Fotograf Peter Leth-Larsen
Slå adgang med tegn til/fra

Fredning af Treldeskovene

Status for sagen om fredningen af Treldeskovene

Fredningsnævnet har den 27. oktober 2022 truffet afgørelse om fredning af Treldeskovene i Fredericia Kommune. Se afgørelsen her:

Eksternt link til afgørelse om fredning af Treldeskovene

 

Sagen vil nu blive behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Læs om den videre proces her:
Fredninger (mst.dk)

 

 

 

 

 

 

Høringsprocessen

Fredericia Kommune har været i dialog med lodsejerne, Danmarks Naturfredningsforening og andre interessenter om fremtidige natur- og friluftsindsatser på både Trelde Næs og i Treldeskovene – med henblik på at der udarbejdes et fredningsforslag som sendes til Fredningsnævnet.

 

Høringssvar:

Der var høring om fredning af Treldeskovene indtil 1/11-2018. Der er indkommet en række høringssvar fra lodsejere og andre parter/interessenter, se bilag. Dertil kommer input fra telefonsamtaler, møder og besigtigesler i skovene samt resultater fra Borgerpanelets svar vedr. Treldeskovene i forbindelse med undersøgelsen og Friluftsliv og Naturområder i kommunen (se grafen nedenfor). Resultaterne fra borgerpanelet er stadig "rå data", der vil indgå i en rapport som forventes udarbejdet inden udgangen af 2018.

Figur over høringsprocessen

 Bilag:
Høringsbrev og invitation til møde om fredningen af Treldeskovene (pdf)

Bilag

Fakta om Treldeskovene

Treldeskovene er det største skovområde i Fredericia Kommune på over 600 ha. Området har en høj artsrigdom ud over det sædvanlige. Nogle dele af skovene er meget gamle, og området har sandsynligvis været skovbevokset siden sidste istid, hvilket er meget sjældent i Danmark. Der er i skovene registreret mange orkideer, truede arter af svampe, sommerfugle, insekter og fugle m.m.
Den høje biodiversitet, dvs. mangfoldigheden af levende organismer, skyldes primært to ting – de geologiske forhold og områdets lange skovhistorie.

I bilagene er der forskellige fakta om Treldeskovene.

 

Et område kan fredes for at beskytte dyr, planter, kulturspor og/eller landskaber. Samtidig kan man sikre/forbedre offentlighedens muligheder for færdsel og oplevelser. Læs evt mere her: https://fredningsnaevn.dk/fredninger/ og her: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/fredninger/hvordan-gennemfoeres-en-fredning/

Bilag:

Natur i Fredericia Kommune (Treldeskovene) (pdf)
Geologi - plakat (pdf)
Voksesteder for sjældne svampe (pdf)
Truede svampe i Treldeskovene (pdf)

Spørgsmål og svar

Der er kommet en del faktuelle spørgsmål ind til sagen som vi forsøger at svare på. Du kan se svarene under bilag.

Bilag:
Q & A
Anbefalinger vedrørende omstilling til biodiversitetsskov - GEUS (pdf)
Virkemidler til fremme af biodiversitet i skoven - Naturstyrelsen (pdf)