Slå adgang med tegn til/fra

Brug af veje, stier og pladser

Her finder du også information om gravetilladelser, opsætning af containere mm, indkørsler, nabohjælpskilte og parker

I afsnittene kan du finde reglerne for brug af offentlige veje og private fællesveje.

Du kan læse om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker

 • at etablere en ny indkørsel
 • at opstille en container til affald
 • at opstille et stillads på fortovet
 • at ansøge om lov til at grave eller råde over offentlig og privat fællesvej.
 • at finde oplysninger om regler for opsætning af skilte, plakater
 • at låne eller leje kommunale pladser
Stillads / container / afspærring, afholdelse af vejfest m.m.

Du skal søge om tilladelse ved Fredericia Kommune, hvis du ønsker at bruge vejareal, stier, fortove og rabatter, uanset om det er en offentlig vej eller en privat fællesvej.

Reglerne gælder, hvis du vil opstille containere eller stillads, holde en vejfest, oplagre materialer osv.

Hvis du opnår tilladelsen skal du selv sørge for at sætte skilte op i overensstemmelse med den godkendte afmærkningsplan. Skiltene kan lejes ved skiltefirmaer.

Nogle ansøgninger skal godkendes ved politiet. Vær ved ansøgning opmærksom på at politiet har sagsbehandlingstid op til 15 arbejdsdage.

Vilkår

Hvis du får tilladelse til at opstille en container eller et stillads, er der nogle vigtige generelle og særlige vilkår.

De generelle vilkår er:

 • at du skal sørge for, at arbejdsområdet er efterladt rengjort og i samme stand som inden brug.
 • at du selv skal stille skilte op, så de står i overensstemmelse med afmærkningsplanen.
 • at du sørger for at have en kopi af tilladelsen på stedet
 • at hvis placeringen af materialer og udstyr gør skade på vejen eller andres genstande, så er du ansvarlig for at udbedre skaderne uden udgifter for kommunen
 • at en container ikke må spærre for vejadgange eller indkørsler og må ikke stå på fortovet.
 • at firma og telefonnummer tydeligt skal fremgå på containeren.
 • at stilladset er opstillet efter gældende regler for opstilling af stillads.

Der kan være andre særlige vilkår for hver enkelt tilladelse, som du skal overholde, men det vil fremgå af tilladelsen. Du søger under "Selvbetjening". 
 

Ny indkørsel eller ny adgang til din grund

Hvis du har et ønske om at etablere eller ændre en overkørsel eller gående adgang fra din ejendom til offentlig vej eller privat fællesvej, skal du søge Fredericia Kommune om tilladelse.

Det skal du også, hvis du ønsker at nedlægge en overkørsel eller en gående adgang.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Bredde på overkørslen / overgangen
 • Placering af overkørsel / overgang (gerne på kort)
 • Begrundelse for ansøgning
 • Vedhæftning af evt. tidligere tilladelse eller henvisning til journalnummer.

 

Nogle ansøgninger skal godkendes ved politiet. Vær ved ansøgning opmærksom på at politiet kan have lang sagsbehandlingstid.

Arrangementer med offentlig adgang

Du skal søge om tilladelse ved Fredericia Kommune, hvis du ønsker at bruge vejareal, stier, fortove, rabatter, torve og pladser, uanset om det er en kommunal eller privat fællesvej.

Reglerne gælder ved et offentligt arrangement som for eksempel: 
 

 • Koncert
 • Tombola
 • Markeds- eller byfest
 • Gadeteater
 • Omrejsende tivoli
 • Cirkus
 • Maratonløb/motionsløb
 • Demonstration


Bemærk, at løb og cykelløb, hvor der køres efter færdselslovens regler, ikke kræver afmærkningsplan, men der skal søges om tilladelse til at anvende vejene. Du skal også søge om tilladelse til at afholde arrangementet ved politiets tilladelseskontor.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Gitte Hansen på gitte.hansen@fredericia.dk

Gravetilladelse til offentlig og privat fællesvej

Hvis du skal grave i offentlig eller privat fællesvej i by, skal du søge vejmyndigheden om lov. Kommunen er vejmyndighed for de offentlige veje som ikke er statsveje. Ansøgning på statsveje skal sendes til Vejdirektoratet. Ansøgning skal ske digitalt via www.virk.dk. Du kan ansøge direkte fra linket ”Søg om gravetilladelse” i selvbetjeningsboksen.

Vær opmærksom på at gravning i private fællesveje på land ikke skal søges ved kommunen, men ved forhandling med de enkelte lodsejere. Vejstatus og zonestatus kan ses på fredericiakort.dk.

Graveansøgningen skal omhandle et specifikt tidsafgrænset projekt. Større komplekse opgaver som omhandler flere veje eller som tidsmæssigt strækker sig over lang tid skal deles op på et passende antal ansøgninger. Dette dels af hensyn til færdigmelding og garanti, dels af hensyn til afmærkningsplanernes kompleksitet, dels af hensyn til fakturering for slidlag. Kommunen kan kræve at en ansøgning deles op hvis det skønnes at være hensigtsmæssig.

Som udgangspunkt skal der udarbejdes specifikke afmærkningsplaner med mindre der er tale om meget simple arbejder/afmærkninger. Afmærkningsplaner bør være 1:200 og ikke mindre end 1:500 af hensyn til detaljeringsgrad. Planer der kun viser omkørselsskiltes placering kan dog være mindre.

Nogle ansøgninger skal godkendes ved politiet (nedsat hastighed, ensretning, signalanlæg, parkering og standsningsforbud og ændret vigepligt). Vær opmærksom på at politiet normalt har en sagsbehandlingstid på 15 arbejdsdage. Ligeledes skal information omkring evt. omkørsel af busser til Sydtrafik ske 14 dage inden arbejdets opstart. Kommunens sagsbehandlingstid er maks. 8 dage fra sagen er fuldt oplyst, herunder at de fremsendte afmærkningsplaner kan godkendes.

Kommunens generelle vilkår til arbejdets udførelse mm. kan ses på nedenstående bilag samt andre dokumenter.

 

I øvrigt henvises til følgende:
VD standarttegninger af april 2018 - By
VD standarttegninger af april 2018 - Land

 

 

Bilag

Benyttelse af gågadearealer

Fredericia Kommune har en række vigtige retningslinjer, som du skal være opmærksom på, hvis du vil gøre brug af gågader, veje og pladser inden for voldene til arrangementer, skiltning, vareudstilling eller udendørs servering

Gågader
Gågaderne er dimensioneret og indrettet lidt forskelligt, men er som hovedregel inddelt i udstillingszoner, gangzoner, møbleringszoner og en kørselszone. Gangzoner, hvor der i nogle tilfælde er etableret ledelinjer til synshandicappede, og kørselszonen skal altid være fri, så henholdsvis synshandicappede og redningskøretøjer kan komme frem. De enkelte gågader er nærmere beskrevet i retningslinjerne.

Fortove 
Bredden på fortovene er forskellig fra gade til gade. Det betyder, at mulighederne varierer for at udstille varer og udendørs servering. Trafiksikkerheden er vigtig, og det samme er fremkommeligheden for handicappede. Derfor skal du tilpasse omfanget af udstillingsvarer og møblement til forholdene gaden.

Pladser
Hvis du ønsker at benytte en af byens pladser til koncerter, udstillinger, marked eller lignende kortvarige aktiviteter, skal du søge om tilladelse hos Kultur, Idræt & Turisme.
 

Bilag

Skilte med ”Nabohjælp” og lignende

Opsætning af nabohjælpsskilte og lignende skilte kræver tilladelse fra Fredericia Kommune, hvis du ønsker at opsætte dem i rabatten til offentlige veje og stier samt private fællesveje og stier.

Du skal ansøge under "Selvbetjening".

De generelle vilkår er, at

 • vejen, hvor du ønsker at sætte skiltet op, er en blind boligvej
 • du ikke må sætte skiltet op på standere med autoriseret vejafmærkning
 • du sender billeder og detaljeret skitse af den ønskede placering.

Vi vurderer alle ansøgninger på grundlag af forhold som trafiksikkerhed, oversigtsforhold og så videre, hvorefter vi anviser, hvilken type skilt du har mulighed for at sætte op.

Generelt giver vi ikke tilladelse til "Legende børn" skilte, da de kan forveksles med Opholds- legeområde, dog vurderes hver sag individuelt.
 

Cirkusplakater ol.

Du skal have tilladelse til at hænge plakater op på kommunale veje, pladser og på statsveje.

Kommuneveje

Ansøg om tilladelse ved Fredericia Kommune på mail til gitte.hansen@fredericia.dk
Læs mere i ”Lov om Offentlige veje”§ 84 og 85 og ” Lov om Private fællesveje” § 66a og 66b.

I forbindelse med arrangementer som udstillinger, cirkusforestillinger, sportsarrangementer og lignende er det muligt at få tilladelse til at ophænge plakater på belysningsmaster i Fredericia Kommune. Vær opmærksom på, at

 • du er ansvarlig for plakaternes ophængning, tilstedeværelse og nedtagning.
 • du skal have tilladelsen eller en kopi med, når du hænger plakaterne op.
 • du tidligst må hænge plakaterne op 3 uger før arrangementsdagen, og du er ansvarlig for at tage dem ned senest 5 dage efter, arrangementet er slut.

Plakaterne må hænge på belysningsmaster indenfor bygrænsen med mærket E55 byzonetavler.

Du må ikke hænge eller sætte plakaterne op

 • udenfor bygrænsen,
 • i midterrabat på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t,
 • på højspændingsmaster, træer, broer, bygværker, portaler, transformerstationer, kabelskabe, buslæskure og lignende.
 • tættere end 50 meter fra rundkørsler, vejkryds, lysreguleringer eller anden signalregulering,
 • hen over kørebanearealer.
 • på særlige konstruktioner, stativer, jordspyd eller lignende der opsættes til lejligheden.
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, visningstavler og lignende.
 • nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af plakaten.

Du skal sørge for at hænge plakaterne op på en forsvarlig og sikker måde, så de ikke dækker for autoriseret afmærkning, som kan være færdselstavler eller vejvisningstavler og derfor udgør en fare for trafiksikkerheden.

 

Hvordan skal du montere plakaterne, og hvilken størrelse må de have?

 • overordnet set er det vigtigste, at du fastgør plakaterne forsvarligt. Også så hverken vind eller regn kan rive dem fri, mens de er hængt op.
 • du må bruge ikke-metallisk binding til at montere plakaterne. Det kan for eksempel være kraftige strips.
 • du skal sørge for at fjerne alle materialer igen, som du bruger til at hænge plakater op med.
 • plakaten skal mindst hænge 2,3 meter over jorden målt fra underkant af plakat til plakaten skal mindst hænge 1,5 meter under strømførende ledninger,  
 • plakaterne må ikke være større end 1,20 meter i højden eller 0,70 meter i bredden. Arealet må ikke overstige 0,80 m2.

 

Statsveje

Læs mere om tilladelse på statsveje, på vejdirektoratets hjemmeside www.vd.dk

Valgplakater

Valgplakater kan ophænges af opstillede lister og kandidater uden forudgående tilladelse - når lovgivning og reglerne for ophængning følges. 
For eksempel må andre plakater ikke flyttes, overdækkes eller beskadiges.

Valgplakater må være ophængt i en afgrænset periode i forhold til valgdage:

 • Opsætning må ske fra den fjerde lørdag kl. 12.00 før valgdagen.
  Nedtagning efter valg skal ske senest 8 dage efter valget. Det gælder såvel plakater som plader, strips og lignende hjælpemidler

I Fredericia Kommune administreres lovene af Vej og Park, der besvarer spørgsmål om lokale vejforhold. Kontakt: Lasse Hasle Nørgaard, lasse.norgaard@fredericia.dk

Lovgivning om valgplakater fremgår af love, som gælder i hele landet:

 1. Vejloven, § 84 og § 85, gælder offentlige veje.
 2. Privatvejsloven, § 66 a-b, gælder private fællesveje i byer og bymæssige områder - men ikke i landzone. På landet kan ophængning kun ske med ejers tilladelse.
 3. Tillæg til valglovene - om tidspunkt for ophængning til Folketingsvalg.

Læs mere

Lån af offentlig pladser

Du kan også låne kommunale arealer eller pladser til forskellige typer af arrangementer og events.

Lej eller lån lokaler i selvbetjeningsløsningen øverst på siden.