Slå adgang med tegn til/fra

Kommunale tilskud

Hvis I er en godkendt folkeoplysende forening (idræt, spejdere, kultur mm.), har I mulighed for at få tilskud fra kommunen til foreningen og til medlemmer under 25 år.

Når I modtager tilskud fra kommunen, har I pligt til at aflægge det reviderede regnskab til kommunen hvert år.  Det skal klart fremgå hvad deltagernes samlede egenbetaling er, og regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. I skal bruge tilskudsregnskabsblanketten i Conventus, og når den er godkendt af Kultur & Idræt offentliggøres regnskabet på foreningsportalen på Conventus, jf. lovkrav i Folkeoplysningsloven. Alle tilskudsregnskaber fra godkendte foreninger kan ses under den enkelte forening her:https://www.conventus.dk/fredericia/organisationer/start.php

I kan også låne kommunale lokaler, og hvis kommunen ikke har lokaler i kan låne, kan I måske blive godkendt til lokaletilskud til egne eller lejede lokaler.

Fredericia ordningen

Frivillige folkeoplysende foreninger kan under Fredericia Ordningen søge om tre forskellige tilskud – foreningstilskud, medlemstilskud og kursustilskud. Der er en samlet ramme til rådighed. Hvis ansøgningerne overstiger den samlede ramme, reguleres tilskuddet ned.

Ansøgningsskemaerne lægges ud på Conventus, hvorigennem foreningerne skal søge.  Forenings- og medlemstilskud søges i marts/april og gælder for indeværende år, men på baggrund af sidste års medlemstal. Kursustilskuddet søges i december, og her skal alle kursusbilag vedhæftes. Det er et krav, at foreningen er godkendt som frivillig folkeoplysende forening i Fredericia Kommune, at foreningen har mindst 10 medlemmer under 25 år, og at medlemmerne betaler kontingent. Hvis en forening har mellem 5-9 medlemmer, kan den søge dispensation og modtage tilskud i et år. Herefter skal den have mindst 10 medlemmer for at søge tilskud igen.

  • Foreningstilskud

Foreningstilskuddet gives som et beløb til foreningen, til administration og lign. Beløbet er på  3.000 kr. pr. år. Der kræves ikke dokumentation for udgifterne, men foreningen skal være godkendt, have aktiviteter og have udgifter der svarer til beløbet.

  • Medlemstilskud

Medlemstilskuddet gives pr. medlem under 25 år.

Ved et aktivt medlem forstås et medlem, der har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder i det seneste kalenderår (jan-dec). Det forudsættes, at medlemmet har betalt kontingent og kontinuerligt deltager i aktiviteter i foreningen. I forhold til medlemstilskud må et medlem tælles med til og med det år, hvor medlemmet fylder 24 år.

Ovenstående definition udelukker ikke-betalende medlemmer, og personer der kun midlertidigt har deltaget i en forenings aktivitet, som eks. i en sommerlejr, feriesjov eller et stævne.

  • Kursustilskud

Kursustilskuddet betales bagud efter indsendt dokumentation for kursusudgifterne. Der gives ikke tilskud til transport.

Læs mere om ordningen her - og se hvilke foreninger der har fået tilskud.

Bilag

Lokaletilskud

Fredericia Kommune stiller kommunale lokaler til rådighed for de folkeoplysende foreninger. For nogle af lokalerne opkræves et mindre gebyr. De foreninger, der ikke har mulighed for at låne et kommunalt lokale, kan blive godkendt til lokaletilskud, hvis de selv lejer eller ejer et lokale - det kan ikke være i et kommunalt lokale. Lokaletilskuddet er på 65 % af driftsudgifterne, dog reguleret ned i forhold til andelen af medlemmer over 25 år. Før en forening kan modtage lokaletilskud, skal den først godkendes til dette i Folkeoplysningsrådet. Selve kontrakten og de forventede udgifter skal også godkendes først.

Ekstraordinært lokaletilskud

Foreninger godkendt til lokaletilskud kan søge om ekstraordinært lokaletilskud til større renoveringsprojekter. Når udgifterne til renovering overstiger 10.000 kr. skal der søges om tilskud fra denne pulje. Tilskuddet vil i udgangspunktet også være 65 %.

Ansøgningen skal sendes til Kultur & Idræt før renoveringen påbegyndes, og der skal indhentes mindst to forskellige tilbud, hvoraf et gerne må være lokalt.

Hvis projektet indebærer, at lokalerne forbedres, gives der i udgangspunktet kun tilskud til renovering til det eksisterende niveau, eks. udskiftning af vinduer fra tolags til tolags. Hvis foreningen ønsker trelags vinduer, skal de selv betale differencen.

Andet tilskud