Slå adgang med tegn til/fra

Folketingsvalg

Det seneste folketingsvalg blev holdt den 5. juni 2019.

Valg til Folketinget afholdes hvert fjerde år, eller oftere.

Valg udskrives af statsministeren mindst 20-21 dage før valgdagen. Valgloven indeholder ingen regel om antallet af dage mellem udskrivelse og afholdelse.

Valg til Folketinget

Folketinget er Danmarks lovgivende forsamling. Medlemmerne af Folketinget er valgt af borgerne, der kan stemme på kandidater, som er opstillet af politiske partier. Danmark styres derfor af et repræsentativt demokrati. Størst indflydelse har de borgere, der er medlemmer af et politisk parti.

Udvælgelsen af borgernes repræsentanter i Folketinget sker efter offentlige valg og ved hjælp af en regnemetode med forholdstal, der sikrer, at der er overensstemmelse mellem vælgernes stemmer og hvert enkelt partis andel af de 179 pladser i Folketinget. Af de 179 mandater vælges 175 i Danmark, 2 på Færøerne og 2 på Grønland. Ifølge Grundloven vælges medlemmerne til Folketinget for højst fire år, hvorefter der skal udskrives valg. Medlemmer af Folketinget kan stille op til genvalg. Den siddende statsminister kan når som helst udskrive valg til en præcist angivet dato – også selvom der ikke er gået fire år siden sidste valg.

I Grundloven står der ikke, hvor lang tid der skal være mellem udskrivelse og afholdelse af valgt. Danmark har tradition for korte valgkampe. Af rent praktiske grunde vil der dog være mindst 20-21 dage mellem udskrivelse og afholdelse af et folketingsvalg. Når valget er udskrevet, kan der brevstemmes fra 21 dage før selve valgdagen.

Mere information om valg kan ses på websiderne hos borger.dk og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Valg i storkredse

Ved valg til Folketinget er Danmark delt op i tre landsdele med underinddeling i 10 storkredse:

 1. Hovedstaden, der indeholder fire storkredse,
 2. Sjælland-Syddanmark, der indeholder tre storkredse, og
 3. Midtjylland-Nordjylland, der indeholder tre storkredse.

Fredericia Kommune ligger i Sydjyllands Storkreds (storkreds nr. 7), som er en del af landsdel Sjælland-Syddanmark.

Opdelingen i landsdele og storkredse bruges ved opstilling af kandidater og til at beregne antallet af folketingsmedlemmer, der skal vælges i de enkelte valgkredse.

Folketingets 175 medlemmer vælges som enten kredsmandater eller tillægsmandater:

 • Valgkredse: Fra de 10 storkredse vælges 135 kredsmandater.
  Fra hver storkreds vælges et fast antal kredsmandater direkte til Folketinget. Antallet genberegnes hvert 5. år, hvor det fastsættes efter indbyggertal, vælgertal og befolkningstæthed.
   
 • Sikring af forholdstal: På tværs af storkredsene vælges 40 tillægsmandater.
  Fordelingen af tillægsmandater sikrer partierne en proportional fordeling jævnfør landsresultatet – hvis altså de har opnået mere end 2 % af stemmerne og dermed passeret spærregrænsen.

For tiden vælges mandaterne efter denne fordeling:

 1. Landsdel Hovedstaden: 39 kredsmandater og 11 tillægsmandater.
 2. Sjælland-Syddanmark: 50 kredsmandater og 15 tillægsmandater.
 3. Midtjylland-Nordjylland: 46 kredsmandater og 14 tillægsmandater.
Fredericiakredsen

Danmarks 10 storkredse er opdelt i 92 opstillingskredse, hvor af Sydjyllands Storkreds har 13 opstillingskredse. Fredericia Opstillingskreds (Fredericiakredsen) har samme geografiske grænser som Fredericia Kommune. De kandidater, der stiller op til valg i Fredericiakredsen henvender sig derfor især til vælgerne i Fredericia.

Vælgere med bopæl i Fredericia Kommune kan også stemme på kandidater opstillet uden for Fredericiakredsen. Vælgere i Fredericia kan stemme på alle kandidater i Sydjyllands Storkreds - men ikke på kandidater i andre storkredse. Navnene fremgår af stemmesedlen.

For partiernes kandidater gælder den samme geografiske grænse. Inden for én storkreds kan de til valget stille op i en eller flere opstillingskredse. Opstilling sker normalt som kandidat for et parti, der er berettiget til at stille op, men det er også muligt at stille op som kandidat uden for partierne (løsgænger). Ingen kandidat kan være opstillet i mere end én storkreds.

Overblik over valgkredsene fås her.
Information om opstilling som kandidat til Folketingsvalg fås her.

Valgret

Alle danske statsborgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger.

Du opfylder betingelserne og optages automatisk på valglisten, når du 
1) er fyldt 18 år,
2) har dansk statsborgerskab,
3) har fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne og
4) ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.

Borgere uden fast opholdssted, fx hjemløse, optages efter nærmere regler på valglisten - som regel i den kommune, hvor de senest havde en registreret adresse.

Danske statsborgere med bopæl i udlandet kan optages på valglisten efter særlige regler for udlandsdanskere. Adgangen gælder for personer udsendt af en dansk offentlig myndighed, personer ansat i en international organisation som Danmark er medlem af, personer udstationeret af en dansk hjælpeorganisation, studerende, personer som af helbredsmæssige årsager opholder sig i udlandet og de pågældendes ægtefælle eller samlever, samt personer der har i sinde at vende tilbage inden for to år efter udrejsen og har skrevet under på en erklæring herom.

Alle borgere på valglisten vil kort før valget modtage et fysisk valgkort af papir med oplysning om valgsted og tidspunkt.

Valgsteder

På valgdagen skal du stemme på valgstedet i dit valgdistrikt. Adressen fremgår af dit valgkort, som du modtager med posten.

Fredericia Kommune er inddelt i 8 valgdistrikter, der hver har ét valgsted. Alle valgsteder er tilgængelige for handicappede.

På dette kort over Fredericia Kommune kan du se valgstedernes placering og grænserne mellem valgdistrikterne.

01 Gymnasiet: Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, Fredericia.
02 Bredstrup-Pjedsted: Bredstrup-Pjedsted Idrætshal, Ågade 70, Bredstrup.
03 Erritsø: Erritsø Idrætscenter, Krogsagervej 42, Erritsø.
04 Herslev: Herslev Forsamlingshus, Herslev Kirkevej 4, Herslev.
05 Taulov: Elbohallen, Tingvejen 24, Taulov.
06 Søndermarken: Fredericia Idrætscenter (FIC), Vestre Ringvej 100, Fredericia.
07 Bøgeskov: Bøgeskovhallen, Bøgeskovvej 37c, Bøgeskov.
08 Indre By: Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, Fredericia.

Hjælpemidler på valgstederne
På alle valgsteder i Fredericia Kommune vil der i et af stemmerummene være opsat en lampe med regulerbar lysstyrke og farve. Lampen har påsat en lup til forstørrelse af stemmesedlen.
I samme stemmerum forefindes ud over den normale røde kuglepen også en sort kuglepen som kan anvendes til afstemningen.

Særlige hjælpemidler på valgstedet 08 Indre By
Afstemningsstedet på Fredericia Rådhus har ud over de ovenfor nævnte hjælpemidler også et hæve-/sænkebord og et forstørrelsesapparat med skærm, hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres.
Alle de nævnte hjælpemidler kan også anvendes ved afgivning af brevstemme i Borgerservice på rådhuset.

Vælgere med behov for særlige hjælpemidler kan flytte til valgsted 08 Indre By
Vælgere, der har behov for de ovenfor særlige hjælpemidler, der kun forefindes på Fredericia Rådhus, kan anmode om at blive flyttet til valgstedet 08 Indre By. Senest 15 dage før valget skal de henvende sig herom til Borgerservice i Fredericia Kommune.

Sådan stemmer du på valgdagen

På valgdagen kan du stemme på dit valgsted, der er anført på dit valgkort, som du modtager med papirpost før valgdagen.

Ved ankomsten til valgstedet skal du henvende dig ved et valgbord, hvor du afleverer dit valgkort til en tilforordnet og oplyser din fødselsdato.
Derpå får du udleveret to stemmesedler: én til kommunalvalget og én til regionalvalget. Stemmeafgivningen foregår i en stemmeboks, hvor du er alene bag et forhæng. De udfyldte stemmesedler lægges i valgurnerne, før du forlader valglokalet.

Hvis du har glemt dit valgkort, kan der fra Hovedbordet udskrives et nyt til dig. Du vil blive bedt om at oplyse dit navn og bopæl samt forevise gyldig legitimation.

Du kan få hjælp til at afgive din stemme. I et handicapvenligst stemmerum vil der være hjælpemidler til rådighed ved stemmeafgivningen, idet der vil være sorte filtpenne og lupper.

Hvis du er så dårligt gående, at du ikke kan gå fra bilen ind på valgstedet, kan du stemme i din bil. I så fald sender du din chauffør ind på valgstedet for at anmode de tilforordnede om stemmeafgivelse i bil.

Inde i valglokalet kan du få personlig bistand til afgivelse af brevstemme, hvis du ikke på egen hånd kan afgive din stemme. Hjælpen ydes af en eller flere stemmemodtagere, dog kan den ene hjælper i stedet være udpeget af vælgeren selv.

Som noget nyt har enhver vælger fra 2017 mulighed for at forlange, at den personlige bistand til stemmeafgivningen alene ydes af en person, som vælgeren selv har udpeget. Det er dog en betingelse, at vælgeren over for stemmemodtageren på eget initiativ udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske om alene at få personlig bistand af en personligt udpeget hjælper, og at ønsket er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er stemmemodtageren, der vurderer, om disse to betingelser er opfyldt.

Hvis du ikke kan stemme på valgdagen, så kan du brevstemme. Se næste infoboks.


 

Brevstemme før valgdagen

Før valgdagen kan alle vælgere brevstemme. Det er en nyttig mulighed, hvis du på selve valgdagen ikke kan nå frem til dit valgsted.

I Fredericia kan der afgives brevstemme i Borgerservice på rådhuset. Husk at medbringe personlig legitimation.

Brevstemme til FV 2019 kan afgives i perioden fra onsdag den 15. maj til lørdag den 1. juni - begge dage inklusive.
Rådhusets almindelige åbningstider gælder mandag-fredag.
Borgerservice er også åben for afgivelse af brevstemmer lørdag den 25. maj, kl. 10-12 og lørdag den 1. juni kl. 9-16.

Hvis du ikke er hjemme i Fredericia, kan du brevstemme på et hvilket som helst andet borgerservicecenter i Danmark. Vi anbefaler, at du i så fald afgiver din stemme i passende tid inden valgdagen. Stemmen skal sendes med papirpost til Fredericia, hvor den ikke må tælles med, hvis den ikke er nået frem til valgstyreformanden inden valghandlingen begynder.

I udlandet kan du brevstemme på de danske ambassader, konsulater og skibe i udenrigsfart. Danske soldater på mission i udlandet har mulighed for at brevstemme på forsvarets lokationer.

Indlagte på hospitaler og indsatte i fængsler eller arresthuse kan brevstemme på stedet med personalets hjælp.

Beboere på plejecentre kan brevstemme på en udvalgt dato på Othello, Øster Elkjær, Stævnhøj, Hanneruphus, Hybyhus, Rosenlunden, Ulleruphus og Madsbyhus. Brevstemmeafgivning er også mulig på aktivitetscentrene Øster Elkjær, Tavlhøj og I.P. Schmidtgården samt Hannerup Pleje og Rehabiliseringscenter. Centrene informeres om en nærmere fastsat dato, hvor stemmemodtagere besøger de nævnte steder. Ved opslag får beboere og brugere forud information om tidspunkt for mulighed for at afgive brevstemme.

Det er muligt at brevstemme i dit eget hjem eller midlertidige opholdssted, hvis du er så syg, at at du ikke kan tage til valgstedet på valgdagen eller til Borgerservice i brevstemmeperioden. Hvis du har dette behov, kan du anmode kommunen herom på en særlig blanket, som udleveres af den kommunale hjemmepleje. Det er også muligt at downloade blanketten selv - klik her.
I et svarbrev fra Fredericia Kommune modtager du oplysning om det tidspunkt, hvor stemmemodtagerne kommer til dit hjem. Tidspunkt kan ikke aftales på forhånd, men i ansøgningen kan du oplyse de tidspunkter, hvor du ikke er hjemme.

Find partiernes synspunkter

Partier (kandidatlister) kan opstille ved valg til Folketinget, når de er godkendt som berettigede til opstilling. Partier, der ved sidste valg opnåede valg til Folketinget, er på forhånd godkendt til opstilling til næste valg. Anmeldelse af andre partier skal ske senest 15 dage før valget, og de skal have godkendt ca. 20.000 vælgerunderskrifter. Læs mere om opstilling hos Folketinget, Økonomi- og Indenrigsministeriet eller Ankestyrelsen - som modtager anmeldelse af nye partier.

Find partiernes politiske synspunkter på deres websider - links nedenfor kan benyttes.
Til Folketingsvalget i 2019 er følgende partier godkendt (status 07/12-2018):

Når et parti opnår mindst 2 % af stemmerne, bliver partiet normalt repræsenteret i Folketinget med 4 mandater. Opnår partiet under 2 % af stemmerne på landsplan, vil partiet normalt ikke blive repræsenteret i Folketinget, og de stemmer, som er afgivet på partiet, går tabt. Et parti kan dog også komme i Folketinget, hvis partiet vinder et kredsmandat, uden at det har opnået 2 % af stemmerne på landsplan, men det er ikke sket i nyere tid.

Læs mere om politiske partier, kandidater, partiprogrammer og ideologi.

Valgresultater

Resultater af valg til Folketinget den 5. juni 2019

 1. Hele landet - stemmetal 
 2. Sydjyllands Storkreds
 3. Fredericiakredsen

Valgte medlemmer af folketinget - og stedfortrædere
(sorteret efter parti og geografi)

.

 

Vil du besøge en kommunal arbejdsplads?

Fredericia er en åben og kommunikerende kommune, der gerne tager imod besøg. For at give den bedst mulige oplevelse for både besøgende og personale har byrådet godkendt en vejledning, man skal følge, når man spørger om lov til at komme på besøg. Det kan fx være relvant i forbindelse med valg.

Bilag

PDF ikon vejledning_til_besoeg_paa_kommunale_arbejdspladser.pdf