Luftbillede af vandtornet
Slå adgang med tegn til/fra

Vision2020

Byrådet og borgerne har formuleret denne vision for Fredericia Kommune. Visionen optegner de store linjer for udviklingen af Fredericia frem mod 2020

Over de næste år er det byrådets og borgernes opgave løbende at udmønte visionen i konkrete politikker og strategier.

Byrådet vedtog den 13. april 2015 Fredericias ”Vision 2020”. I Fredericia har vi et stærkt fællesskab. Vi har altid stået sammen om at forsvare og udvikle Fredericia.

Fredericias velbevarede volde er et vidnesbyrd om en lang tradition som fæstningsby. Vi værner om vores historie og vil gøre alt for at bevare og udvikle vores garnison. Fredericia er en kommune med en spændende industri- og kulturhistorie. Vi har altid troet på, at hårdt arbejde skaber velstand og fremgang.

Vi skal fejre vores sejre!

Læs Vision2020 for Fredericia Kommune herunder.

Investeringer afgør fremtiden

Byrådet er borgernes talerør. Politikerne ønsker at indgå i et styrket samarbejde med borgerne og civilsamfundet. Vi skal udnytte det potentiale, der ligger i samarbejdet med de frivillige kræfter og sociale fællesskaber. Også i tider med en stram økonomi vil byrådet investere for at skabe udvikling. Det kræver en smidig og effektiv organisation, der samskaber velfærd og service med borgere, foreninger og virksomheder. Byrådet vil udvikle kommunens service i tæt dialog med vores dygtige medarbejdere, hvor kompetenceudvikling er et nøgleord. Det forudsætter også et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de relevante organisationer.

Fredericia skal vokse

Byrådet ønsker flere aktive borgere, der bidrager til fællesskabet og vores fælles velfærd. Byrådet vil udvikle nye attraktive boligområder. Vi skal forny og løfte kvaliteten af vores eksisterende boligmasse - særligt indenfor voldene. Den nye kanalby åbner Fredericia midtby mod Lillebælt. Byrådet vil arbejde for, at Gothersgade forbinder Gammel Havn med den eksisterende bymidte.

I Fredericia vil vi gerne kendes på det gode værtskab. Byrådet ønsker, at der tages godt imod nye borgere, gæster og turister. En særlig indsats skal ske overfor de mange daglige indpendlere, der skal informeres om Fredericias herligheder.

En grøn kultur- og idrætskommune

Fredericia skal være en grøn, bæredygtig vækstkommune, der investerer i naturen. Kommunen er længst fremme med klimasikring i Danmark, og målet er, at Fredericia Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral i 2030.

Fredericia Teater er unikt. Sammen med Det Danske Musicalakademi danner det rammen om en enestående dansk succes. Byrådet vil i samarbejde med erhvervslivet skabe det fornødne fundament, så vi kan udbygge vores europæiske førerposition på musicalområdet.

Foreningslivet og kulturinstitutionerne i Fredericia har stolte traditioner og er fundamentet for bredden i Fredericias kultur- og idrætsliv. Byrådet ønsker at støtte og udvikle området yderligere til gavn og glæde for alle.

Turisme skaber arbejdspladser, vækst og udvikling. Byrådet har fokus på oplevelses- og krydstogtsturisme med Naturpark Lillebælt, Madsbyparken og Bridge-Walking som vigtige attraktioner samt 6. Juli-Dagene som historisk højdepunkt.

Et stærkt erhvervsliv

Business Fredericia er en vigtig samarbejdspartner i indsatsen for at tiltrække nye arbejdspladser, bistå i forhold til at skabe vækst for eksisterende virksomheder, levere en høj service til virksomheder, arbejde for at fremme iværksætteri og innovation samt fremme erhvervsturismen med MesseC i spidsen.

Trekantområdet, Fredericia Havn, Danmark C samt tog- og vejnettet giver os en klar styrkeposition i forhold til beliggenhed og infrastruktur. Fredericia skal integreres yderligere i togplanens timemodel med en ny supertogstation til gavn for hele regionen.

Byrådet vil sammen med branchens parter arbejde målrettet for at udvikle vores styrkeposition og satse på nye job indenfor transport, logistik, teknologi og produktion.

Fredericia udvikler mange talenter, som vi gerne vil beholde. Byrådet ønsker i samarbejde med erhvervslivet at skabe et talentcollege, hvor talenter indenfor erhverv, kultur og idræt samles i et stærkt og kreativt elitemiljø.

Børnene er fremtiden

Byrådet vil investere i de mindste børn gennem bedre fysiske rammer og øget kvalitet i daginstitutionerne. Det er her, vi med en tidlig indsats har mulighed for at bryde den negative sociale arv. De mindste børns lyst til kreativ og fysisk udfoldelse skal
udvikles via profilinstitutioner med målrettede tilbud tilpasset deres profil. Tilsvarende vil byrådet investere i at fastholde og
udvikle profillinjer i folkeskolen med specialiserede tilbud, der appellerer til børn og unge med forskellige talenter.

Byrådet vil forbedre skoleelevernes læring og trivsel ved at styrke nye og effektfulde undervisningsformer, investere i
kompetenceudvikling af lærere og pædagoger samt forbedre skolernes fysiske rammer. Skolen har i tæt samarbejde med forældrene et stort ansvar for at danne og uddanne vores børn.

Uddannelse og job er afgørende

Ingen bør gå ledig. Alle har ret og pligt til at arbejde eller uddanne sig. Byrådet vil investere i de lediges sundhed, understøtte
oprettelsen af socialøkonomiske virksomheder og i højere grad benytte jobrotation.

Byrådet ønsker at forbedre integrationen med fokus på, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk kommer i uddannelse eller arbejde gennem en tidlig helhedsorienteret indsats.

Byrådet vil arbejde for, at alle unge får en ungdomsuddannelse. Det kræver tæt samspil mellem kommune, uddannelsesinstitutioner, fagbevægelse og erhvervsliv. Sammen skal vi sikre flere praktikpladser og bedre uddannelses- og
erhvervsvejledning. Der skal være et særligt fokus på dem, der i første omgang ikke kom i gang med en ungdomsuddannelse.
Byrådet ønsker, at Bülows Kaserne skal være uddannelsescampus, der bygger bro mellem uddannelser og erhvervsliv og understøtter arbejdet med innovation. Vi prioriterer en tæt dialog med politiet, og vi forebygger ungdomskriminalitet ved at tilbyde uddannelses- og fritidstilbud til alle unge.

Kvalitet i velfærden

Der er brug for tryghed og et tilbud tæt på borgerne, når sygehuset lukker i 2016. Byrådet ønsker et sundhedshus med skadesklinik og en række andre sundhedstilbud. Vi har fokus på byens ældre borgere. Fredericia vil fastholde og udbygge sin position med rehabilitering af ældre borgere for at holde dem fysisk aktive, selvhjulpne og længst muligt i eget liv.

Byrådet vil skabe rammer, der tilskynder virksomheder til at samarbejde om udvikling af velfærdsteknologi, som kan hjælpe os med at udleve visionen. Vi har et særligt ansvar overfor borgere med særlige fysiske eller psykiske behov. Vi ønsker en rehabiliterende tilgang for at fremme deres ressourcer og i videst muligt omfang øge livskvaliteten og muligheden for at mestre eget liv.

Velfærd er ikke kun kroner og øre. Det handler om det gode liv. Byrådet har modet til at gå nye veje for at skabe morgendagens velfærdssamfund. Vi har brug for alle.