Slå adgang med tegn til/fra

Kommunale og regionale valg

Valg til byråd og regionsråd afholdes hvert fjerde år

Valgdagen ligger helt fast på den tredje tirsdag i november hvert fjerde år. Der kan ikke afholdes valg på andre tidspunkter.

Det seneste valg blev afholdt tirsdag den 21. november 2017, hvor valglokalerne var åbne fra kl. 8.00 til 20.00.

Byrådets medlemmer i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 

Næste kommunale valgdag er tirsdag den 16. november 2021.

Valg til byrådet (kommunalbestyrelsen)

Danmark er inddelt i 98 kommuner. Dette antal kommuner har vi haft siden januar 2007, hvor den seneste kommunalreform trådte i kraft. Til hver kommune skal der vælges en kommunalbestyrelse.

Kommunalreformen i 2007 medførte ingen ændringer i Fredericia Kommune. Kommunegrænsen blev fastlagt ved kommunalreformen i 1970, hvor antallet af byrådsmedlemmer samtidig forhøjedes fra 19 til de nuværende 21.

Valg til regionsrådet

Fredericia Kommune ligger i Region Syddanmark.

Valg til regionsrådet afholdes samtidig med valg til kommunalbestyrelsen.

Det første valg til regionsrådet afholdtes i november 2005. Den nuværende inddeling af Danmarks offentlige administration i regioner og kommuner har været gældende siden den 1. januar 2006. Med denne kommunalreform inddeltes Danmark i fem nye regioner, der afløste amtskommunerne (amterne).

Hver region ledes af et regionsråd med 41 medlemmer.

Valgret

Du kan stemme til kommunalvalget i Fredericia Kommune og regionalvalget i Region Syddanmark, når du:

 • er fyldt 18 år på valgdagen.
 • har fast bopæl i Fredericia Kommune.

og har enten

 • statsborgerskab i Danmark (dansk indfødsret),
 • statsborgerskab i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol,
 • statsborgerskab i Island eller Norge,
 • eller uden afbrydelse i de sidste 3 år forud for valgdagen har haft fast bopæl i riget (Danmark, Grønland eller Færøerne).

Undtagelser
Du har ikke valgret, hvis:

 1. du er frataget din retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 (er umyndiggjort).
 2. du ikke har dansk statsborgerskab, og:
  a) ikke kan udsendes af landet, selv om opholdstilladelsen er bortfaldet,
  b) har fået afslag på ansøgning om opholdstilladelse.
  c) er udvist ved endelig dom eller afgørelse.
  d) er indsat direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner efter tilflytning til landet.
Valgsteder

På valgdagen skal du stemme på valgstedet i dit valgdistrikt. Adressen fremgår af dit valgkort, som du modtager med posten.

Fredericia Kommune er inddelt i 8 valgdistrikter, der hver har ét valgsted. Alle valgsteder er tilgængelige for handicappede.

På dette kort over Fredericia Kommune kan du se valgstedernes placering og grænserne mellem valgdistrikterne.

01 Gymnasiet: Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, Fredericia.
02 Bredstrup-Pjedsted: Bredstrup-Pjedsted Idrætshal, Ågade 70, Bredstrup.
03 Erritsø: Erritsø Idrætscenter, Krogsagervej 42, Erritsø.
04 Herslev: Herslev Forsamlingshus, Herslev Kirkevej 4, Herslev.
05 Taulov: Elbohallen, Tingvejen 24, Taulov.
06 Søndermarken: Fredericia Idrætscenter (FIC), Vestre Ringvej 100, Fredericia.
07 Bøgeskov: Bøgeskovhallen, Bøgeskovvej 37c, Bøgeskov.
08 Indre By: Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, Fredericia.

Sådan stemmer du på valgdagen

På valgdagen kan du stemme på dit valgsted, der er anført på dit valgkort, som du modtager med papirpost før valgdagen.

Ved ankomsten til valgstedet skal du henvende dig ved et valgbord, hvor du afleverer dit valgkort til en tilforordnet og oplyser din fødselsdato.
Derpå får du udleveret to stemmesedler: én til kommunalvalget og én til regionalvalget. Stemmeafgivningen foregår i en stemmeboks, hvor du er alene bag et forhæng. De udfyldte stemmesedler lægges i valgurnerne, før du forlader valglokalet.

Hvis du har glemt dit valgkort, kan der fra Hovedbordet udskrives et nyt til dig. Du vil blive bedt om at oplyse dit navn og bopæl samt forevise gyldig legitimation.

Du kan få hjælp til at afgive din stemme. Som noget nyt i 2017 vil der være nye hjælpemidler til rådighed ved stemmeafgivningen, idet der vil være sorte filtpenne, lupper og et handicapvenligt stemmerum.

Hvis du er så dårligt gående, at du ikke kan gå fra bilen ind på valgstedet, kan du stemme i din bil. I så fald sender du din chauffør ind på valgstedet for at anmode de tilforordnede om stemmeafgivelse i bil.

Inde i valglokalet kan du få personlig bistand til afgivelse af brevstemme, hvis du ikke på egen hånd kan afgive din stemme. Hjælpen ydes af en eller flere stemmemodtagere, Dog kan den ene hjælper i stedet være udpeget af vælgeren selv.

Som noget nyt i 2017 har enhver vælger mulighed for at forlange, at den personlige bistand til stemmeafgivningen alene ydes af en person, som vælgeren selv har udpeget. Det er dog en betingelse, at vælgeren over for stemmemodtageren på eget initiativ udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske om alene at få personlig bistand af en personligt udpeget hjælper, og at ønsket er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er stemmemodtageren, der vurderer, om disse to betingelser er opfyldt.

Hvis du ikke kan stemme på valgdagen, så kan du brevstemme. Se næste infoboks.

Brevstemme før valgdagen

Før valgdagen kan alle vælgere brevstemme. Det er en nyttig mulighed, hvis du på selve valgdagen ikke kan nå frem til dit valgsted.

I Fredericia kan der afgives brevstemme i Borgerservice på rådhuset. Husk at medbringe personlig legitimation.

Brevstemme kan afgives i perioden fra tirsdag den 10. oktober til fredag den 17. november 2017. På den sidste dag er Borgerservices åbningstid forlænget fra kl. 09.00 til kl. 16.00.

På lørdagene den 4. og 11. november er Borgerservice på rådhuset i Fredericia ekstraordinært åbent for afgivning af brevstemmer i tidsrummet kl. 10.00-14.00.

Hvis du ikke er hjemme i Fredericia, kan du brevstemme på et hvilket som helst andet borgerservicecenter i Danmark. Vent ikke til sidste dag. Den modtagende kommune sender din brevstemme hjem til Fredericia. Vi anbefaler, at du ikke venter til sidste dag med at afgive din brevstemme , da den på valgdagen ikke må tælles med, hvis den ikke er nået frem til valgstyreformanden inden valghandlingen begynder.

Som noget nyt i 2017 stilles nye hjælpemidler til rådighed ved brevstemmeafgivningen, idet der vil være sorte filtpenne, lupper og et handicapvenligt stemmerum.

I udlandet kan du brevstemme på de danske ambassader, konsulater og skibe i udenrigsfart. Danske soldater på mission i udlandet har mulighed for at brevstemme på forsvarets lokationer.

Indlagte på hospitaler og indsatte i fængsler eller arresthuse kan brevstemme på stedet med personalets hjælp.

Beboere på plejecentre kan brevstemme på en udvalgt dato på Othello, Øster Elkjær, Stævnhøj, Hanneruphus, Hybyhus, Rosenlunden, Ulleruphus og Madsbyhus. Brevstemmeafgivning er også mulig på aktivitetscentrene Øster Elkjær, Tavlhøj og I.P. Schmidtgården samt Hannerup Pleje og Rehabiliseringscenter. Centrene informeres om en nærmere fastsat dato, hvor stemmemodtagere besøger de nævnte steder. Ved opslag får beboere og brugere forud information om tidspunkt for mulighed for at afgive brevstemme.

Det er muligt at brevstemme i dit eget hjem eller midlertidige opholdssted, hvis du er så syg, at at du ikke kan tage til valgstedet på valgdagen eller til Borgerservice i brevstemmeperioden. Hvis du har dette behov, kan du i perioden mellem den 24. oktober og den 9. november 2017 anmode kommunen herom på en særlig blanket, som udleveres af den kommunale hjemmepleje. Det er muligt at downloade blanket selv - se link nedenfor.
I et svarbrev modtager du oplysning om det tidspunkt, hvor stemmemodtagerne kommer til dit hjem. Tidspunkt kan ikke aftales på forhånd, men i ansøgningen kan du oplyse de tidspunkter, hvor du ikke er hjemme.

Blanket: Anmodning om at afgive brevstemme i eget hjem

Find partiernes synspunkter

På partiernes websider kan du finde viden om deres politiske program og deres syn på aktuelle lokalpolitiske emner i Fredericia Kommune.

Hvis websiderne ikke indeholder svar på dine spørgsmål, så ring eller skriv til de partier eller kandidater, som du vil vide mere om.

Måske har du en idé til at gøre Fredericia bedre?
Det vil kandidaterne gerne høre om!

Her er links til de 12 partilister, som er opstillet til kommunalevalget i 2017:

Mangler du et valgmøde?
Vil du gerne møde bestemte kandidater eller diskutere bestemte spørgsmål?
Kan du ikke finde et egnet valgmøde, så kan du selv arrangere et.
For eksempel kan uddannelsesindstitutioner invitere kandidater til at give svar på ungdommens spørgsmål. Henvend dig til lederne af de partier eller lister, som du vil møde, og aftal det praktiske arrangement.

Ung i politik

Når du deltager i politiske diskussioner og bruger din stemmeret på valgdagen, er du med til pleje og passe på demokratiet. Når du bruger din ytringsfrihed, værner du om retssamfundet. Demokrati og friheden til at vælge er nemlig ingen selvfølge. Viljen til at fastholde og udbygge demokratiet udtrykkes i valgkamp. Alt kan diskuteres.

Demokrati er ikke blot en styreform. Demokrati er samtale. Det er en måde at handle på og en måde at omgås andre mennesker på, hvor respekten for individet, fællesskabet, omgivelserne og samfundet er helt centralt. Og hvor fordommene lader sig udfordre, og argumenterne flytter holdninger. -- Citat af Hal Koch (1904-1963). Han var den første formand for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der stiftedes i 1940 som reaktion på nazisternes besættelse af Danmark. Med DUF viste de unge, at de overfor nazismen og på tværs af egne forskellige synspunkter ville forsvare demokratiet. De ville ikke ensrettes.

De fleste politiske partier har en ungdomsorganisation
Ungdomspartierne diskuterer og udbreder moderpartiets politik. Somme tider får de ældre generationer at vide, at deres politik ikke duer. Mange politiske idéer udvikles i ungdomsorganisationerne, før de bliver til partiernes politik.

Kort sagt er ungdomsorganisationerne spændende steder, hvor der kan læres meget, mødes nye venner og så er der god plads til morsomme oplevelser. Det er omtrent som at være på højskole. Doserne af oplevelser er bare anderledes.

Ikke alle ungdomsorganisationer har afdeling i Fredericia, men så finder du sikkert en afdeling i en af nabobyerne i Trekantområdet. Måske bliver det dig, der åbner en ny afdeling i Fredericia? Du kan altid findre andre unge at diskutere politik med. -- Og husk: du kan kan blive kandidat til byrådet, når du er fyldt 18 år.

Politiske ungdomsorganisationer i Fredericia og Trekantområdet

DSU - Socialdemokratisk Ungdom

RU - Radikal Ungdom

KU - Konservativ Ungdom

SFU - Socialistisk Folkepartis Ungdom

LAU - Liberal Alliances Ungdom

DFU - Dansk Folkepartis Ungdom

VU - Venstres Ungdom

Skrevet 21-06-2017.

Kandidatlister til kommunalvalget

Vil du have indflydelse på kommunalpolitikken i Fredericia Kommune?

Listetyper
Du har tre veje til opstilling ved kommunalvalget:

1) På en partiliste
Langt de fleste kandidater er medlemmer af et politisk parti og bliver opstillet på en partiliste. Kandidaternes navne og rækkefølge på listen besluttes ved afstemning i lokalafdelingen. Dette foregår som regel i god tid inden valget.

2) På en borgerliste
Borgerlisterne er partineutrale. De dannes i reglen af borgere, som vil ændre specifikke forhold i kommunen.

3) På en personlig liste
En personlig liste har kun én kandidat.

Stillere
Kandidater til kommunalvalget skal være underskrevet af mindst 25 stillere, der er vælgere i kommunen. En kandidat kan ikke være stiller for en kandidatliste, som kandidaten selv står på.
Efter ansøgning kan kandidatlister fritages fra kravet om stillere, hvis de ved sidste valg opnåede repræsentation i byrådet og med samme identitet fortsat er repræsenteret i byrådet på tirsdagen ni uger før valgdagen - dvs. den 19. september 2017.

Blanket
Formular til kandidatlisten er af papir og udleveres af Fællessekretariatet fra den 1. august 2017.
Kontakt valgkoordinator Holger Folkmann Villumsen på 7210 7794 eller e-mail holger.villumsen@fredericia.dk.
Her kan du også få vejledning til udfyldning af formularen.

Tidsfrister
Disse tidspunkter gælder:

Tirsdag, den 19. september 2017, kl. 12.00 til Fællessekretariatet.
Fristen gælder for kandidatlister, der allerede er repræsenteret i byrådet, og som ønsker fritagelse fra kravet om indsamling af stillerunderskrifter.
Indlevering kan tidligst ske tirsdag, den 5. september 2017.

Tirsdag, den 3. oktober 2017, kl. 12.00 til Fællessekretariatet.
Fristen gælder for kandidatlister, der ikke er repræsenteret i byrådet og derfor ikke kan fritages fra kravet om indsamling af stillerunderskrifter.
Indlevering kan tidligst ske tirsdag, den 19. september 2017.

Mandag, den 9. oktober 2017, kl. 12.00 til Fællessekretariatet.
Fristen gælder anmeldelse af valgforbund mellem kandidatlister. Der er ingen grænse for tidligste indlevering. Fristen gælder også tilbagetrækning af valgforbund og kandidatlister.

Offentliggørelse af kandidatlister
Mandag den 9. oktober 2017 eller snarest derefter offentliggør Fællessekretariatet de godkendte kandidatlister med listebogstaver, kandidatnavne og valgforbund.

Mandatfordeling

Kandidatlisterne (partilister, borgerlister og enkeltpersonslister) får pladser (mandater) i kommunalbestyrelser og regionsråd ud fra en beregningsmetode, der er lidt anderledes end ved valg til Folketinget og Europaparlamentet. Ved kommunale valg og regionale valg er der ingen spærregrænse. En liste kan blive valgt ind med bare et enkelt mandat.

Der er cirka 40.000 stemmeberettigede vælgere i Fredericia Kommune. Ved kommunalvalget i 2013 skulle der opnås henad 1.200 stemmer for at opnå valg af det yderste mandat (dvs. mandat nr. 21).

Ved kommunale og regionale valg har kandidatlisterne mulighed for at støtte hinanden gennem indgåelse af valgforbund eller listeforbund. Formålet med disse forbund er at mindske stemmespild og opnå mandatmæssige fordele. Ordningen anvendes primært af små lister. Ved fordelingen af mandater betragtes kandidatlister, der indgår i valgforbund eller listeforbund, som én kandidatliste. Efter fordeling af stemmerne til forbundene, bliver de fordelt mellem listerne inden for forbundet.

Materiale til undervisning

Bøger og links

Byrådet - magt og politik i baghaven. 2017Columbus. Forfatterne er samfundsfagslærere i gymnasiet og har erfaring fra kommunalpolitik i Frederikshavn. Bogens målgruppe er gymnasieelever, men der er også inspiration til folkeskolens udskoling.

Kommunalpolitik. 2013, 3. udgave, Columbus. Målgruppen er gymnasieelever. 

Projekt samfundsfag - teori og metode. 2016, 2. udgave. Gyldendal. Især side 39-41. Grundbog for udskolingen.

Samfundsstudier. Grundbog 8.-9. klasse. 2013, 3. udgave. Gyldendal. Især kapitlet "Magt og indflydelse i lokalsamfundet", side 171-180.

Samfundsfag 8. 2016, Gyldendal. Især kapitlet "Demokrati i Danmark", side 72-79.

Tag del i fremtiden - En antologi om unges deltagelse i den politiske offentlighed. 2015, DUF. Bogen undersøger en række faktorer for unges dannelse af politisk selvtillid og interesse: Unge og den politiske kommunikation, unges politiske selvtillid og unges deltagelse i de politiske strukturer. Målgruppen er ikke specifikt unge læsere, men med den rette indføring er den interessant for unge.

De engagerede - 22 fortællinger om engagement af den danske ungdom. 2017, Ungdomsbureauet. 26 unge meningsdannere skriver for personer fra foreninger, partier, organisationer og initiativer. Målgruppen er ikke specifikt unge læsere, men med den rette indføring er bogen interessant for unge.

Links

Gyldendals fagportal. Samfundsfag. Kommunalpolitik for 8.-10. klasse.

Alineas fagportal. Samfundsfag. Her skulle komme et afsnit om kommunalpolitik.

Kommunernes Landsforening / KL. Tema om kommunalvalg 2017.

Momentum om kommunalvalg 2017.

Nøgletal om kommunerne.

Økonomi i kommuner og regioner.

Folketinget om folkestyret.

Kraks portal til alle kommuners websider.

Stem !