Slå adgang med tegn til/fra

Støtte til bil

Du kan søge om støtte til køb af bil hvis du har en varig nedsat funktionsevne.

For at du kan få støtte til køb af bil, skal du have en væsentlig og varig nedsat funktionsevne, hvor der ikke er trænings- eller behandlingsmulighed. Derudover skal du have aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Du kan søge om:

  • Støtte til køb af billigst egnet bil i form af et rentefrit og delvist afdragsfrit lån
  • Tilskud til nødvendig særlig indretning f.eks. lift eller kørestolsbespænding samt reparation heraf
  • Tilskud til erhvervelse af kørekort
  • Støtte til afgiftsfritagelse/-nedsættelse

Når du søger om Støtte til køb af bil vil Fredericia Kommune vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, fx din gangdistance. Desuden vil kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, fx individuel handicapkørsel.

Det kan være nødvendigt at indhente oplysninger fra din læge eller speciallæge

Find aktuelle sagsbehandlingstider.

Hvordan får jeg hjælp?

  • Du kan søge om støtte til køb af bil under selvbetjening øverst. Når du ansøger om støtte til køb af bil, skal du desuden udfylde nedenstående spørgeskema og sende det til Hjælpemidler & Kommunikation.

Bilag

Ansøg om støtte til bil

Hvis du har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge kommunen om støtte til en bil.

Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:
opnå eller fastholde et arbejde
 gennemføre en uddannelse
 deltage i aktiviteter
 
Kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, fx din gangdistance. Desuden vil kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, fx individuel handicapkørsel.

Støtten bliver givet som et rentefrit lån inden for en ramme på 195.000 kr. (2020). Hvis din nedsatte funktionsevne gør, at det er nødvendigt at købe en større bil, end det almindelige lån dækker, kan du søge om et ekstra rente- og afdragsfrit tillægslån, som svarer til den dyrere bil.

Du kan også søge om tilskud til automatgear, som kan gives, hvis:
bilen er under et år gammel
 bilen er indrettet med automatgear fra fabrikken.
 
Tilskuddet til automatgear er på maksimalt 26.952 kr. (2020).

Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

Du søger om støtte til bil i kommunen.

Bil til forældre og plejeforældre

Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan også søge om støtte til køb af en bil grundet barnets handicap.

Forældrene/plejeforældrene kan søge støtte til bil på vegne af barnet, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger.

Derfor er det også barnets funktionsevne, kørselsbehov mv., der er afgørende for, om I kan få støtte til køb af en bil.

Fritagelse / nedsættelse af afgift

Du kan søge om fritagelse/nedsættelse af afgift, hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil.

Tilskud til erhvervelse af kørekort

Du kan søge om tilskud til erhvervelse af kørekort, hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil.

Reparation af særlig indretning

Du skal selv sørge for den almindelige vedligeholdelse af bilen og den særlige indretning.

Tilskud til reparation af bevilget særlig indretning ydes efter behov.

Der ydes ikke hjælp til reparation som alene er nødvendig pga. manglende vedligeholdelse af den særlige indretning.

Hjælpemidler & Kommunikation skal kontaktes ved behov for reparation af særlig indretning før det iværksættes.

Udskiftning/genansøgning

Der kan som hovedregel tidligst ydes støtte til udskiftning af bil 8 år efter registreringen af en bil, hvortil der er ydet støtte (6 år for biler registreret før den 20/11 2017).

I ganske særlige tilfælde kan der ydes førtidig udskiftning.

Særlig indretning i egen bil

Du kan søge om særlig indretning fx automatisk gear, specielt tilpasset sæde el. lign., selvom du ikke opfylder betingelserne for støtte til køb af bil.

Du kan enten søge om særlig indretning, hvis du har krav om det i kørekortet, eller hvis dine helbredsforhold taler for det.

Du skal være opmærksom på, at hvis du søger om automatgear, skal bilen være under et år gammel, og bilen skal være indrettet med automatgear fra fabrikken.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger.

Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvad siger loven?

Du kan se de gældende love og regler om støtte til køb af bil i 'Lov om social service' på Retsinformations hjemmeside. § 114 handler om støtte til bil.