Slå adgang med tegn til/fra

Boligændringer

Du kan ansøge om ændringer i din bolig, hvis du har en varig nedsat funktionsevne

Fredericia  Kommune kan bevilge ændringer i din bolig, hvis du har en varig nedsat funktionsevne.

Fredericia Kommune kan hjælpe med en mere hensigtsmæssig indretning i din bolig, hvis du har en varig nedsat funktionsevne. Det vil sige, når træning eller behandling ikke kan forbedre din funktionsevne.

Ændringen skal være nødvendig for at gøre din bolig bedre egnet som opholdssted for dig. Når du søger om boligændring, vil vi enten besøge dig i dit hjem eller ringe til dig for at tale med dig om din ansøgning.

Vi vil sammen med dig gennemgå dit hjem og finde frem til, hvad du er berettiget til. Det kan være nødvendigt at indhente oplysninger fra din læge eller speciallæge.

Du kan søge om ændring af boligindretning ved at udfylde skemaet under Selvbetjening øverst på siden.

Find aktuelle sagsbehandlingstider.

Hvad kan en boligændring være?

Det kan for eksempel dreje sig om mindre ændringer som fjernelse af dørtrin, opsættelse af greb eller om større ændringer som for eksempel opsætning af lifte, udvidelse af døre samt ombygning.

Hvis du bor i lejebolig

Bor du i lejebolig, skal din udlejer/boligselskabet give lov til, at boligen bliver ændret.

Du skal også lave en skriftlig aftale med din udlejer, om der skal laves reetablering ved fraflytning. Det vil sige. om ændringerne skal tilbage til det oprindelige.

Hvis vi aftaler, at boligen skal ændres tilbage til det oprindelige, når du flytter, er udgiften en del af bevillingen og noget, som Fredericia Kommune dækker.

Hvis værdien af din bolig øges

Hvis der er tale om en meget dyr ombygning eller tilbygning, som øger din boligs værdi, vil vi tage pant i boligen. Pantebrevet vil være på et beløb, der svarer til værdiforøgelsen.

Det betyder, at hvis du sælger boligen, skal kommunen have et beløb svarende til pantet.

Frit leverandørvalg

Ved boligindretning anvendes den bedste og billigste leverandør. Du kan frit vælge anden leverandør eller materialer.

Hvis din valgte leverandør er dyrere end bedste og billigste leverandør eller materialer, betaler du differencen herimellem. Hvis du vælger en anden leverandør eller håndværker, end den som kommunen vælger, skal du selv påtage dig rollen som bygherre.

Reparation og vedligeholdelse

Borgeren skal som udgangspunkt selv afholde udgifter til almindelig reparation og vedligeholdelse af en bevilget boligændring, dog er undtaget:

  • Lovpligtige serviceeftersyn af for eksempel lifte 
  • Boligindretning, der benyttes af flere brugere, for eksempel håndtag i fælles trappeopgang
Hvad skal du være opmærksom på?
  • Du kan få hjælp uanset boligtype - lejebolig, andelsbolig og ejerbolig.
  • Hjælpen ydes i eget hjem, der hvor man varigt opholder sig.
  • Du skal søge inden, man går i gang med ændringer, og der skal foreligge bevilling.
  • Der ydes ikke boligindretning, der alene eller overvejende har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.
Hvis du vil klage?

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger.

Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvad siger loven?

Reglerne for tildeling af hjælpemidler og tilskud til forbrugsgoder kan du finde i hjælpemiddelbekendtgørelsen.