, og du modtager ikke tilskuddet måneden efter, at dette er konstateret.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, skal du klage til os inden fire uger. Vi skal så genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra vi har modtaget klagen. Hvis vi fastholder vores afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Se mere under - Læs også.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos os, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Du kan læse på borger.dk om at søge aktindsigt.