Slå adgang med tegn til/fra

Inkluderende Fællesskaber og Forebyggelse af Udsathed

Strategiens formål er at forebygge og mindske udsathed i Fredericia Kommune.

Hovedfokus er Housing First tilgangen og inkluderende fællesskaber. Det er fællesskaber, der skal knyttes til det enkelte menneskes hverdag, således at fællesskabet ikke blot bliver en oplevelse, men noget at stå op til hver dag.

Strategi for Inkluderende Fællesskaber og Forebyggelse af Udsathed er målrettet voksne i særligt udsatte positioner:

Mennesker, der har et eller flere tunge sociale problemer: Sindslidelse, alkoholmisbrug, stofmisbrug, hjemløshed, prostitution, vold i nære relationer eller senfølger af seksuelle overgreb”.

Desuden favner strategien udfordringer omkring ensomhed med fokus på at få flere ind i fællesskaber.

Baggrund

Social- og Beskæftigelsesudvalget og Udsatterådet tog i foråret 2018 initiativ til at udvikle ”Strategi for Udsathed”, som har til formål at forebygge og mindske udsathed i Fredericia. Strategi for Udsathed blev skabt af Fredericias borgere, virksomheder, frivillige, organisationer, foreninger, kommunale medarbejdere og politikere.

Strategien blev evalueret i 2021. Evalueringen viste, at Strategi for Udsatheds inddragende tilgang har gjort en forskel i forhold til at styrke samarbejder på tværs af kommune og civilsamfund. Det at kende til hinanden, har gjort det lettere at tage kontakt. Strategiens inkluderende tilgang har mobiliseret til deltagelse og sat udsathed på dagsordenen i bred forstand.

Evalueringen viste også, at den inkluderende tilgang har udfordret. Et tilbagevendende spørgsmål har været: Hvad er Strategi for Udsathed? Hvad mødes ambassadørerne/handlingsnetværkene helt konkret om – og for hvem? Og hvad var deres mandat?

Som følge af evalueringen udarbejdede forvaltningen en række anbefalinger til Senior- og Socialudvalget. Anbefalingerne var i høring i Udsatterådet og FMU.

På udvalgsmødet d. 1.3.22 besluttede Senior- og Socialudvalget at følge forvaltningens anbefalinger. Det betød, at strategien blev målrettet voksne i særligt udsatte positioner.

Desuden blev rammesætningen for strategien ændret fra at tage afsæt i 12 temaer til at et hovedfokus Housing First tilgangen og Inkluderende fællesskaber. 

For at markere ændringerne besluttede udvalget, at give strategien et nyt navn: Inkluderende Fællesskaber og Forebyggelse af Udsathed. Navneforandringen skal medvirkende til, at justerer forventningen til strategien.

Strategiens fokus

Hovedfokus er både Housing First tilgangen og inkluderende fællesskaber. 

Den primære indsats sker derfor indenfor følgende kerneområder:

Bolig: At have et hjem, hvor den enkelte føler sig hjemme og kan indgå i nabofællesskaber

Beskæftigelse: At være i meningsfuld beskæftigelse, hvor den enkelte indgår i beskæftigelsesfællesskaber og mærker styrken samt selvstændigheden i at udfører meningsfuld aktivitet/ arbejde.

Lighed i sundhed: At opleve sundhed. Nogle gange kan manglende fysisk og mental sundhed (f.eks. smerter, overvægt, dårlige tænder, negative tanker) ekskludere den enkelte fra fællesskaber, da psykiske lidelser også kan være en hindring for at deltage i fællesskaber. Ligesom fællesskaber kan være med til at forebygge psykiske lidelser. Ved at styrke den enkeltes mentale og/eller fysiske sundhed, kan overskuddet til at prøve nyt og komme ud også forstærkes.

 

Organisering

Fagchefen for Social og Beskæftigelse er ansvarlig for strategien. Således sikres det, at der arbejdes strategisk og tværgående både internt og eksternt, samtidig med at strategien forankres i de igangværende indsatser på social- og beskæftigelsesområdet.

Arbejdet omkring startegien er inddragende for således at styrke og vedligeholde samarbejder på tværs af kommune og civilsamfund. Dette med en tydelig rammesætning for inddragelsen. Inddragelsen sker gennem handlingsnetværk og et årligt stormøde.

 

Fagprofessionelt ledernetværk

Et tværgående fagprofessionelt ledernetværk er strategiens fanebærere. Netværket repræsenteres af både eksterne og interne aktører. Det er aktører, der forpligter sig på deltagelse og handling. Ledernetværket skal arbejde strategisk og operationelt. Alle netværksrepræsentanter er på ledelsesniveau, og har hermed mandat til hurtig handling.

 

Fagprofessionelt medarbejdernetværk

Et tværgående fagprofessionelt medarbejdernetværk er strategiens ”akutteam”, der kan sætte hurtigt og koordineret ind ved behov.

 

Frivillige handlingsnetværk

Frivillige aktører kan samles i handlingsnetværk om konkrete og tidsbegrænsede opgaver.

Om Housing First tilgangen

Housing First-tilgangen har igennem en årrække været central i den nationale strategi på hjemløshedsområdet i Danmark. Tilgangen baserer sig blandt andet på recovery og empowerment. En ustabil boligsituation er i sig selv en barriere for at skabe en positiv udvikling for mennesker i eller i risiko for hjemløshed. Det er udgangspunktet i Housing First-tilgangen. Første skridt i tilgangen er derfor at tilbyde borgerne relevante og permanente boligløsninger. Arbejdet med at styrke borgernes øvrige livssituation følger, når boligen er på plads. Et arbejde, der indebærer intensiv social støtte med etablering af støtterelationer og bostøtteindsatser.

En central del af Housing First-tilgangen er recovery-orientering. Det vil sige en forståelse af, at mennesker med psykosociale udfordringer kan komme sig helt eller delvist, hvis de modtager en indsats, der tager udgangspunkt i deres livssituation og egne ønsker. Hjemløshed anskues altså som en midlertidig tilstand.

Recovery-orientering udgør et ud af otte grundprincipper i Housing First-tilgangen

  • Boligen som en basal menneskeret
  • Respekt, empati og medmenneskelighed over for alle borgere
  • En forpligtelse til at arbejde med brugerne, så længe de har behov
  • Selvstændige boliger i almindeligt byggeri
  • Adskillelse af bolig og støttetilbud
  • Udgangspunkt i borgerens behov og selvbestemmelse
  • Recovery-orientering
  • Skadesreduktion

De otte principper sætter mennesket i centrum. Det er udtryk for, at Housing First rummer et empowerment-perspektiv: En forståelse af, at alle mennesker har ressourcer og kompetencer, uagtet deres aktuelle livssituation. Ved at styrke disse ressourcer og kompetencer kan hjælpe den enkelte til selv at klare sig i hverdagen, i egen bolig og i det hele taget forbedre deres livssituation.

Læs mere om udbredelse af Housing First - beskrivelse af målgruppen: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/udbredelse-af-housing-first-beskrivelse-af-malgruppen

Læs mere om udbredelse af Housing First - beskrivelse af indsatsen: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/udbredelse-af-housing-first-beskrivelse-af-indsatsen

Hvad gør man, hvis man er i (risiko for) hjemløshed?

Hvis man er borger i Fredericia og bliver hjemløs eller i risiko for at blive det, kan man tage kontakt til sin sagsbehandler eller kontaktperson, som vil kunne give råd og vejledning om ens muligheder for at finde en bolig.

Såfremt man ikke har en sagsbehandler eller kontaktperson i Kommunen kan man enten tage kontakt til Din Indgang eller Borgerservice. Her vil man også kunne få råd og vejledning om at søge en bolig. Endeligt kan man også søge hjælp og støtte i Kirkens Korshærs varmestue i Danmarksgade 79.

Ambassadører

Afsnittet er under opdatering

 

59 fredericianere har meldt sig som ambassadører

Din Indgang

Fredericia Sund By

Human Factor

Panorama Fredericia

Headspace

Business Fredericia

Fredericia Provsti

Idræt i Dagtimerne

Selvhjælp Fredericia-Middelfart

SIND Fredericia

Flere skal Med

Landsforeningen af Væresteder

Fredericia Venligboerne

Frivilligcenter Fredericia

FGU Trekanten

Kirkens Korshær

Hjemmeplejen Distrikt 4

Myndighedsafdelingen

Værestedet Hyggen

DanmarkC TV

Café Hannerup

Kompetencecenter for Døve og Døvblinde

Ungdommens Hus

Solstrålen

Social Sundhed Fredericia

Mændenes Krisecenter

STU

Gælds- og Økonomivejleder

Veterankoordinator

Diabetesforeningen, Fredericia lokalforening

Fredericia Fælles

Ungebehandlingen, Fredericia Misbrugscenter

Cafe Mair´s 

Nova

Team Ekstern

Stofbehandlingen, Fredericia Misbrugscenter

Roskilde Universitet (RUC)

Stoppestedet

HUSET72

Tandlægerne i Sundhedshuset

TUBA

Den Kreative Aftenskole

Alkoholbehandlingen

Akademiet

Visitationen

Garage Burger

Havnecaféen

Team Job og Udvikling

Føtex Fredericia

Kanalbyen

Hele Danmarks Familieklub (KFUMs Sociale Arbejde)

Grow Your Life

Café Axel

Axeltorv-Lauget

Det Grønne Rum

Brobygger til fællesskaber

Bobbie Fredericia

Event C

Vikarkonsulenterne APS

Ungdommens Røde Kors Fredericia 

De brugerstyrede aktivitetscentre

SAND - De Hjemløses Landsorganisation

Projekt Husvild - Trekantområdet

Ejendomsafdelingen

Fritidspas

Boligsocial Helhedsplan Fredericia

Hårværk

Bjerggeden og byrotten

Fredericia Isenkram

PsykInfo

Electrolux

Sundhedspræst Michael H. Munch

Vandreterapeuten

#Mønsterbrud

Familienetværket

Føtex Venusvej

Peer-Partnerskabet

Ældresagen Fredericia

Børnenes Jul i Fredericia

EUC Lillebælt

Krone Apotek

Boblberg

Ball Beverage Packing Fredericia A/S

Bergstedt's Bageri

Driftsafdelingen

Ordblindeforeningen Fredericia

​​​​​