Slå adgang med tegn til/fra

Europa-Parlamentsvalg

Næste valg til EP afholdes i maj-juni 2024

Valg til Europa-Parlamentet afholdes hvert 5. år. Valg udskrives ikke i utide.

I Danmark afholdtes sidst valg søndag den 26. maj 2019. EUs medlemslande har forskellige traditioner for hvilke ugedage, de afholder valg. Med fire mulige valgdage kan de mellem torsdag, fredag, lørdag eller søndag. Stemmerne optælles efter valgets afslutning søndag.

Europa-Parlamentet (EP)

Europa-Parlamentet arbejder med lovgivning og overvåger EUs øvrige institutioner. Lovgivningsarbejdet sker i samarbejde med Ministerrådet (Rådet for den Europæiske Union), da Europa-Parlamentet ikke på egen hånd kan foreslå og vedtage nye love.

Det nyvalgte parlament vælges med virkning fra den 1. juli 2019.

Europa-Parlamentet har før valget 751 medlemmer (MEP’er) fra 28 medlemslande inklusive Storbritannien. Pladserne er fordelt efter landenes indbyggertal. EU har ca. 512 millioner indbyggere - inklusive Storbritannien med 65 miilioner. I det afgående parlament har Danmark 13 pladser.

Brexit: Med Storbritanniens forventede udtræden af EU bortfalder 73 pladser i Europa-Parlamentet. Antallet falder fra 751 til 705. 19 pladser bortfalder helt, og 27 pladser omfordeles efter en ny fordelingsnøgle, der vil give Danmark en plads mere. - Udtrædelsen er imidlertid udskudt med fleksibel udtrædelsesdato, der skal give briterne tid til at træffe beslutning om såvel landets fremtidige forhold som planlægning af en ordnet udtrædelse. Indtil Storbritannien er klar til udtræde, er landet fuldgyldigt medlem af EU og afholder derfor valg til Europa-Parlamentet lige som i de øvrige 27 stater i EU. Dette indebærer, at Danmark fortsat har 13 pladser. Antallet stiger fra 13 til 14, når - eller hvis - Storbritannien udtræder.

Europa-Parlamentet beskrevet på Wikipedia

Europa-Parlamentets webside

Folketingets EU-oplysning

Politik i europæisk format

I Europa-Parlamentet samler de nyvalgte medlemmer sig i grupper efter politisk overbevisning. Medlemmerne samler sig ikke efter nationalitet.

De store politiske retninger i Europa er konservatisme, liberalisme og socialisme. Disse ideologier er fælles tankegods på tværs af nationer og statsgrænser i Europa, hvor de fra 1600- til 1900-tallet opstod som filosofisk grundlag for indførelse af liberalt demokrati og parlamentatisk styre i nutidens nationalstater. Der findes også partier, som kombinerer dele af de tre ideologier, fx socialliberalisme og kristendemokrati. I 1970'erne opstod de første grønne partier, der er baseret på politisk økologisme. Vi har også fået partier baseret på populisme, som er en politisk adfærd og ikke en filosofi.

En politisk gruppe i Europa-Parlamentet rummer mindst 25 medlemmer fra mindst 7 lande, hvilket er en betingelse for at opnå økonomisk bistand fra EU til drift af et gruppesekretariat.

Ved valget i 2019 valgtes 14 danske medlemmer. Dog kan det 14. medlem ikke tiltræde, før den ændring af Europa-Parlamentet er gennemført, som skal ske efter Storbrianniens forventede udtræden af EU.

Efter valget i 2019 sluttede de 14 danske parlamentarikere sig til disse seks grupper:

 • Socialdemokratiet (3) > S&D (socialdemokrater).
 • Radikale Venstre (2) og Venstre - Danmarks Liberale Parti (4, indtil Brexit kun 3) > Renew Europe (ALDE og En Marche, liberale).
 • Konservative Folkeparti (1) > EPP (konservative og kristendemokrater).
 • SF - Socialistisk Folkeparti (2) > EG+NFA (grønne og regionalister).
 • Dansk Folkeparti (1) > ID (EU-skeptikere).
 • Enhedslisten (1) > GUE+NGL (venstrefløjsgrupper).

Ingen danskere sluttede sig til EKR (Konservative EU-skeptikere)

Et lille antal medlemmer undlader at knytte sig til et af de fælleseuropæiske partier, eller de forlader en gruppe. Dermed bliver de løsgængere. Efter valget 2019 er ingen danskere løsgængere.

Valgret

Du har valgret og kan stemme til Europa-Parlamentet, hvis du:

 1. har valgret ved valg til Folketinget (dvs. at du er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark),
  eller

 2. er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i et af de øvrige EU-medlemslande,
  eller

 3. er statsborger i et af de andre EU-medlemslande, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Til Europa-Parlamentsvalg kan du afgive stemme i ét medlemsland. Hvis du bor i Danmark og er registreret som vælger i Danmark, må du derfor ikke samtidig afgive stemme i et andet medlemsland.

Du er valgbar til Europa-Parlamentet, hvis du:

 1. opfylder betingelserne for valgret (se ovenfor)
  og
 2. bliver opstillet på kandidatlisten hos et parti, der er opstillingsberettiget i Danmark.

Hvis du er opstillet i Danmark som kandidat til Europa-Parlamentet, må du ikke samtidig være opstillet i et andet land inden for EU.

EU-borgere i Danmark

EU-borgere med bopæl i Danmark, men uden dansk statsborgerskab, har valgret (stemmeret) til Europa-Parlamentsvalg og kan vælge, om deres stemme afgives i Danmark eller i hjemlandet.

Optagelse på valglisten: Hvis du har bopæl i Danmark og vil deltage i valget i Danmark, skal du ansøge din bopælskommune om at blive optaget på valglisten. Ansøgningsskema fra Økonomi- og Indenrigsministeriet skal benyttes.

Reglerne for optagelse på valglisten blev ændret i februar 2019. EU-borgere, der i 2014 var optaget på valglisten i Danmark, optages automatisk i 2019 og ved kommende valg og skal derfor ikke ansøge om optagelse igen. Det forudsætter dog, at de ikke i den mellemliggende periode har været fraflyttet Danmark eller har anmodet om at blive slettet af valglisten.

Alle borgere på EP-valglisten i Danmark er valgbare som kandidater i Danmark til Europa-Parlamentsvalget.

Sletning fra valglisten: Hvis du hellere vil stemme i dit hjemland, skal du senest fredag den 10. maj 2019 anmode om at blive slettet på valglisten i Danmark. Du skal i så fald benytte borger.dk – se selvbetjeninglink øverst på denne side og Indenrigsministeriet om valg til Europa-Parlamentet.

Danske borgere i andre EU-lande

EU-borgere har almindelig valgret (stemmeret) ved valg til Europa-Parlamentet uanset, hvilket EU-land de opholder sig i. Valgretten gælder i det land, som de har bopæl. og hvor de er tilmeldt folkeregistret.

Imidlertid kan EU-borgere vælge at tilmelde sig valglisten i hjemland frem for i bopælsland. Danske borgere, der er frameldt folkeregistret i Danmark og i stedet er tilmeldt folkeregistret i et andet EU-medlemsland, kan ansøge om tilladelse til at stemme i Danmark i stedet for i opholdslandet. Til dette formål anvendes nedenstående ansøgningsskema.

Mere information

Valgret for danskere bosat i andre EU-lande

Danske borgere på Færøerne, i Grønland og tredjelande

Danske statsborgere med ophold på Færøerne, i Grønland og tredjelande har som udgangspunkt ikke valgret til Europa-Parlamentet, da ingen af disse er medlemmer af EU.

Optagelse på valglisten til EP-valg
Imidlertid er der mulighed for at ansøge om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget, når visse forhold opfyldes.
Vilkår for optagelse fremgår af ansøgningsskemaet, som findes gennem nedenstående link:

Den udfyldte ansøgning sendes til Københavns Kommune, der behandler alle ansøgninger uanset ansøgerens bopæl.

Mere information

Valgkort og valgsteder

På valgdagen skal du stemme på valgstedet i dit valgdistrikt. Adressen fremgår af dit valgkort, som du modtager med posten.

Valgkort til EP2019 modtager du senest tirsdag den 21. maj 2019.

Fredericia Kommune er inddelt i otte valgdistrikter, der hver har ét valgsted.
Valgstedernes placering og grænserne mellem valgdistrikterne kan du se på kortet.

01 Gymnasiet: Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, Fredericia.
02 Bredstrup-Pjedsted: Bredstrup-Pjedsted Idrætshal, Ågade 70, Bredstrup.
03 Erritsø: Erritsø Idrætscenter, Krogsagervej 42, Erritsø.
04 Herslev: Konfirmandstuen, Herslev Præstegård, Herslev Bygade 8a, Herslev.
05 Taulov: Elbohallen, Tingvejen 24, Taulov.
06 Søndermarken: Fredericia Idrætscenter (FIC), Vestre Ringvej 100, Fredericia.
07 Bøgeskov: Bøgeskovhallen, Bøgeskovvej 37c, Bøgeskov.
08 Indre By: Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, Fredericia.

Alle valgsteder er tilgængelige for handicappede.

Hjælpemidler på valgstederne
På alle valgsteder i Fredericia Kommune vil der i et af stemmerummene være opsat en lampe med regulerbar lysstyrke og farve. Lampen har påsat en lup til forstørrelse af stemmesedlen.
I samme stemmerum forefindes ud over den normale røde kuglepen også en sort kuglepen som kan anvendes til afstemningen.

Særlige hjælpemidler på valgstedet 08 Indre By
Afstemningsstedet på Fredericia Rådhus har ud over de ovenfor nævnte hjælpemidler også et hæve-/sænkebord og et forstørrelsesapparat med skærm, hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres.
Alle de nævnte hjælpemidler kan også anvendes ved afgivning af brevstemme i Borgerservice på rådhuset.

Vælgere med behov for særlige hjælpemidler kan flytte til valgsted 08 Indre By
Vælgere, der har behov for de særlige hjælpemidler, der kun forefindes på Fredericia Rådhus, kan anmode om at blive flyttet til valgstedet 08 Indre By.
Til EP-valget 2019 skal du senest torsdag den 16. maj 2019 kl. 12.00 henvende dig herom til Borgerservices Folkeregister i Fredericia Kommune.

Sådan stemmer du på valgdagen

På valgdagen kan du stemme på dit valgsted, der er anført på dit valgkort, som du modtager med papirpost før valgdagen.

Ved ankomsten til valgstedet skal du henvende dig ved et valgbord, hvor du afleverer dit valgkort til en tilforordnet og oplyser din fødselsdato.
Derpå får du udleveret en stemmeseddel. Stemmeafgivningen foregår i en stemmeboks, hvor du er alene bag et forhæng. De udfyldte stemmesedler lægges i valgurnerne, før du forlader valglokalet.

Hvis du har glemt dit valgkort, kan der fra Hovedbordet udskrives et nyt til dig. Du vil blive bedt om at oplyse dit navn og bopæl samt forevise gyldig legitimation.

Hvert valgsted er udstyret med et handicapvenligt stemmerum.

Hvis du er så dårligt gående, at du ikke kan gå fra bilen ind på valgstedet, kan du stemme i din bil. I så fald sender du din chauffør ind på valgstedet for at anmode de tilforordnede om stemmeafgivelse i bil.

Inde i valglokalet kan du få personlig bistand til afgivelse af stemme, hvis du ikke på egen hånd kan afgive din stemme. Hjælpen ydes af en eller flere stemmemodtagere, Dog kan den ene hjælper i stedet være udpeget af vælgeren selv.

Siden 2017 har enhver vælger mulighed for at forlange, at den personlige bistand til stemmeafgivningen alene ydes af en person, som vælgeren selv har udpeget. Det er dog en betingelse, at vælgeren over for stemmemodtageren på eget initiativ udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske om alene at få personlig bistand af en personligt udpeget hjælper, og at ønsket er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er stemmemodtageren, der vurderer, om disse to betingelser er opfyldt.

Brevstemme før valgdagen

Før valgdagen kan alle vælgere brevstemme. Det er en nyttig mulighed, hvis du på selve valgdagen ikke kan nå frem til dit valgsted.

I Fredericia kan der afgives brevstemme i Borgerservice på rådhuset. Husk at medbringe personlig legitimation.

Der kan brevstemmes i perioden fra mandag den 15. april til torsdag den 23. maj 2019 - begge dage inklusive.
Rådhusets almindelige åbningstider gælder mandag-fredag.
Borgerservice er også åben for afgivelse af brevstemmer kl. 10-12 lørdagene den 4. maj og 11. maj.

Hvis du ikke er hjemme i Fredericia, kan du brevstemme på et hvilket som helst andet borgerservicecenter i Danmark. Vi anbefaler, at du i så fald afgiver din stemme i passende tid inden valgdagen. Stemmen skal sendes med papirpost til Fredericia, hvor den ikke må tælles med, hvis den ikke er nået frem til valgstyreformanden inden valghandlingen begynder.

I udlandet kan du brevstemme på de danske ambassader, konsulater og skibe i udenrigsfart. Danske soldater på mission i udlandet har mulighed for at brevstemme på forsvarets lokationer.

Indlagte på hospitaler og indsatte i fængsler eller arresthuse kan brevstemme på stedet med personalets hjælp.

Beboere på plejecentre kan brevstemme på en udvalgt dato på Othello, Øster Elkjær, Stævnhøj, Hanneruphus, Hybyhus, Rosenlunden, Ulleruphus og Madsbyhus. Brevstemmeafgivning er også mulig på aktivitetscentrene Øster Elkjær, Tavlhøj og I.P. Schmidtgården samt Hannerup Pleje og Rehabiliseringscenter. Centrene informeres om en nærmere fastsat dato, hvor stemmemodtagere besøger de nævnte steder. Ved opslag får beboere og brugere forud information om tidspunkt for mulighed for at afgive brevstemme.

Det er muligt at brevstemme i dit eget hjem eller midlertidige opholdssted, hvis du er så syg, at at du ikke kan tage til valgstedet på valgdagen eller til Borgerservice i brevstemmeperioden. Hvis du har dette behov, kan du anmode kommunen herom på en særlig blanket, som udleveres af den kommunale hjemmepleje. Det er også muligt at downloade blanketten selv - klik her.
I et svarbrev fra Fredericia Kommune modtager du oplysning om det tidspunkt, hvor stemmemodtagerne kommer til dit hjem. Tidspunkt kan ikke aftales på forhånd, men i ansøgningen kan du oplyse de tidspunkter, hvor du ikke er hjemme.

Find partiernes synspunkter

I 2019 er 10 partier godkendt til opstilling af kandidater i Danmark til Europa-Parlamentet.

På partiernes websider kan du finde deres politiske program og deres syn på aktuelle europapolitiske emner.

Hvis websiderne ikke indeholder svar på dine spørgsmål, så ring eller skriv til de partier eller kandidater, som du vil vide mere om.

Mangler du et valgmøde?
Vil du gerne møde bestemte kandidater eller diskutere bestemte spørgsmål?
Kan du ikke finde et egnet valgmøde, så kan du selv arrangere et.
For eksempel kan uddannelsesindstitutioner invitere kandidater til at give svar på ungdommens spørgsmål. Henvend dig til lederne af de partier eller lister, som du vil møde, og aftal det praktiske arrangement.

Stemmesedlen i Danmark

Hele Danmark er én valgkreds ved valget til Europa-Parlamentet.
Din bopæl er uden betydning for, hvem du kan stemme på.
Her kan du se fortegnelsen over opstillede partier og kandidater.

Disse 10 partier har opstillet kandidater:

 

Valgplakater

Forud for EP-valget må valgplakater ophænges fra kl. 12.00, lørdag den 4. maj 2019.
Senest mandag den 3. juni 2019 skal plakaterne være taget ned igen.

LÆS MERE om råd og regler for valgplakater: 
Benyt dette LINK og åbn folde-ud-boksen Valgplakater.