Klima-, Energi- og Miljøudvalget - 05-12-2022

Referat
Dato:
Mandag, 5 december, 2022 - 09:00
Hent som fil:
Lokation:
Dagsorden publiceret:
Torsdag, 1 december, 2022 - 11:16
Referat publiceret:
Tirsdag, 6 december, 2022 - 15:10

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 05-12-2022

Godkendt.

Punkt 2 Orientering: Status vedr. drikkevand

Sagsresumé

Den 22. oktober 2022 skrev Fredericia Dagblad en artikel ”Er med i kedelig top: Det rene drikkevand i Fredericia er truet”. Artiklen var skrevet på baggrund af en undersøgelse, som Danmarks Naturfredningsforening (DN) har udført og gav anledning til læserspørgsmål fra borgere, der var nervøse for at drikke vandet i Fredericia.

På den baggrund ønskede Klima-, Energi- og Miljøudvalget en orientering omkring drikkevandet i Fredericia.

Sagsbeskrivelse:

Den 22. oktober 2022 skrev Fredericia Dagblad en artikel ”Er med i kedelig top: Det rene drikkevand i Fredericia er truet”. En bekymret borger havde kommenteret den første artikel og ønskede at vide hvilke husstande, der modtog vand, der ikke var sikkert at drikke. Den 28. oktober 2022 udkom endnu en artikel i Fredericia Dagblad, hvor Fredericia Kommune forklarede, at vandet trygt kan drikkes.

 

Alt vand fra almene indvindingsboringer i Fredericia Kommune er sikkert at drikke. Alle fund af pesticider er under grænseværdierne fastsat i drikkevandbekendtgørelsen, som sætter kravene for, hvornår vand i Danmark betragtes som sundhedsmæssigt forsvarligt at drikke.

 

I Fredericia Kommune er der fundet pesticider i 50% af indvindingsboringerne. Dette svarer ifølge DN’s undersøgelse til tæt på landsgennemsnittet. Hermed er Fredericia Kommunes drikkevand ikke ekstraordinært truet, men Fredericia deler en fælles national problematik, nemlig at der er en stigning i antallet af boringer, hvori der findes pesticider.

 

Det er de almene vandværkers ansvar at overholde drikkevandskvalitetskravene. Vandværkerne må ikke sende drikkevand ud til forbrugerne, som ikke overholder drikkevandskvalitetskravene. Vandværkerne analyserer løbende vandet for forskellige parametre ud fra de krav, der er fastsat jf. deres kontrolprogrammer. Kommunen kontrollerer, at kravene er opfyldt. Ved en konstateret forurening, hvor indholdet af et bestemt stof i drikkevandet overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskrav, informeres Fredericia Kommune, og der udarbejdes plan for, hvordan drikkevandsforsyningen igen sikres.

 

I Fredericia Kommune gøres følgende for at beskytte grundvandet:

-          I forbindelse med den seneste kommuneplan har Fredericia Kommune udarbejdet en grundvandsredegørelse med det formål at beskytte det mest værdifulde grundvand i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning, så der som udgangspunkt ikke anlægges erhverv eller anlæg, som kan udgøre en risiko for forurening af grundvand i områder, hvor vi særligt ønsker at passe på grundvandet.

-          Kommunen tager også hensyn til grundvandsbeskyttelse af relevante områder i forbindelse med sagsbehandling af bygge- og anlægssager med videre.

-          Kommunen benytter ikke pesticider på egne arealer på nær i ét område, hvor der bekæmpes bjørneklo.

-          Miljøstyrelsen har udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) rundt om vandværkernes indvindingsboringer, hvor der fremover ikke må anvendes pesticider.

-          Kommunen har udarbejdet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i 3 indsatsområder, som er udpeget af Miljøstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Klima-. Energi- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 05-12-2022

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker på et kommende møde en drøftelse af hvilken handlemuligheder der er i forbindelse med sikringen af rent drikkevand.

Punkt 3 Beslutningssag: Igangsættelse af revision af Fredericia Kommunes Vandforsyningsplan

Sagsresumé

Hovedformålet med en vandforsyningsplan er at sikre, at vandværkerne kan levere godt og nok vand til forbrugerne inden for den periode, som planen dækker.

Den gældende vandforsyningsplan blev vedtaget af Byrådet den 9. maj 2011.

Planens forbrugsprognose strækker sig frem til 2021 og danner ikke længere et tilstrækkeligt grundlag til at fremtidssikre kommunens vandforsyning.

Med denne sag igangsættes en revision af vandforsyningsplanen fra 2010.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommunes gældende vandforsyningsplan udgør grundlaget for Fredericia Kommunes planlægning og administration af vandforsyningen for perioden 2010-2021. Formålet med vandforsyningsplanen er at sikre en kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning, der dels forholder sig til vandressourcens størrelse og samtidig tilgodeser befolkningens og erhvervslivets behov for vand både nu og i fremtiden.

 

Vandforsyningsplanen skal skabe overblik over den nuværende struktur i vandforsyningen i kommunen og samtidig give retningslinjer for den fremtidige struktur og udvikling i vandforsyningen.

 

Proces og tidsplan

Det forventes at revisionen tager et år. Processen for udarbejdelse af en vandforsyningsplan fremgår af bekendtgørelsen om vandforsyningsplanlægning og er som følger:

-          Involvering af relevante parter: Kommunen skal involvere ejere af almene vandforsyningsanlæg (forsyner mindst 10 ejendomme med vand) i kommunen.

-          Forslag til vandforsyningsplan: Der udarbejdes og vedtages et forslag til vandforsyningsplan

-          Offentlig høring i 8 uger: Forslaget til vandforsyningsplanen offentliggøres med en frist på 8 uger til indsigelser. Forslaget skal sendes til de involverede myndigheder og institutioner herunder almene vandforsyninger i kommunen.

-          Endelig vandforsyningsplan: Hvis der kommer indsigelser, ændres planen om nødvendigt. Herefter kan den endelige plan vedtages. Vedtagelsen af planen skal annonceres på kommunens hjemmeside.

-          Offentliggørelse af endelig plan: Vandforsyningsplanen offentliggøres på kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Selve revisionen af Vandforsyningsplanen har ingen økonomiske konsekvenser bortset fra udgifterne til eventuel konsulentbistand, der afholdes inden for de sædvanlige budgetmæssige rammer.

Vurdering

Hvis Fredericia skal kunne lave en fremtidssikret planlægning af kommunens vandforsyning, er det nødvendigt at revidere kommunens Vandforsyningsplan, således udviklingen i kommunens vandforbrug understøttes. 

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Klima-, Energi- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet godkender, at arbejdet med en revision af vandforsyningsplanen igangsættes

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 05-12-2022

Anbefales.

Punkt 4 Beslutningssag: Godkendelse af prisliste for 2023 - Fredericia Spildevand og Energi A/S

Sagsresumé

Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE) har fremsendt budgetplan og prisliste for afgifter og gebyrer for 2023 for spildevand mm. Prislisten skal godkendes af byrådet, der skal påse, at taksterne overholder den økonomiske ramme, som forsyningssekretariatet har fastsat.

 

Sagsbeskrivelse:

I henhold til § 3 i betalingsloven skal den af et spildevandsselskab fastsatte kubikmetertakst og bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at taksterne overholder den økonomiske ramme (tidligere betegnet ”prisloft”, og som betyder maksimum årlig indtægt), som Forsyningssekretariatet, der er myndighed for spildevandsselskaberne, har fastsat for det pågældende spildevandsselskab i henhold til § 6 i vandsektorloven.

 

På den baggrund har FRSE med henblik på Fredericia Kommunes godkendelse fremsendt prisliste for afgifter og gebyrer for 2023 for spildevand, samt budgetplan.

 

FRSE har i budget for 2023 beregnet en basispris på 33,75 kr. pr. m3 ekskl. moms afledt spildevand (stigning på 4,50 kr. i forhold til 2021)

 

Trappemodellen (indført på landsplan i 2014), som giver rabat til de store spildevandsforbrugere er fuldt ud implementeret. Det betyder, at der i 2023 gives 20 % rabat på mængder mellem 500 og 20.000 m3 og 60 % på mængder over 20.000 m3.

 

FRSE har i sin prisliste et fast bidrag pr. stik i afregningen med kunderne. I år 2023 sættes dette til 500 kr. årligt ekskl. moms.

FRSE prisliste for 2023 er sammensat således: 2022  2023
    Pris ekskl. moms Pris ekskl. moms
Vandafledningsbidrag pr. m3  29,25 kr.  33,75 kr.

Fast bidrag, pr. stikledning   350,00 kr.  500,00 kr.

Tilslutningsbidrag – både regn- og spildevand 53.594,70 kr.  59.747,37 kr.
til afløbssystemet pr. boligenhed

Tilslutningsbidrag – ej tilsluttet tag- og  32.156,82 kr.  35.848,42 kr.
overfladevand pr. boligenhed

Forsyningssekretariatet har udmeldt en 2-årig økonomisk ramme (2022-2023) til Fredericia Spildevand og Energi A/S.
Fredericia Spildevand og Energi A/S’ økonomiske ramme ser således ud:

Tal i mio.kr.   2022  2023
Fastsat økonomisk ramme fra  114,3  130,1
Forsyningssekretariatet

FRSE’s indtægts-budget  107,0  121,8

  2022  2023
Over-/underskud 7,3  8,3


Akkumuleret  7,3  15,6

FRSE holder sig i perioden 2022-2023 indenfor den samlede økonomiske ramme, som er udmeldt af Forsyningssekretariatet.

FRSE’s prisliste for 2022 ligger i den lave ende sammenlignet med de andre kommuner, herunder de øvrige kommuner i Trekantområdet. Under forudsætning af at kommunerne i Trekantområdet ikke ændrer deres priser i 2023 vil FRSE ligge på niveau, men under Vejle, Kolding og Middelfart.

Priser på vandafledningsbidrag i 2022 for en husstand (ved forbrug på 84 m3 pr. år) i udvalgte kommuner (inkl. moms)

København  1.751 kr.
Frederiksberg  1.839 kr.
Høje Tåstrup  1.877 kr.
Odense  2.997 kr.
Aarhus  3.059 kr.
Aalborg  3.310 kr.
Fredericia  3.487 kr.
Esbjerg/Varde  3.609 kr.
Horsens  3.669 kr.
Vejen  3.906 kr.
Sønderborg  4.128 kr.
Vejle  4.151 kr.
Kolding  4.184 kr.
Kalundborg  4.640 kr.
Billund  4.769 kr.
Middelfart   4.813 kr.
Haderslev  5.179 kr.
Aabenraa  5.500 kr.
Samsø  6.201 kr.
Ærø  6.809 kr. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

På grundlag af FRSE prisliste budgetforslag for 2023 vurderer Vækst, Teknik og Klima, at FRSE vil kunne overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for perioden 2022-2023.

Indstillinger

Direktøren for Vækst; Teknik og Klima indstiller, at Klima-, Energi- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet at Fredericia Spildevand og Energi A/S’ prisliste for 2023 godkendes.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 05-12-2022

Anbefales.

Punkt 5 Beslutningssag: Forsøg med anvendelse af genbrugspladserne

Sagsresumé

I de syv kommuner Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle, i Trekantområdet, er der genbrugspladser til rådighed for den enkelte kommunes borgere. Pladserne er i dag kun for beboere og sommerhusejere i den enkelte kommune. Men som en tæt forbundet region med stor pendling mellem kommunerne, kan det være lettere for borgerne og spare unødvendig kørsel, hvis man frit kan anvende genbrugspladser i nabokommunen eller på vej hjem fra arbejde. Det foreslås med denne sag, at der i 2023 gennemføres et forsøg, hvor alle beboere/sommerhusejere i Trekantkommunerne frit kan anvende genbrugspladser i alle 7 kommuner inden for almindelig (bemandet) åbningstid.

 

Sagsbeskrivelse:

I de syv kommuner i Trekantområdet er der genbrugspladser til rådighed for den enkelte kommunes borgere. I princippet er pladserne brugerfinansierede, og det er altså kun personer med bopæl i kommunen samt sommerhusejere, der må anvende kommunernes genbrugspladser. Det foreslås med denne sag, at der i 2023 gennemføres et forsøg, hvor alle beboere/sommerhusejere i Trekantkommunerne frit kan anvende alle genbrugspladser i alle 7 kommuner inden for almindelig (bemandet) åbningstid.

 

Forsøget vil have en række positive effekter for brugerne, som får mulighed for at anvende nærmeste genbrugsplads, også hen over kommunegrænsen. Endvidere kan det være et tilbud til pendlere, der kan benytte en genbrugsplads på vej hjem fra arbejde i nabokommunen.

 

De friere rammer for anvendelse af genbrugspladser kan betyde, at der vil være mindre kørsel (da borgerne oftest vil vælge nærmeste genbrugsplads), med gevinster for trængsel og klima til følge.

 

Brugerne skal følge de sorteringsregler mv., der er gældende for den konkrete genbrugsplads/kommune.

 

Umiddelbart må det forventes, at brug på tværs af kommunegrænser udligner sig, og at der derfor ikke i kommunerne sker væsentlige forskydninger i affaldsmængder. Dette følges i forsøget.

 

Forsøgets rammer og vilkår er beskrevet i vedlagte notat, der er udarbejdet i samarbejde mellem tekniske direktører i Trekantområdet.

Økonomiske konsekvenser

Forsøget forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for kommunerne, idet brug over kommunegrænserne forventes at udligne hinanden. Dette følges i forsøgsåret.

Vurdering

Forsøget forventes ikke at få en målbar klimaeffekt, men kan føre til mindre kørsel til genbrugspladser og muligvis bedre brug af genbrugspladser ved, at barrierer for brug fjernes.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at forsøget mellem de syv trekantkommuner som beskrevet i bilaget godkendes.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 05-12-2022

Godkendt.

Punkt 6 Beslutningssag: Ændring af regulativ for husholdningsaffald, vedrørende indsamling af farligt affald

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 10. oktober 2022 udkast til ændret regulativ for husholdningsaffald, og at sende udkastet i høring i 4 uger.

Ændringen af regulativet vedrører ny ordning for indsamling af farligt affald, som led i overholdelsen af lovkrav (jf. nationale Klimaplan fra 2020) om husstandsindsamling af farligt affald.

Der er ikke kommet bemærkninger eller indsigelser i den 4 ugers høringsperiode.

 

Sagsbeskrivelse:

Ordningen for indsamling af farligt affald skal indeholdes i kommunens regulativ for husholdningsaffald. Regulativet er udfærdiget ud fra gældende nationale paradigme for husholdningsaffald, hvor § 17 omhandler ordning for farligt affald.

 

I Fredericia Kommunes Regulativ for husholdningsaffald er § 17 således ændret, så den nye ordning for farligt affald er indeholdt, og kan træde i kraft pr. 1. januar 2023.

 

Ordningen organiseres som bestillings henteordning, hvor farligt affald afhentes i en UN-Godkendt plastboks.

 

Tilmelding til henteordningen skal ske af ejendommens ejer, til Affald & Genbrug.

 

Boksen til farligt affald sættes frem til afhentning sammen med husstandsindsamlingen af genanvendelige materialer. Tidspunkter oplyses på Fredericia Kommunes hjemmeside.

 

Boksen skal være forsynet med korrekt udfyldt adresselabel, inden den ombyttes.

 

Under § 17.10 ”Øvrige ordninger”, er fastsat, at farligt affald kan afleveres på Fredericia Kommunes genbrugspladser, i overensstemmelse med regulativets § 21.

 

Batterier kan anbringes i poser ovenpå låget af beholderen til dagrenovation, i en gennemsigtig plastpose på højst 4 liter. Posen skal kunne lukkes med knude eller lignende. Jævnfør regulativets § 25.

 

Desuden er der, som en tilføjelse til regulativets § 24, fastsat en tilsvarende henteordning for småt elektronik som for batterier, sådan at småt elektronikaffald kan anbringes i poser ovenpå låget af beholderen til dagrenovation, i en gennemsigtig plastpose på højst 4 liter. Posen skal kunne lukkes med knude eller lignende.

 

Ordningen for farligt affald omfatter ikke:

• Sprængstoffer, våben og ammunition, der skal anmeldes til Politiet,

• Medicinrester og kanyler, der skal afleveres på apoteket

Det skal bemærkes, at der er på nationalt plan er en række igangværende tiltag på affaldsområdet, som antages at medføre og kræve nye ændringer af indsamlingsordningerne, og dermed af regulativet, indenfor forholdsvis kort tid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Affald og Genbrug vurderer, at ændringen af regulativet sikrer en implementering af de beslutninger, der tidligere er truffet af Klima-, Energi- og Miljøudvalget omkring indsamling af farligt affald. Ligeledes vurderes det, at affaldsordningerne for Fredericia Kommune lever op til nationale krav og ønsker.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Klima, Energi og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, at Regulativ for husholdningsaffald for Fredericia Kommune godkendes.  

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 05-12-2022

Anbefales.

Punkt 7 Beslutningssag: Gebyrer for konkret anvisning af erhvervsaffald og for jordflytning, 2023

Sagsresumé

Efter reglerne i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Affaldsaktør-bekendtgørelse skal kommunen fastsætte gebyrer for konkret anvisning af erhvervsaffald og for jordflytning.

 

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen forslår, at gebyrerne fastholdes uændret for 2023 i forhold til 2022, idet de nye gebyrordninger fortsat er under implementering.

 

Med hensyn til konkret anvisning af erhvervsaffald har der i 2022 indtil videre ikke været anvist affald ud over til de kommunale indsamlings- og anvisningsordninger, og derfor ingen opkrævning af gebyret.

 

Med hensyn til jordflytning er opkrævning og fakturering for sager oprettet siden 1.1.2022 netop igangsat, da vi har måttet afvente Sweco´s udvikling af et gebyrmodul til ”Jordweb”, hvor jordflytningerne anmeldes og anvises.

Økonomiske konsekvenser

De to ordninger skal finansieres ud fra ”hvile-i-sig-selv-princippet”, og således skulle justeres i overensstemmelse hermed.

Vurdering

Idet de nye gebyrordninger fortsat er under implementering, vurderes gebyrerne at skulle fastholdes uændret i 2023 i forhold 2022. Når der i løbet af 2023 er indhentet erfaringer med den nye model for brugerfinansiering af ordningerne, vil forvaltningen tage stilling til behovet for justering af taksterne.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Klima, Energi- og Miljøudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, at godkende følgende gebyrer, som er uændrede ift. 2022, for 2023:

1)       Konkret anvisning af erhvervsaffald: 600 kr. pr. påbegyndt time.

2)       Jordflytning, startgebyr: 125,- kr.

3)       Jordflytning, timepris: 600,- kr., som afregnes pr. påbegyndt kvarter.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 05-12-2022

Anbefales.

Punkt 8 Beslutningssag: Igangsætning af proces for Fredericias strategi for bæredygtig udvikling 2024-2027

Sagsresumé

Byrådet skal offentliggøre sin strategi for bæredygtig udvikling inden udgangen af 2023. Afsættet er Fredericia for Verdensmålene fra 2019. Vækst, Teknik og Klima præsenterer et forslag til, hvordan arbejdet med den næste strategi kan gribes an, så der tages højde for tværgående potentialer og koordinering med implementeringen af Vision 2032.

 

Sagsbeskrivelse:

Det daværende byråd vedtog i december 2019 Fredericia for Verdensmålene som svaret på Planlovens krav om en redegørelse for byrådets strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

 

Fredericia for Verdensmålene, gældende for 2020-2023, blev under en involverende proces udarbejdet på tværs af kommunens fagområder og politiske udvalg med økonomiudvalget som ansvarligt udvalg. Den omfatter 7 temaer, der på tværs af alle kommunens ansvarsområder fastlægger, hvordan Fredericia Kommune vil arbejde for en bæredygtig udvikling. Fredericia for Verdensmålene kan ses her: https://www.fredericia.dk/verdensmaalene

 

Fredericia for Verdensmålene er i 2020-2022 anvendt som paraply for fortsættelse og igangsætning af nye planer og indsatser især på de tekniske områder og i forhold til sundhed. Eksempelvis er der vedtaget en klimaplan og en sundhedspolitik, som begge er under implementering. Hensigter og mål er i varierende omfang videreført, implementeret og udmøntet i handlinger og aktiviteter.

 

I følge Planlovens § 33 a skal Byrådet inden udgangen af første halvdel af byrådsperioden vedtage og offentliggøre sin strategi for bæredygtig udvikling. Strategien skal efter planlovens bestemmelser redegøre for, hvordan kommunen arbejder helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet.

 

Strategien skal indeholde byrådets politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder:

-          Mindskelse af miljøbelastningen,

-          Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse, 

-          Fremme af biologisk mangfoldighed,

-          Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale arbejde med bæredygtighed, og

-          Fremme af samspil mellem beslutninger vedr. 

 • Miljømæssige
 • Trafikale
 • Erhvervsmæssige
 • Sociale
 • Sundhedsmæssige
 • Uddannelsesmæssige
 • Kulturelle og 
 • Økonomiske forhold 

Ansvaret for udarbejdelsen af strategien er i Fredericia Kommune placeret hos Klima-, Energi- og Miljøudvalget.

 

Vækst, Teknik og Klima præsenterer på mødet forslag til procesplan for arbejdet.

 

Proces og tidsplan

Processen for arbejdet med strategien for bæredygtig udvikling afstemmes med den samtidige proces for udarbejdelse af ny Planstrategi, der ligeledes efter Planlovens bestemmelser skal vedtages inden udgangen af 2023.

-          Januar/februar 2023: Status for implementering af Fredericia for Verdensmålene, som er den gældende strategi for bæredygtig udvikling.

-          April/Maj 2023: Status og forslag til nye fokusområder drøftes med fagudvalgene.

-          Maj – August: Involvering af relevante parter.

-          August: Forslag til strategi for bæredygtig udvikling for Fredericia Kommune 2024-27 præsenteres for de relevante fagudvalg (det, der berører fagudvalgene).

-          September:  Forslag til strategi for bæredygtig udvikling præsenteres for Klima-, Energi og Miljøudvalget, vedtages og sendes til godkendelse i Byrådet.

-          Oktober 2023: Offentlig høring i 8 uger.

-          December 2023: Endelig vedtagelse i fagudvalg/Byråd og offentliggørelse af endelig plan.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Vurdering

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at forankre arbejdet bredt i fagudvalgene for at sikre koordinering og fremme af samspil mellem beslutninger vedr. miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold i overensstemmelse med planlovens krav.

 

Strategien skal i vid udstrækning understøtte byrådets nye vision 2032.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Klima-, Energi- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet godkender at igangsætte en proces for Fredericia Kommunes strategi for bæredygtig udvikling.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 05-12-2022

Anbefales.

Punkt 9 Beslutningssag: Dispensation til hold af dyr ved Øster Elkjær Plejecenter

Sagsresumé

Øster Elkjær Plejecenter har ansøgt om dispensation til at holde får eller minigrise i byzone. En nabo ønsker ikke, at kommunen meddeler dispensation. Natur & Miljø vurderer, at fårene ikke medfører væsentlige gener, og at der kan meddeles dispensation.

Sagsbeskrivelse:

Øster Elkjær Plejecenter ønsker at have 2 moderfår med lam i perioden fra påske til 15. juli. Hvis der ikke kan gives dispensation til fårehold, ønskes at holde minigrise.

 

Der har været får i en indhegning (se bilag) ved plejehjemmet i 2021 og 2022 (påske til midsommer). Plejecentret ønsker fortsat at have 2 får med lam fra påske til midsommer, fordi dyrene bidrager til beboernes trivsel. Plejecentret beskriver, at demente eller forvirrede beboere bliver beroligede af kontakten med et lille varmt lam, som putter sig ind til dem. Dyr kan være med til at skabe en nær, varm kontakt og afhjælpe hudsult. Det er især vigtigt for de beboere, som kan have det svært med nær menneskelig kontakt. Der har ikke tidligere været minigrise på plejecentret, men muligheden ønskes, hvis der ikke kan holdes får, da minigrise er en type dyr som beboerne kan have glæde af, og som samtidig ikke støjer eller medfører lugt eller fluegener.

 

Fårene bræger efter plejecentrets skøn fire-fem gange om dagen. Plejecentret oplyser, at beboere, der har soveværelse ud mod græsningsarealet, ikke er generet af fårenes brægen.

 

Natur & Miljø blev gjort opmærksom på dyreholdet af en nabo. Naboen har oplyst, at fårene bræger ofte, og er til stor gene ved ophold og middagssøvn på terrassen. Naboens terrasse ligger ca. 20 meter fra fårenes indhegning.

 

Hold af får og grise er ikke er tilladt i byzone. Kommunen kan dispensere fra forbuddet, og stille vilkår i dispensationen for at sikre, at dyrene ikke medfører gener for de omkringboende. Før kommunen træffer afgørelse, skal naboer høres i mindst 2 uger.

 

Natur & Miljø har gennemført en høring af 24 naboer i perioden 24. juni til 8. juli 2022. To naboer (fra samme husstand) har i deres høringssvar tilkendegivet, at de ser positivt på hold af dyr ved plejecentret. Naboen, som gjorde kommunen opmærksom på det ulovlige dyrehold, har i sit høringssvar bl.a. tilkendegivet, at han ikke ønsker dyrehold ved plejecentret. Derudover er der indkommet et høringssvar fra HJEMBO ApS, som ejer en række af de naboejendomme, som er blevet hørt. HJEMBO har ingen indsigelse mod dyreholdet.

 

Natur & Miljø har udført 2 tilsyn ved plejehjemmet. Under tilsynene var der får i indhegningen, og de brægede 1-2 gange under begge tilsyn. Ved begge tilsyn vurderedes det, at fårenes brægen i lydstyrke og intensitet var at sidestille med øvrige almindeligt forekommende lyde i omgivelserne: Fuglekvidder, hundegøen, trafik, samtale, børn der leger etc.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ved ansøgning om dispensation til dyr i byzone lægger Natur & Miljø normalt stor vægt på naboers høringssvar. Natur & Miljø vurderer konkret i denne sag, på baggrund af de to tilsyn, og på baggrund af de få indkomne høringssvar, at det ansøgte dyrehold på Øster Elkjær ikke er til væsentlig gene for naboer. Desuden vurderer Natur & Miljø, at minigrise ved plejecentret ikke vil medføre nabogener, da grise holdt som kæledyr erfaringsmæssigt ikke lugter eller støjer. Skulle får eller grise mod forventning medføre gener, kan der stilles som vilkår i dispensationen, at kommunen kan anvise foranstaltninger eller ophæve dispensationen.

 

 Natur & Miljø har i nabohøringen foreslået følgende vilkår:

 1. Der må holdes maksimalt 2 moderfår med lam på Øster Elkjær Plejecenter. Får må være på pleje-hjemmet fra påske til 15. juli.
 2. Der må holdes maksimalt 2 voksne minigrise med unger på Øster Elkjær Plejecenter. Minigrise må være på plejehjemmet året rundt.
 3. Dyrene skal holdes i den indhegning, som er vist på kortet på Figur 1 (se bilag).
 4. Gødning fra dyrene skal håndteres på en måde, så det ikke medfører lugtgener eller fluegener hos naboerne.
 5. Hvis dyreholdet giver anledning til fluegener, lugtgener, støjgener eller andre gener hos naboer, kan Fredericia Kommune give anvisninger om bestemte foranstaltninger eller driftsforskrifter, som skal følges.
 6. Fredericia Kommune kan annullere dispensationen, såfremt dyrehold på adresse giver anledning til væsentlige gener eller forurening.
 7. Dispensationen gælder i 10 år, fra den er meddelt. Herefter skal der søges om dispensation på ny, hvis der fortsat ønskes dyrehold på plejehjemmet.

 

Såfremt Klima-, Energi- og Miljøudvalget beslutter at meddele dispensation til dyrehold på Øster Elkjær, kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget, at der meddeles dispensation til dyrehold på Øster Elkjær Plejecenter på de foreslåede vilkår.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 05-12-2022

For indstillingen stemte C, A og Ø, i alt 4.

Imod indstillingen stemte ingen.

V undlod at stemme.

 

Indstillingen herefter godkendt.

Punkt 10 Beslutningssag: Varmeplan 2022 for Fredericia Kommune

Sagsresumé

Vækst, Teknik og Klima præsenterer ny varmeplan for Fredericia Kommune. Planen fokuserer primært på konvertering af gasforsynede områder til kollektiv fjernvarmeforsyning, hvor det er muligt.

Varmeplanen er vejledende og retningsgivende og forventes at blive fulgt op med mere bindende varmeprojekter i de kommende år.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune satte i 2021 som led i Klimaplan 2020 gang i udarbejdelsen af en ny varmeplan. Arbejdet ændrede karakter og fokus i 2022, hvor Regeringen og KL i forbindelse med krigen i Ukraine og bl.a. foranlediget af de voldsomt stigende gaspriser, indgik en aftale om fremskyndet kommunal planlægning for udfasning af gas i varmeforsyningen. Aftalen indebærer blandt andet, at alle kommuner inden udgangen af 2022 skal vedtage en ny samlet varmeplan og give besked til brugere i gasforsynede områder om mulighed for eventuel konvertering til fjernvarme.

 

På denne baggrund gik Fredericia Kommune i september 2022 sammen med de relevante lokale forsyningsselskaber i gang med at undersøge mulighederne for omlægning af de områder i kommunen, der varmeplanmæssigt er udlagt til naturgasforsyning. Det er altovervejende erhvervsområder.

 

En del af brugerne i de gasforsynede områder er undervejs i processen blevet kontaktet for uforpligtende tilkendegivelser om ønsker og forventninger mht. varmeforsyning. Der er tale om virksomheder, hvoraf nogle udelukkende anvender gas til rumopvarmning og varmt vand, mens andre også anvender gas til industrielle processer. Få private boliger er også omfattet af arbejdet.

 

Varmeplanlægning har primært fokus på bygningers opvarmning, men der tages også højde for brugere, der ønsker at konvertere procesgas til fjernvarme, og virksomheder, der potentielt kan levere ny overskudsvarme til fjernvarmesystemet.

 

I samarbejde med de lokale forsyningsselskaber er udarbejdet forslag til ny samlet varmeplan 2022, som findes på fredericia.dk Link til Forslag til Varmeplan 2022

 

Varmeplan 2022

-          Bekræfter områder, der hidtil har været og også fremover vil være udlagt til fjernvarme.

-          Bekræfter områder, der hidtil har været uden for og også fortsat forventes at være uden for kollektiv varmeforsyning (dvs. fortsat planlagt til individuel varmeforsyning).

-          Udpeger områder, der hidtil har været udlagt til naturgasforsyning, og som forventes at kunne omlægges til fjernvarme indenfor få år, forudsat at tilstrækkeligt mange brugere forpligter sig til at tilslutte sig. For nogle områders vedkommende vil omlægningen til fjernvarme også forudsætte, at der indgås aftaler om levering af overskudsvarme fra virksomheder i eller nær forsyningsområderne.

-          Udpeger/bekræfter områder, der hidtil har været udlagt til naturgasforsyning, og som ikke på foreliggende grundlag vurderes at kunne omlægges til fjernvarme. Gasforbrugere i disse områder anbefales at forberede sig på individuelle varmeløsninger.

 

Der vil ikke være tilslutningspligt til fjernvarme i de nye fjernvarmeområder. Selv om et område varmeplanmæssigt omlægges til fjernvarme, vil virksomheder i området fortsat kunne få gas til procesformål, og eksisterende virksomheder vil også fortsat kunne få gas til rumvarme. Det er dog hensigten, at brugen af gas skal begrænses mest muligt, og på sigt må gassen forventes helt at blive udfaset fra rumvarmeformål.

 

Ejere af ejendomme i de gasforsynede områder vil efter Klima-, Energi- og Miljøudvalgets møde den 5. december få besked om eventuelle forventninger om fjernvarmeudrulning i deres område. Udsendelse af disse beskeder – såkaldt ”klar besked” - er obligatorisk i henhold til aftalen mellem KL og Regeringen. Fredericia Kommune vil også orientere alle øvrige ejere af ejendomme med olie- og gasfyr om deres muligheder for at skifte til en grønnere opvarmningsform.

 

På baggrund af nuværende forsyningssystem - og henset til prognoser for fremtidige overskuds-varmeleverancer til TVIS-systemet - vurderes der at være tilstrækkelig varmekapacitet i fjernvarmesystemet til at dække forsyningen af de nye fjernvarmeområder jf. Varmeplan 2022, efterhånden som de udrulles. Der ses således ikke behov for projektering af nye Eventuelle mindre produktionsanlæg, som f.eks. varmepumper til forøgelse af temperatur på overskudsvarme, vil blive behandlet i konkrete projektforslag.

Økonomiske konsekvenser

Planen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Vurdering

Vækst, Teknik og Klima vurderer med den præsenterede Varmeplan 2022 og den forestående udsendelse af breve til ejere af olie- og gas-fyr at leve op til kravene i aftalen mellem KL og regeringen jf. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse af 26. oktober 2022.

 

Det bør fremhæves, at den nye varmeplan er en retningsvisende, ikke-bindende plan.

 

Varmeplan 2022 forventes allerede i 2023 at blive delvist udmøntet i konkrete projektforslag for konvertering fra gas til fjernvarme i de relevante områder. Udrulningen af fjernvarme vil blive gennemført indenfor de nærmeste år, når der er tegnet tilslutningsaftaler mellem fjernvarmeleverandøren og brugerne, og projektforslagene er behandlet og godkendt efter varmeforsyningsloven.

 

Nogle af erhvervsområderne vil som ovenfor beskrevet inden for relativt kort tid – dvs. i 2023-2024 om alt går vel - kunne forsynes i forlængelse af TREFOR Varmes eksisterende forsyningsnet. Det gælder f.eks. for de vestlige erhvervsområder i DanmarkC, Taulov.

 

Andre erhvervsområder har også potentiale for konvertering, men med en lidt længere tidshorisont:

-          Eksempelvis er der i DanmarkC områder med samfundsøkonomisk potentiale for konvertering, men som på grund af for lav varmetæthed vil forudsætte ekstraordinære ikke-uvæsentlige tilslutningsbidrag fra brugerne af hensyn til forsyningsselskabets økonomi. Det vurderes således at kræve nærmere dialog og forventningsafstemning med brugerne, før der eventuelt kan iværksættes udarbejdelse af projektforslag for konvertering.

-          I nogle erhvervsområder vil en eventuel konvertering til fjernvarme forudsætte, at der forinden indgås aftaler om levering af overskudsvarme fra virksomheder i eller nær forsynings-områderne. Det gælder f.eks. for Fredericia nord og det nordlige Taulov.

Disse områder udlægges i Varmeplan 2022 til fremtidige fjernvarmeområder med oplysning om, at det vurderes realistisk at tilvejebringe projektforslag inden for få år. Fjernvarme forventes at kunne realiseres i disse områder inden for en 5 års tidshorisont.

 

I forbindelse med Varmeplan 2022 har TREFOR Varme for Fredericia Kommune undersøgt mulighederne for udrulning af fjernvarme til Højrup og Herslev, hvor der fortsat er en del oliefyrede ejendomme. Analyserne viser, at det både samfunds- og brugerøkonomisk set er bedre at etablere individuelle varmepumper end at etablere fjernvarme. Områderne Højrup og Herslev forbliver på denne baggrund individuelt varmeforsynede.

 

Arbejdet med planlægning af gaskonvertering har været komprimeret i efteråret 2022, hvor Vækst, Teknik og Klima og/eller forsyningsselskaberne har været i kontakt med hovedparten af virksomhederne i gasområderne. Processen har ikke involveret en egentlig åben offentlighedsfase. De berørte selskaber, som normalt er høringsberettigede parter i varmeplanlægning og projektbehandling, har været involveret i udarbejdelsen af varmeplanen og har haft udkast til kommentering inden politisk behandling.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at

-          Det anbefales overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, at Varmeplan 2022 for Fredericia Kommune vedtages.

-          Administrationen bemyndiges til efter Klima-, Energi- og Miljøudvalgets behandling den 5. december at give ejere af ejendomme i gasudlagte områder besked om, hvorvidt de kan forvente fjernvarme i området eller ej – med oplysning om forbehold for byrådets godkendelse af varmeplanen - og at påbegynde indrapportering af varmeplanen i PlanData.

-          Administrationen bemyndiges til at gennemføre redaktionelle ændringer i varmeplanen efter Klima-, Energi- og Miljøudvalgets behandling den 5. december.

 

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 05-12-2022

Anbefales.

Punkt 11 Orienteringssag: Afgørelse om fjernvarme til Skærbæk nord

Sagsresumé

Fredericia Kommune har godkendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af ny bebyggelse i det nordlige Skærbæk i overensstemmelse med kommunens varmeplanlægning og lokalplan for området. Udvalget orienteres.

 

Sagsbeskrivelse:

Klima-, Energi- og Miljøudvalget besluttede på møde i august 2022 at planlægge området omfattet af lokalplan 380 Boliger på Skærbækvej, Skærbæk, til kollektiv varmeforsyning. Lokalplanen for området blev vedtaget af Byrådet den 12. september 2022.

 

TREFOR varme har den 9. august 2022 sendt projektforslag for etablering af distributionssystem til områdets fjernvarmeforsyning. Projektet omfatter etablering af varmeforsyning til 93 nye boliger og et fælleshus i området med et samlet opvarmet areal på 8.669 m2. Anlægget projekteres til et nettovarmebehov på 6.813 MWh.

 

Fredericia Kommune v/ Natur og Miljø har behandlet projektet efter Miljøvurderingslovens og Varmeforsyningslovens bestemmelser: Natur og Miljø har den 19. oktober 2022 truffet afgørelse om, at projektet ikke skal miljøvurderes (ikke-VVM-pligt). Desuden har Natur og Miljø den 24. oktober 2022 godkendt projektet efter Projektbekendtgørelsens bestemmelser. Forsyningen forventes påbegyndt i november 2022 i forbindelse med byggemodning af området.

Økonomiske konsekvenser

Projektforslaget har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Vurdering

Vurderingen af projektforslaget efter Miljøvurderingslovens bestemmelser giver ikke anledning til bemærkninger.

 

I vurderingen af projektforslaget efter varmeforsyningslovens bestemmelser, har Natur og Miljø lagt vægt på, at fjernvarmeløsningen er den samfundsøkonomisk set bedste varmeløsning og i overens-stemmelse med kommunens politik om fortsat udvikling af fjernvarmesystemet.

 

Samfundsøkonomisk set medfører fjernvarmeløsningen et overskud på ca. 6,7 mio. kr. over 20 år. Kundeøkonomisk set medfører fjernvarmeløsningen en besparelse på ca. 1.400 kr. årligt for den enkelte kunde i forhold til en individuel løsning med varmepumpe.

 

Det bemærkes, at fjernvarmeløsningen mht. CO2-bidrag isoleret set ikke er bedre end alternativet (individuelle varmepumper). Projektet udviser dog samlet set positiv samfunds- og brugerøkonomi i forhold til varmepumpeløsningen.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Klima-, Energi- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 05-12-2022

Taget til efterretning.

Punkt 12 Orienteringssag. Afgørelse om fjernvarme til Egeskov Bygade 61

Sagsresumé

Fredericia Kommune har godkendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af ny bebyggelse i Egeskov i overensstemmelse med kommunens varmeplanlægning og lokalplan for området. Udvalget orienteres.

 

Sagsbeskrivelse:

TREFOR Varme sendte den 3. oktober 2022 projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning til ny bebyggelse på Egeskov Bygade 61. Projektet omfatter anlæg til forsyning af 12 nye boliger. Anlægget projekteres efter et nettovarmebehov på 960 MWh. Det nye forsyningssystem tilsluttes bestående fjernvarmesystem i nærheden.

 

Området er beskrevet i lokalplan LP277, Boligområde ved Egeskov Bygade i Egeskov. I lokalplanen fra 2007 er fastlagt bestemmelse om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning for ny bebyggelse. TREFOR Varme har indgået aftale om forsyningsgrundlaget.

 

Fredericia Kommune v/ Natur og Miljø har behandlet projektet efter Miljøvurderingslovens og Varmeforsyningslovens bestemmelser. Projektet er den 13. oktober godkendt efter Projektbekendtgørelsens bestemmelser. Forsyningen forventes påbegyndt i november 2022 i forbindelse med byggemodning af området.

Økonomiske konsekvenser

Projektforslaget har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Vurdering

Vurderingen af projektforslaget efter Miljøvurderingslovens bestemmelser giver ikke anledning til bemærkninger.

 

I vurderingen af projektforslaget efter varmeforsyningslovens bestemmelser, har Natur og Miljø lagt vægt på, at fjernvarmeløsningen er den samfundsøkonomisk set bedste varmeløsning og i overens-stemmelse med den lokalplanfastlagte tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning og med kommunens politik om fortsat udvikling af fjernvarmesystemet.

 

Samfundsøkonomisk set medfører fjernvarmeløsningen et overskud på ca. 800.000 kr. over 20 år. Kundeøkonomisk set koster fjernvarmeløsningen stort set det samme som en individuel løsning med varmepumpe.

 

Det bemærkes, at fjernvarmeløsningen i forhold til CO2-bidrag isoleret set ikke er bedre end alternativet (individuelle varmepumper). Projektet udviser dog samlet set positiv samfunds- og brugerøkonomi i forhold til varmepumpeløsningen.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Klima-, Energi- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 05-12-2022

Taget til efterretning.

Punkt 13 Orienteringssag: Afgørelse om fjernvarme til Ballesvej 25-37

Sagsresumé

Fredericia Kommune har godkendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af eksisterende ejendomme på Ballesvej, der hermed får mulighed for at konvertere fra oliefyr til fjernvarme. Afgørelsen er i overensstemmelse med lokalplan og varmeplan. Udvalget orienteres.

 

Sagsbeskrivelse:

TREFOR varme har den 20. juli 2022 sendt projektforslag for etablering af distributionssystem til fjernvarmeforsyning af forsyningsområdet Ballesvej 25-37. Der er tale om konverteringsprojekt - det første af slagsen i Fredericia i adskillige år: Projektet belyser konvertering af oliefyrede ejendomme til fjernvarmeforsyning, sammenlignet med individuelle varmepumper som alternativ løsning. Det skal dokumentere, at fjernvarme samfundsøkonomisk set er den bedste løsning i forhold til eksisterende oliefyr og alternativt varmepumpe.

 

Området er beskrevet i lokalplan nr. 50 fra 1982, hvor det fremgår, at opvarmningssystemer i ny bebyggelse skal indrettes, så de kan tilsluttes et eventuelt kollektivt varmeforsyningssystem.

 

I kommunens varmeplan fra 1984 er området udlagt til fjernvarme. Det var imidlertid først i 2021 i forbindelse med etableringen af nye boliger på Ballesvej og erhvervsbyggeri lige syd for Ballesparken, at der var tilstrækkeligt varmegrundlag til at TREFOR Varme kunne føre en forsyningsledning ned til Ballesvej. Det er via denne forsyningsledning, der nu kan etableres fjernvarmeforsyning til de eksisterende ejendomme på Ballesvej 25-37.

 

Fredericia Kommune v/ Natur og Miljø har behandlet projektet efter Miljøvurderingslovens og Varmeforsyningslovens bestemmelser: Natur og Miljø har den 5. oktober 2022 godkendt projektet efter Projektbekendtgørelsens bestemmelser. Forsyningen forventes påbegyndt i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

I projektforslaget sammenlignes eksisterende oliebaseret opvarmning med hhv. fjernvarme og individuelle varmepumper. Begge disse alternativer er væsentligt bedre og billigere for brugerne end den hidtidige fyring med olie: Forventeligt en halvering af udgifterne ved konvertering, både ved konvertering til fjernvarme og ved konvertering til varmepumpeløsning.

 

Samfundsøkonomisk set giver skiftet til fjernvarmeløsningen en merbesparelse på ca. 300.000 kr. i forhold til individuel varmepumpeløsning: Ved konvertering til varmepumpeløsningen spares 537.000 kr. over 23 år, svarende til ca. 30% i forhold til nuværende oliebaseret varme. Ved konvertering til fjernvarmeløsningen spares 836.000 kr. over 23 år, svarende til ca. 47% i forhold til nuværende oliebaseret varme.

 

TREFOR Varmes selskabsøkonomi balancerer med fjernvarmeprojektet, men er følsom bl.a. i forhold til investeringsniveau og eventuel manglende tilslutning.

 

Natur og Miljø har ved vurderingen og godkendelsen af projektet lagt vægt på at der er positiv samfundsøkonomi og brugerøkonomi ved gennemførelse af projektet.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Klima-, Energi- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 05-12-2022

Taget til efterretning.

Punkt 14 Orienteringssag: Tillægsmiljøgodkendelse af øget oplag af gødningsprodukter hos DanGødning A/S

Sagsresumé

Der meddeles miljøgodkendelse til  øget oplag af gødningsprodukter i eksisterende tanklæg, således at den fulde kapacitet kan anvendes. Produktionskapaciteten er uændret, og der laves ingen yderligere ændringer.

 

Sagsbeskrivelse:

DanGødning A/S ønsker at udnytte den fulde kapacitet i tankanlægget, hvilket betyder, at det øgede maksimale oplag vil stige fra 65.000 tons til 79.000. Der er tale om de samme type produkter som tidligere.

 

På grund af forsyningskrisen produceres der ikke længere flydende gødning i Europa.  DanGødning A/S modtager derfor i øjeblikket udelukkende gødning fra oversøiske producenter, der kommer med en større skibslast end, hvad Dan Gødning A/S tidligere har modtaget i Fredericia. Derudover vil der  i perioder være behov for at have et øget oplag, for at kunne købe til de gunstigste markedspriser. Det betyder, at den samlede mængde, der lastes på årsbasis, er den samme, men oplaget vil i perioder være større end tidligere. Den øgede maksimale oplagsmængde  har ingen indvirkning på  udleveringen fra Fredericia, hverken hvad angår mængder eller antallet af transaktioner.

 

Der er d. 15. november 2020 meddelt et tillæg til miljøgodkendelse af 17. april 2020 samt afgørelse om ikke VMM pligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

 

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at den øgede maksimale oplagsmængde ikke vil medføre en betydelig påvirkning af støj- eller luftemissioner fra anlægget. Der vil derfor udelukkende være behov for ændring af vilkår 1 i miljøgodkendelse af 17. april 2020, der bl.a. regulerer oplagsmængden. Det vurderes, at den ansøgte forøgelse af den maksimale oplagsmængde kan ske inden for rammerne af de øvrige vilkår i miljøgodkendelse af 17. april 2020.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 05-12-2022

Taget til efterretning.

Punkt 15 Orienteringssag: Handleplanskatalog til Fredericia for Livet - version 2

Sagsresumé

Handleplanskataloget til ’Fredericia for Livet’ er et tillæg til Fredericia Kommunes Sundhedspolitik. Kataloget omsætter visionerne i de fire pejlemærker til konkrete handlinger i forhold til nuværende strategisk prioriterede indsatser, fremtidige fokusområder og mulige udviklingsspor.

 

Byrådet godkendte version 1 af kataloget i juni 2022. Nu foreligger version 2 af kataloget, som indeholder en opdatering for at sikre et aktuelt overblik over handlinger/indsatser.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia for Livet, Fredericia Kommunes Sundhedspolitik, sætter retningen for, hvordan vi gerne vil skabe flere gode leveår for fredericianerne gennem fire centrale pejlemærker: Sunde rammer, Sammen om sundhed, Livsglæde og fællesskaber, samt Lighed i sundhed.

 

For at omsætte visionerne i politikken til konkrete handlinger er der udarbejdet et dynamisk Handleplanskatalog til ’Fredericia for Livet’ på tværs af de tre direktørområder. Handleplanskataloget har således også til formål at synliggøre, at sundhed løftes på tværs i kommunen. Alle fagområder og fagudvalg har handlinger/indsatser, der spiller ind i den brede sundhedsfremmende og forebyggende dagsorden og vil derfor være repræsenteret i kataloget.

 

Handleplanskataloget giver et overblik over:

 • Nuværende strategisk prioriterede indsatser: Indsatser og initiativer som vi allerede er godt i gang med, og som spiller direkte ind og understøtter visionerne i Sundhedspolitikken.

 

 • Fremtidige fokusområder: Indsatser og fokusområder, der allerede ligger i støbeskeen, og som vil have en særlig opgavemæssig betydning i 2023.

 

 • Mulige udviklingsspor: Handlinger der peger på forskellige udfordringer og muligheder, og som tydeliggøre et potentiale for at løfte visionerne i Sundhedspolitikken yderligere. Disse handlinger er endnu ikke konkrete, og vil både skulle udvikles og prioriteres politisk. Det betyder også, at handlingerne kan indeholde flere forskellige indsatser, som kan løftes på forskellige niveauer og måder.

 

Handleplanskataloget er ikke en udtømmende liste over alle handlinger i Fredericia Kommune, der understøtter de fire pejlemærker. Det indeholder handlinger, der er valgt fremhævet af direktørområderne og fagcheferne, og hvor vi som kommune har valgt at gøre noget ud over den lovpligtige kommunale driftsopgave.

 

Proces

Byrådet godkendte version 1 af Handleplanskataloget i juni 2022, hvormed dette er den første opdatering herefter. For at synliggøre, hvad der er sket af ændringer i kataloget, så vedhæftes et bilag over de væsentligste ændringer fra version 1 til version 2. Dette inkluderer handlinger, der er slettet, tilføjet eller flyttet.

 

Det videre arbejde med de mulige udviklingsspor afventer Byrådets Vision, således at der sikres en kobling mellem visionen og prioriteringen af udviklingssporerne. Fagudvalgene har i forbindelse med denne sag mulighed for at komme med eventuelle kommentarer til de mulige udviklingsspor, som vil indgå i udarbejdelsen af et oplæg til det videre arbejde med udviklingssporerne i foråret 2023.

 

Handleplanskataloget vil fremadrettet blive opdateret én gang årligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Det vurderes, at Handleplanskataloget giver et godt overblik over det nuværende og fremadrettede arbejde for at skabe flere gode leveår for fredericianerne, samt en tydeliggørelse af at sundhed skal løftes på tværs af politiske udvalg, kommunens fagområder og i tæt samspil med øvrige medspillere på sundhedsområdet og i lokalsamfundet, samt af fredericianerne selv.

Indstillinger

Direktøren for Beskæftigelse og Velfærd indstiller til fagudvalgene, at:

 1. fagudvalgene tager orienteringen til efterretning
 2. fagudvalgene afgiver eventuelle kommentarer til de mulige udviklingsspor
 3. fagudvalgene oversender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, som anbefales at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 29-11-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Unge- og Uddannelsesudvalget den 29-11-2022

 1. Orienteringen taget til efterretning
 2. Udvalget ønsker at få unges mentale sundhed tydeligere frem i udviklingssporene i handlekataloget
 3. Sagen oversendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, som anbefales at tage orientering til efterretning

Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den 01-12-2022

 1. Taget til efterretning.
 2. Ingen kommentarer
 3. Godkendt.

Beslutning i Senior- og Socialudvalget den 29-11-2022

 1. Taget til efterretning.
 2. Ingen kommentarer.
 3. Godkendt.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 02-12-2022

 1. Taget til efterretning
 2. Udvalget ønsker løbende at følge udviklingen på områderne, og ønsker en status igen inden sommerferien 2023.
 3. Sagen oversendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, som anbefales at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 05-12-2022

Taget til efterretning.

Punkt 16 Orientering (Lukket)

Punkt 17 Underskriftsside

Sagsresumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

 

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend i First Agenda.