Slå adgang med tegn til/fra

Støjgener

Mange af de aktiviteter, der foregår i byen, kan give støjforurening. Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever støjgener

Støj er uønsket lyd og kommer fra trafik, virksomheder, landbrug, restauranter, diskoteker, fritidsaktiviteter, naboer og meget andet. 

Miljøstyrelsen har anbefalet nogle vejledende støjgrænser.

De fleste vejledende grænseværdier er væsentligt højere end den gennemsnitlige høretærskel, og støjen kan godt høres, selvom den er under grænseværdien. Der er mennesker, som oplever gener fra selv svag støj, og andre bliver ikke generet af kraftig støj. 
 

Hvad kan jeg klage over?

Hvis du føler dig generet af støj fra en virksomhed, landbrug, restauranter eller lignende anbefaler vi, at du i første omgang tager kontakt til dem, du føler dig generet af og gør opmærksom på problemet. Hjælper det ikke, kan du kontakte Fredericia Kommune.

Trafikstøj
Trafikstøj er typisk enten støj fra jernbaner eller støj fra veje. 

Der er ikke regler, som gør det muligt at gribe ind overfor støjen fra veje og jernbaner, bortset fra endestationer og lignende. Det er den enkelte trafikmyndighed, der har ansvaret for støjen. Da de fleste veje er kommuneveje, er det derfor kommunen, du skal tage fat i, hvis du er generet af støj fra vejen.  

Kommunen fået lavet en støjhandlingsplan. Her kan du læse om, hvad kommunen gør for at begrænse trafikstøjen i byen. Du kan finde støjhandlingsplanen under trafikstøj.

Motorvejene og de største hovedveje er statsveje, og her er det Vejdirektoratet, der tager sig af støj fra disse veje.

Hvis du er generet af togstøj, skal du kontakte Banedanmark. Støj fra rangerende tog og andre aktiviteter på endestationer, garageanlæg, remiser og andre typer af terminalanlæg betragtes som støj fra virksomheder, støj herfra tager kommunen sig af.

Læs mere under trafikstøj

Støj fra restaurationer, caféer, barer, diskoteker, spillesteder og lignende
Kommunen kan give påbud om at begrænse støjen.

Støj fra udendørs musikarrangementer
Kommunen har vedtaget et regulativ for støj fra udendørs musikarrangementer der afholdes på kommunalt ejede pladser eller arealer. 

Hvis du er generet af støj fra et udendørs musikarrangement, kan du henvende dig til kommunen. Hvis generne er for store, kan du også henvende dig til politiet. 

Læs mere under støjforhold ved udendørs musikarrangementer

Støj fra idrætsanlæg, fritidsklubber og lignende fritidsaktiviteter
Kommunen kan give påbud om at begrænse støjen, hvis der er tale om organiserede fritidsaktiviteter.
Kommunen kan ikke gribe ind overfor støj fra en almindelig legeplads, og heller ikke overfor støj fra skoler. Sædvanligvis sætter man ikke grænser for støjniveauet, når støjen kommer fra legende børn.

Støj fra bygge- og anlægsarbejder
Hvis der er generende støj fra en byggeplads, har Fredericia Kommune også mulighed for at gribe ind over for det. Kommunen kan f.eks. give påbud om, at det støjende arbejde kun må foregå på hverdage fra kl. 7-18.

Læs mere under midlertidig aktivitet

Støj fra dyrehold, f.eks. hanegal
Læs mere under dyrehold

Generel støj fra virksomheder
I de tilfælde, hvor en støjgene stammer fra en anden virksomhed eller aktivitet end dem, der er nævnt ovenfor, kan kommunen regulere støjen, hvis der opstår støjproblemer fra driften, som giver støjen. Støjen kan blandt andet komme fra varetilkørsel, varmepumper, køleanlæg, ventilationsanlæg, plæneklippere, motordrevet værktøj og lignende. 
Det kan i nogle tilfælde være, at virksomheden har en miljøgodkendelse, hvori der er stillet vilkår for støjgrænser. 

Skydebaner, motorsportsbaner og forlystelsesparker
Disse former for støjende fritidsanlæg er alle sammen godkendelsespligtige, dvs. de har en miljøgodkendelse, hvor der er stillet vilkår for overholdelse af støjgrænser.

Skibe i havn og speedbåde
Er du generet af støj fra skibe i en havn, kan havnemyndigheden i mange tilfælde hjælpe dig med at få rettet op på det, der støjer. Kommunen har mulighed for at give et påbud om, at begrænse støjen, hvis støjen er større end den vejledende støjgrænse, men som regel er der tale om kortvarige støjgener. 

Mange havne har regulativer om, hvilke former for sejlads der må foregå i havnen. Ofte er der grænser for, hvor hurtigt motorbåde må sejle i havnen. Politiet kan fastsætte regler om sejlads med motorbåde. Ved mange offentlige strande er der forbud mod speedbåde.

Hvis du er generet af støj fra hurtigfærger, skal du kontakte Miljøstyrelsen. Mange typer af hurtigfærger udsender karakteristisk, lavfrekvent støj. De skal være godkendt, inden de må sættes i drift, og Miljøstyrelsens godkendelser indeholder grænser for støjen. 

Føler du dig generet over støj, og vil du gerne klage, kan du bruge vores klageskema.

Du finder klageskemaet under selvbetjening øverst på siden.
 

Hvad kan jeg ikke klage over?

Vi kan ikke gribe ind overfor støj fra private, som f.eks. hvis din nabo holder fest. Hvis du har problemer med din nabo på grund af støj fra f.eks. høj musik, plæneklippere eller anden form for støj, kan du i første omgang gøre din nabo opmærksom på, at støjen generer dig.

Hjælper det ikke, kan du kontakte:

  • Udlejer: Hvis du bor i en privatudlejningsbolig, kan du prøve at kontakte din udlejer. Hvis din nabo hverken reagerer på din klage eller udlejers krav om ordentlig opførsel, har udlejer mulighed for at opsige din nabos lejemål. 
  • Kommunens beboerklagenævn: Hvis du bor i et alment boligbyggeri, kan du kontakte kommunens beboerklagenævn. Nævnet har til formål at afgøre tvister mellem beboere i det almene boligbyggeri. Der er et gebyr for at føre en sag hos beboerklagenævnet. Du kan læse mere under Beboerklagenævnet og se det aktuelle gebyr der.
  • Grundejerforeningen: Hvis du bor i en ejerbolig, og ønsker at klage over en anden ejerbolig, kan du kontakte din grundejerforening.
  • Politiet: Hvis du er akut generet af støj, og det ikke hjælper med venlige henstillinger, kan du kontakte politiet i de tilfælde, hvor det drejer sig om støj fra personer, musikanlæg, gøende hunde eller udendørs arrangementer. 
Hvad sker der, når jeg klager til kommunen?

Modtager vi en klage over støj fra erhverv, laver vi som hovedregel et tilsyn for at vurdere, om der er tale om en væsentlig gene. Hvis vi vurderer, at der er tale om en væsentlig gene, kan der evt. på baggrund af en orienterende støjmåling eller beregning gives en henstilling eller et påbud til grundejer, virksomheden eller byggepladsen om at bringe forholdene i orden. 

VI har også mulighed for at nedlægge forbud eller lave politianmeldelse af aktiviteter, der ikke overholder de gældende miljøkrav.

Klagesager kan ofte være af længere varighed, og du kan derfor ikke forvente, at genen bliver afhjulpet eller reduceret, straks klagen er indsendt.
Vi opfordrer derfor til, at du tager en dialog med den virksomhed eller ejeren af det anlæg, der laver støjen, og gøre opmærksom på, at støjen generer dig.
 

Kan jeg være anonym når jeg klager?

Fredericia Kommune har notatpligt, og vi gemmer derfor som udgangspunkt alle oplysninger, der kommer ind via selvbetjeningsløsningen, mail eller telefonen. Oplysningerne bliver registreret i en sag, som alle personer bagefter kan bede om aktindsigt i. Der kan være særlige situationer, hvor vi ikke udleverer de registrerede oplysninger, men som udgangspunkt kan alle bede om at få lov til at se, hvad vi har registreret.

Fredericia Kommune behandler anonyme klager, hvis det drejer sig om en lovovertrædelse. Klager du anonymt, kan vi ikke oplyse om sagens håndtering og det videre forløb i sagen, med mindre du oplyser en e-mailadresse eller anden adresse, vi kan skrive til.

Støjforhold ved udendørs musikarrangementer

Fra den 19. juni 2023 er støjforhold ved udendørs musikarrangementer reguleret i et regulativ (se regulativ længere nede). 

Regulativet gælder for udendørs musikarrangementer på kommunale pladser i Fredericia Kommune, herunder arrangementer i telte eller lignende, og hvor der anvendes musikanlæg, instrumenter tilsluttet forstærker og højtaleranlæg.

Regulativet har til formål, at fastsætte retningslinjer for afvikling af udendørs arrangementer i Fredericia Kommune i forhold til gener fra støj. 

 

Bilag