Slå adgang med tegn til/fra

Er du blevet syg - Lønmodtager

Vedrørende sygedagpenge, her skal man være opmærksom på, at der er forskel på om man er lønmodtager, ledig eller selvstændig. 

Løn eller sygedagpenge fra arbejdsgiver

Hvornår har du ret til løn fra arbejdsgiver

 • hvis du er funktionær, ansat på funktionærlignende vilkår, lønret angivet i ansættelseskontrakt, overenskomst eller personalehåndbog. 
   
 • I hvor lang tid kan du oppebærer løn under sygdom ? der er ingen begrænsning, men der kan i ansættelseskontrakten eller i overenskomst aftales en 120 dagesregel, som giver virksomheden mulighed for at opsige den sygemeldte medarbejder med et forkortet varsel, når sygemeldte har oppebåret sygeløn i 120 dage inden for 12 måneder. 

Hvornår har du ret til sygedagpenge fra arbejdsgiver i 30 dage

 • hvis du ikke har ret til løn fra arbejdsgiver, har du ret til sygedagpenge fra arbejdsgiver, hvis du har været ansat hos arbejdsgiveren i mindst 8 uger og haft mindst 74 timers arbejde. 

Hvis sygdom er selvforskyldt

 •  kan det få betydning for dit krav på løn eller sygedagpenge.

Læs mere om sygedagpenge til lønmodtagere i faktaark

Du kan kontakte din fagforening for yderligere information.

Sygedagpenge fra Kommune

Hvornår har du ret til sygedagpenge fra Kommune

Hvis du ikke opfylder betingelserne for enten løn eller sygedagpenge fra arbejdsgiver, kan du have ret til sygedagpenge udbetalt af Kommunen.

Et af følgende beskæftigelseskrav skal være opfyldt:

 • Du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.
 • Hvis ikke du var blevet syg, ville du have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge.
 • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret i henhold til lov.
 • Du er ansat i fleksjob.

Helbredsmæssige krav skal være opfyldt:

 • Du skal være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.
 • Din uarbejdsdygtighed skal kunne dokumenteres for eksempel ved en lægeattest.
 • Du skal være uarbejdsdygtig i mindst 4 timer om ugen.
 • De første 3 månder vurderes din uarbejdsdygtighed ud fra dit nuværende job. 

Retten til sygedagpenge ophører den dag:

 • Hvis du efter 3 måneder kan varetage et andet arbejde eller anden funktion.
 • Den sygemeldte ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.
 • Hvis den sygemeldte ikke samarbejder

Læs mere om sygedagpenge til lønmodtagere i faktaark

Læs mere om sygedagpenge for lønmodtagere, hvem kan få sygedagpenge, sådan får du sygedagpenge, hvor meget kan du få i sygedagpenge, opfølgning, ferie, raskmelding, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)

Rettigheder og pligter
 • Pligt til at melde dig syg på mitsygefravaer.dk. (nyt vindue)
 • Følge den lægebehandling, som er vurderet nødvendig for, at du kan blive rask, med undtagelse ved visse operationer og medicin.
 • Du må ikke forhale din helbredelse. Det vil sige, at du ikke må gøre ting, som forlænger eller forværre din sygemelding for eksempel lægge fliser med dårlig ryg.
 • Møde op ved lægen i forbindelse med udfyldelse af attest.
 • Du har pligt til at samarbejde med Kommunen om opfølgning.
 • Møde til samtaler eller andre tilbud, som Jobcentret iværksætter, eller du selv booker.
 • Selvbooking inden for den angivne frist.

  Vejledning til hvordan du booker din samtale trin for trin:

  1) Opret en profil på jobnet.dk, hvis du ikke har en i forvejen.
  2) Log på jobnet.dk, og du kommer automatisk på din jobnet.dk forside.
  3) Vælg Planer og aftaler i toppen af din forside.
  4) Vælg Møder
  5) Vælg Book møde med frist
  6) Vælg dit møde og et tidspunkt, der passer dig. Når du har bekræftet dato og tidspunkt, modtager du en kvittering.

  Hvis der ikke er ledige tider ?
  Så prøv igen dagen efter. Der kommer løbende nye tider. Er der under to dage til fristen, så ring til jobcentret på 72 11 36 00. 
   
 • Følge de aftaler der er indgået i Min Plan på www.jobnet.dk (nyt vindue)

  Læs mere om sygedagpenge til lønmodtagere i faktaark
  Læs mere om sygedagpenge, forløb og opfølgning i faktaark
   
 • Læs mere om sygedagpenge for lønmodtagere, hvem kan få sygedagpenge, sådan får du sygedagpenge, hvor meget kan du få, opfølgning, ferie, raskmelding, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)

Arbejdsgivers pligter i forhold til kommunen

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde fraværet til Kommunen senest 5 uger efter første fraværsdag, hvis du modtager løn fra første fraværsdag
ellers 14 dage. Det gør arbejdsgiveren via hjemmesiden virk.dk (nyt vindue)

Læs mere om sygedagpenge til lønmodtagere i faktaark

Læs mere om sygedagpenge for lønmodtagere, hvem kan få sygedagpenge, sådan får du sygedagpenge, hvor meget kan du få, opfølgning, ferie, raskmelding, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)

Sygemeldtes pligter i forhold til arbejdsgiveren:

 •  Du skal melde dig syg hos din arbejdsgiver på første fraværsdag og senest 2 timer efter normal mødetid.

Mulighedserklæring:

 • I tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde, kan virksomheden anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring.
  Mulighedserklæringen består af to dele, første del udfyldes af arbejdsgiver og sygemeldte i samarbejde og anden del udfylder den sygemeldtes læge.
  Medarbejderen har pligt til at møde op til samtalen, hvis sygdommen tillader det.

  Formålet er at understøtte medarbejderen i at fastholde sit job.

Arbejdsgivers og lønmodtagers pligter i forhold til sygemeldt lønmodtager:

 • Arbejdsgiveren skal indkalde sygemeldte medarbejdere til sygefraværssamtale seneste 4 uger fra første fraværsdag.
 • Hvis sygdommen eller praktiske omstændigheder ikke giver mulighed for en personlig samtale, kan den også foregå telefonisk.
 • Samtalen skal ikke afholdes ved alvorlig sygdom.
 • Samtalen skal ikke afholdes hvis medarbejderen er opsagt og fratræder inden for 8 uger fra første fraværsdag.

Læs mere om sygedagpenge til lønmodtagere i faktaark

Læs mere om sygedagpenge for lønmodtagere, hvem kan få sygedagpenge, sådan får du sygedagpenge, hvor meget kan du få, opfølgning, ferie, raskmelding, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)

Sygedagpenge og hvor længe

Hvor mere om hvor meget kan du få i sygedagpenge:

Se på bm.dk (nyt vindue)

Hvor længe kan du få sygedagpenge:

 • Sygedagpenge kan som udgangspunkt kun udbetales i 22 uger indenfor de sidste 9 måneder. Perioden kan forlænges efter en konkret vurdering. Er der ikke forlængelsesmulighed efter de 22 uger, gives der tilbud om overgang til Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, svarende til kontanthjælpssats.

Retten til sygedagpenge ophører:

 • Hvis du efter 3 måneder kan varetage et andet arbejde eller anden funktion.
 • Den sygemeldte ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.
 • Hvis den sygemeldte ikke samarbejder.

Læs mere om sygedagpenge til lønmodtagere i faktaark

Hvis sygedagpengene ikke kan forlænges, gives der tilbud om overgang til Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, svarende til kontanthjælpssats.

Læs mere om jobafklaring i faktaark

Læs mere om sygedagpenge for lønmodtagere, forlængelse, hvem kan få sygedagpenge, sådan får du sygedagpenge, hvor meget kan du få, opfølgning, ferie, raskmelding, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)

Ferie

Må du tage på ferie når du modtager løn eller sygedagpenge fra arbejdsgiver

Efter Ferieloven og Ferieaftalen er sygdom en feriehindring.
Der findes regler om ferieerstatning. Du kan eventuel få erstatningsferie efter 5 sygedage. Kontakt eventuel din fagforening for mere oplysning.

Må du tage på ferie når du modtager sygedagpenge fra Kommune:

 • Nej.
 • Hvis der gives dispensation til ferie, skal ferien afholdes med optjente feriepenge.
 • Ophold i et EU eller EØF land er tilladt under visse betingelser og på sygedagpenge, kontakt din sagshandler for vejledning og godkendelse.

Læs mere om ferie og sygedagpenge på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om sygedagpenge for lønmodtagere, hvem kan få sygedagpenge, sådan får du sygedagpenge, hvor meget kan du få, opfølgning, ferie, raskmelding, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)

Forebyggelse, delvis sygemelding, raskmelding og fastholdelse

Forebyggelse

 • Fast track, det vil sige forebyggelse af sygemelding bliver mere end 8 uger, ingen pligt, arbejdsgiver såvel arbejdstager kan anmode Kommunen om Fast track.
 • Rundbordssamtale er en hjælp til, så tidligt som muligt, at afdække en medarbejders sygdomsproblem i forhold til den konkrete arbejdssituation.

  Læs mere om Fast track i faktaark
  Læs mere Rundbordssamtale i faktaark

Fastholdelse

 • Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere, som har behov for støtte til nogle konkrete arbejdsopgaver.
 • Hjælpemidler det vil sige hjælp til at overkomme medarbejders fysiske, psykiske eller sociale begrænsninger.
 • § 56 aftale ved langvarig eller kronisk sygdom, det vil sige en aftale om nedsættelse af arbejdsgivers udgifter i forbindelse med medarbejders sygefravær.
 • Fastholdelsesplan, indeholder ingen pligt, men en frivillig plan der fokusere på redskaber, opgaver og arbejdstid og eksempelvis foreslå, at medarbejderen i en periode varetager jobfunktioner i virksomheden, som er mindre belastende.

  Læs mere om Personlig assistance i faktaark
  Læs mere om Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads i faktaark
  Læs mere § 56 aftale ved langvarig eller kronisk sygdom i faktaark
  Læs mere om fastholdelsesplan i faktaark

Delvis raskmelding eller sygemelding

 • Du kan bruge en delvis sygemelding, når du i en periode ikke kan arbejde på fuld tid på grund af sygdom eller behandling.
 • Du kan bruge en delvis raskmelding, når du efter en sygeperiode gradvist kan optrappe din arbejdstid igen.
 • Udbetaling af sygedagpenge ved delvist fravær er ikke en varig løsning, hvis din delvise sygemelding trækker ud, skal kommunen undersøge om du kan raskmeldes til andet arbejde, eller om der skal iværksættes andre tiltag.

Læs mere om delvis raskmelding og sygemelding i faktaark

Læs mere om sygedagpenge for lønmodtagere, hvem kan få sygedagpenge, sådan får du sygedagpenge, hvor meget kan du få, opfølgning, ferie, raskmelding, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)

Revalidering

Revalidering skal hjælpe dig, der ikke kan varetage et job af fysiske, psykiske eller sociale årsager, med at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. En revalidering vil typisk bestå af uddannelse, optræning eller omskoling, ofte i kombination med virksomhedspraktik.

Læs mere om revalidering i faktaark

Læs mere om revalidering, forrevalidering, revalidering af ansat, hvem kan få revalidering, hvordan får du revalidering, uddannelse, omskoling, virksomhedspraktik, revalideringsydelse, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)

Fleksjob

Fleksjob giver dig mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet, selv om du har en varig begrænsning i din arbejdsevne. I et fleksjob er arbejdsopgaver og tempo tilpasset din formåen, og arbejdstiden kan være helt ned til få timer om ugen. 

Læs mere om fleksjob i faktaark

Fastholdelsesfleksjob

Med et fastholdelsesfleksjob kan virksomheden beholde medarbejdere på trods af en varig begrænsning i arbejdsevnen.

Læs mere om fastholdelsesfleksjob i faktaark

Læs mere om fleksjob for lønmodtagere, hvem kan få fleksjob, fastholdelsesfleksjob, arbejdsforhold, løn, ferie, ledighedsydelse, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)

Førtidspension

Hvis din arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at du slet ikke kan komme til at arbejde, hverken i et ordinært job med støtte, eller i et særligt tilrettelagt fleksjob, kan kommunen tilkende dig førtidspension. 

Læs mere om førtidspension i faktaark

Hvilende førtidspension
Du kan få sat din pension i bero, hvis du i en periode arbejder så meget, at du kan forsørge dig selv, kaldes hvilende pension. Det kan du også selv anmode om. Pensionen kan udbetales igen, hvis det viser sig, at pensionisten alligevel ikke kan arbejde. 

Læs mere om hvilende førtidspension i faktaark

Læs mere om førtidspension, hvem kan få førtidspension, ressourceforløb, førtidspension, tilkendt før 2003, førtidspension, tilkendt efter 2003, tillæg til førtidspension, SUPP, supplerende Arbejdsmarkedspension lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om løntilskud for førtidspensionister, lovgivning, løntilskud, tilskud til oplæring, mentorordning, støtte til hjælpemidler, ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom med mere på borger.dk (nyt vindue)

Klagevejledning

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse

Skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger fra kommunen har modtaget din klage. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Jævnfør retssikkerhedslovens § 67 stk. 1.

Læs mere om klagemuligheder i Danmark, klage over sagsbehandling, afgørelse, aktindsigt, klagefrister, klage til folketingets ombudsmand, klage over kommunen til borgmesteren, borgerjournal, anmeldelse af skade, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)