Skærbæk Strandpark
Slå adgang med tegn til/fra

Kyst og strand

Her finder du information om Fredericias kyster og strande

I Fredericia er vores kyster og strande i særklasse. Vi har rigtigt meget at byde på i form af lækre sandstrande, udfordrende vandreruter og plads til aktiviteter ved vandet. Langs kysten er der fine muligheder for at sejle ud på Lillebælt, opleve kystlandskabet eller besøge en af vores mange badestrande.

Du kan her på siden finde flere informationer om de gængse regler for kyst og strand.

Strande med Blå flag

I Fredericia har vi rent badevand langs kysten, men særligt fire strande udmærker sig med det Blå Flag. Det Blå Flag viser, at der er en højere standard på stranden med blandt andet med toiletforhold, parkeringsplads og hyppigere badevandsprøver. Du finder Blå Flag på strandene ved:

 • Trelde Næs
 • Hyby Strand
 • Østerstrand
 • Skærbæk Strandpark

Læs mere om strandene

Hvad betyder det Blå Flag for dig?
Blå Flag er et kvalitetsmærke. Det er en garant for, at der på den stranden eller havnen er gode forhold, og at kommunen eller havnen arbejder for et rent miljø. En Blå Flag-strand skal blandt andet være ren og velholdt, have redningsudstyr, gode toiletforhold, affaldsfaciliteter og info-tavler til de besøgende om natur- og miljøforhold og faciliteterne på stranden. Alt dette skal være med til, at du får en god oplevelse, når du besøger en Blå Flag-strand.

Her kan du finde badevandsanalyser for strande med det blå flag:

Badevandsanalyser for 2022

Badevand

I Fredericia skal badevandet være rent. Derfor tager vi løbende prøver hen over badesæsonen - fra 1. juni til 1. september. I badesæsonen kontrollerer vi badevandet ved otte stationer langs kysten for at sikre, at vandet er sundhedsmæssigt forsvarligt at bade i.

På overvågningsstationerne tager vi i badesæsonen fem vandprøver, mens vi på Blå Flag-strande tager 10 vandprøver.Kvaliteten af badevandet opdeler vi i fire kategorier:

 • Udmærket
 • God
 • Tilfredsstillende
 • Ringe.

Badevandsprøver fra kysten viser, at kvaliteten på Fredericias badestrande er i top – alle målinger viser den reneste kategori.

Hvad består målingen i?
Badevandskontrollen består af en måling for E.coli og enterokokker og en visuel inspektion af vandet.

I vores vurdering af badevandskvaliteten tager vi også højde for:

 • sigtdybde
 • nedbør på dagen og dagen før
 • skydække
 • vindstyrke
 • vandkvalitet
 • strandkvalitet
 • vandtemperatur og pH

Skulle badevandskvaliteten pludselig vise sig at være forringet, vil vi følge udviklingen meget nøje, og skulle badevandet vise sig at være direkte uegnet som badevand, vil vi sætte skilte op ved stranden og sætte annoncer i dagspressen. På strande med blåt flag vil flaget også blive fjernet, indtil vandet igen er rent.

Det er et godkendt laboratorium, der analyserer vandprøverne og sikrer, at de lever op til de gældende lovkrav.

Badevandsprofiler
Badevandsprofiler beskriver strandområderne både i forhold til omgivelserne og til de sundhedsmæssige risikofaktorer. Vi har lavet badevandsprofiler for alle de offentlige badestrande. Dem kan du se her:

Bilag

Livreddere

På Østerstrand holder Trygfondens professionelle livreddere med dig, når du bader fra sidste uge i juni og frem til midten af august.

Livredderne er synlige på stranden og sætter dagligt en særlig flagmarkering op, der viser, hvilket område der er under opsyn på stranden. Kontakt gerne livredderne, da de gerne giver råd og vejledning. En stor del af deres arbejde er forebyggelse med oplysninger og baderåd.

Bade- og bådebroer

Bade- og bådebroer er broer, der er anlægt på statens søterritorium, og det kræver en særlig tilladelse.

Hvis du ønsker at lave en ny bro, skal du søge om tilladelse hos os. Det samme kan også gælde for eksisterende broer med tilladelse, hvis du overvejer at renovere eller udskifte broen med ny.

Du har lov til at udskifte enkelte brædder i broen eller enkelte bundpæle, men udskifter du en større del af broen med nyt, kan det kræve ny tilladelse. Er du i tvivl, bør du spørge os til råds.

Du skal være opmærksom på, at broens landfæste ikke må genere færdslen langs kysten.

Har du en bro, der er sat op uden tilladelse, har du pligt til at søge kommunen om lovliggørelse.

Ønsker du for eksempel fortøjringspæle til broen eller bådhejs/lift, skal du søge tilladelse hos Kystdirektoratet.

Læs mere om bade- og bådebroer her:

 

Bilag

Sejlads

Motorbåde og brætsejlads

Der gælder særlige regler for sejlads med motorbåde og brætsejlads i Lillebælt. Læs mere om reglementet på Sydøstjyllands Politikreds.

 

Vandscooter og jetski

Det er forbudt at sejle med vandscootere og jetski i Fredericia Vildtreservat - mellem Den Gl. Lillebæltsbro og frem mod Skanseodde/Strib Fyr i nord. Det er hele vandarealet, der er omfattet af forbud.

I de øvrige områder må vandscootere ikke sejle tættere på kysten end 300 meter. Sejler du indenfor 300 meter, skal det ske vinkelret på kysten og med maksimalt 5 knob.

Bilag

Kystbeskyttelse

Skal du etablere, genoprette, renovere eller vedligeholde kystbeskyttelse? Så læs, hvordan du skal ansøge om tilladelse.

Om kystbeskyttelse

Den 1. september 2018 overgik myndighedsbehandling i kystbeskyttelsessager fra Kystdirektoratet til kommunerne.

Ejer du en grund ud til kysten, har du selv ansvar for at beskytte din ejendom mod havets påvirkning og oversvømmelse. Du skal søge tilladelse, hvis du ønsker at etablere, ændre eller genoprette kystbeskyttelse.

Kystbeskyttelse er typisk:

 • Sandfodring
 • Skråningsbeskyttelse
 • Bølgebrydere
 • Høfder
 • Diger
 • Højvandsmure

Hvornår har jeg brug for en tilladelse?

 • Hvis du vil etablere helt ny kystbeskyttelse, eller hvis du ønsker at udvide det eksisterende.
 • Du skal også ansøge om en tilladelse, før du genopretter eksisterende kystbeskyttelse. Du genopretter, hvis den nuværende kystbeskyttelse ikke længere har en kystbeskyttende funktion.
 • Ved renovering af eksisterende kystbeskyttelse. Ved renovering forstås, at anlægget ændres enten i forhold til opbygning, materialevalg eller at du ændrer dimensionerne.
 • Ved vedligeholdelse af kystbeskyttelse, der er lavet før år 1969, hvor der ikke foreligger tilladelse til anlægget.

Hvad kan jeg gøre uden en tilladelse?

Du skal ikke søge tilladelse for at udføre helt almindelig vedligehold af lovligt opført kystbeskyttelse. En tilladelse forpligtiger typisk ejeren til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand.

Bemærk at en genopbygning, fx en stenhøfde, til en tidligere tilstand/størrelse den havde for år tilbage, ikke er vedligehold men renovering der kræver tilladelse. Vedligeholdes kystbeskyttelse ikke, kan tilladelse bortfalde ad åre.

Hvor skal jeg søge om tilladelse?

Kommunerne har ansvaret for at behandle sager om kystbeskyttelse. Kystdirektoratet skal fortsat give tilladelse til terrænændringer på kysten, der kan påvirke den naturlige kystudvikling.

Det er muligt at ansøge om kystbeskyttelse af kun en enkelt ejendom. Det er dog ofte relevant for flere ejendomme på en strækning at få en sammenhængende kystbeskyttelse. Det kan derfor være relevant at søge om et fælles projekt eller som det hedder i kystbeskyttelsesloven - et kommunalt fællesprojekt. Her er det muligt at bede kommunen om at fungere som procesmyndighed, hvis man fx ikke kan blive enige om en løsning og en bidragsfordeling.

Nødvendige oplysninger

For at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling er der en række oplysninger vi har brug for. Ansøgning om kystbeskyttelse skal ske digitalt via et ansøgningsskema fra Bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger’.

Du kan hente ansøgningsskema og vejledning til skemaet nedenfor. Vi betragter først ansøgningen som modtaget, når vi har modtaget alle nødvendige oplysninger. Derfor er det vigtigt, at du læser vejledningen til ansøgningsskemaet grundigt.

Både din ansøgning og vores afgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside under 'Høringer og afgørelser' og sendt til naboer, berørte parter samt relevante myndigheder.

Andre tilladelser

Da kystbeskyttelse kan have negative virkninger på natur og miljø, skal projektet også vurderes i forhold til øvrig lovgivning. For at optimere behandlingen af sager om kystbeskyttelse vil en række lovgivninger blive inkluderet i tilladelsen. Det kan være naturbeskyttelsesloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven. Det er valgfrit om vandløbsloven skal inkluderes. Om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet vurderes på baggrund af en særskilt VVM anmeldelse. Du kan finde et anmeldeskema nedenfor.

Ansøgningsskemaet finder du under bilag nedenfor.

Bilag

Vision for Østerstrand

Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året rundt. På den baggrund lægger Fredericia Byråd stor vægt på, at strandene og deres udstyr er af høj kvalitet, og at strandområderne indrettes til gavn for de mange forskellige interesser, der knytter sig til området.

Med denne vision fastlægger Fredericia Byråd principperne for en ønskværdig udvikling af de bynære strande – en udvikling, der har det sigte, at strandene kan få en endnu højere kvalitet end i dag. Ønsket er, at strandene vil udgøre optimale rammer for publikumsaktiviteter og foreningsliv, hvor det vil være en oplevelse i sig selv at færdes og opholde sig i skønne og trygge omgivelser.


Visionen skal ikke opfattes som en konkret plan, som Byrådet agter at lade gennemføre. Den skal betragtes som et langsigtet pejlemærke for den fremtidige udvikling af Østerstrand og Hyby Lund Strand, som vil udgøre grundlaget for den fremtidige prioritering af forbedringer af strandområderne i takt med, at der kan skabes økonomisk grundlag herfor. 
Værktøjerne vil være nye rekreative faciliteter, forskønnelse, forbedrede parkeringsforhold samt øget fokus på oprydning, strandrensning, vedligeholdelse og tryghed.

PDF ikon vision_oesterstrand_printvenlig_udgave.pdf