Slå adgang med tegn til/fra

Midlertidigt støjende eller støvende aktiviteter

I forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning mm., kan der forekomme midlertidige aktiviteter, som er omfattet af særlige miljøregler

Fredericia Kommune har vedtaget et regulativ, der fastsætter rammer for midlertidige aktiviteter, der støjer eller støver i forbindelse med visse erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. Du finder regulativet under "læs også".

For at forebygge og imødegå forurening fra støj og støv fra midlertidige aktiviteter, regulerer regulativet hvornår arbejderne må foregå, hvornår de skal anmeldes til kommunen, og hvornår de nærmeste naboer skal holdes orienteret. Det er muligt at søge dispensation fra vilkårene. Regulativet gælder ikke for private borgere der udfører egne aktiviteter på egen ejendom. 

Du skal anmelde følgende aktiviteter til kommunen senest 14 dage før arbejdet går i gang:  

 • Nedramning af spuns, pæle eller lignende
 • Etablering af slidsevægge, sekantpæle eller jordankre
 • Skærende og slibende aktiviteter, f.eks. betonskæring, asfaltskæring, metalskæring eller lignende
 • Betonnedbrydning
 • Sandblæsning
 • Tilsvarende særligt støjende, støvende og/eller vibrationsfrembringende aktiviteter

Du skal ikke anmelde aktiviteter, hvis du som privat borger skal udføre midlertidige aktivteter på din egen ejendom, fx ved selvbyg. Det er kun særligt støv-, støj- eller vibrationsfrembringende erhvervsmæssige aktiviteter der skal anmeldes.  Særligt for disse aktiviteter gælder, at omkringboende senest 14 dage før opstart, skal orienteres om arbejdet. Skemaet til anmeldelser findes under selvbetjening.

Hvad er midlertidige aktiviteter

Ved midlertidige aktiviteter forstås følgende aktiviteter der kan medføre støj, støv eller vibrationer:

 • Bygge- og anlægsarbejder
 • Renovering (f.eks. bygningsfacadebehandling, tagrensning)
 • Vejarbejde og sporarbejde
 • Ledningsarbejde
 • Gravearbejde
 • Nedknusning eller komprimering af materialer
 • Overfladebehandling af fritstående konstruktioner
Særligt om tagrensning

Du skal ikke anmelde afrensning af tage til kommunen.

Det er dog vigtigt, at du foretager afrensningen miljømæssigt forsvarligt. Det betyder blandt andet, at du kun må bruge algemidler, der er godkendt af Miljøstyrelsen, og det er dit ansvar at opsamle og bortskaffe rensningsvandet.

Særligt om asbest

Du finder reglerne for at arbejde med reparation, vedligehold og fjernelse af asbest og asbestholdige materialer i Arbejdstilsynets bekendtgørelser om henholdsvis asbest og foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. 

Tagplader fra før 1984 indeholder asbest, og tagplader fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
Det er ikke tilladt at genbruge af asbestholdigt materiale. Derfor er det for eksempel forbudt at sætte en asbestholdig tagplade op, som har været taget ned. 

Højtryksspuling, herunder våd sandblæsning af asbestholdige materialer, er forbudt. Rengøring af asbestcementplader for svampe, alger og lignende kan du udføre ved hjælp af en blød børste (karskrubbe, gulvskrubbe eller kost, men ikke metal- eller stålbørster) og spuling med blød vandstråle. 
 
Når du nedtager asbestholdigt materiale, har du ansvar for, at materialet ikke falder ned på underlaget eller på anden måde spredes. Du skal sørge for at samle det op umiddelbart i forbindelse med demonteringen. Er der risiko for støv, skal du afskærme arbejdsområdet fra omgivelserne med inddækning. Du skal opsamle støvende materialer i lukket, tæt og holdbar emballage. 

Hvad siger loven?

Reglerne for at anmelde midlertidige aktiviteter fremgår af kommunens regulativ. 

Anmeldelsen gælder kun i forhold til miljøbeskyttelsesloven. 

Du skal særskilt indhente eventuelle tilladelser fastsat af anden lovgivning:

 • Visse bygge- og anlægsprojekter kræver en byggetilladelse og/eller -anmeldelse. Facaderenoveringer i midtbyen kræver en godkendelse hos kommunen.
 • Affald og nedbrydningsmateriale i forbindelse med midlertige aktiviteter skal bortskaffes i henhold til Fredericia Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
 • Hvis du skal opstille et stillads og containere på vejarealer og fortov, skal du have en tilladelse fra kommunen.
 • Arbejdstilsynets har regler og vejledninger for støvende og støjende arbejde. Dem finder du på arbejdstilsynets hjemmeside.