Børnehuset Østervold
Slå adgang med tegn til/fra

Østervold

Velkommen til Børnehuset Østervold

Børnehuset Østervold er en kommunal flexinstitution, der ligger i en ny-restaureret gammel fredet bygning på volden tæt ved Østerstrand i Fredericia. (Læs mere om husets historie på denne hjemmeside under fanen Lokalhistorie)

østervold

I Østervold vægter vi relationsarbejdet og de små børnefællesskaber. Selv om vi er et stort hus med mange børn og voksne, vil I opleve et roligt læringsmiljø med god fordybelse over hele dagen. Stuerne er fordelt på flere etager, hvor vores mange ekstra finurlige rum bliver brugt. Forældre og gæster i huset giver udtryk for, at de oplever, at huset har et dejligt miljø, og at de oplever ro og fordybelse i børnekulturen.

I Fredericia Kommune er der i alt 10 inklusionspladser, hvoraf 5 er placeret i Østervold. En inklusionsplads er et specialpædagogisk tilbud til børn med socio- og emotionelle udfordringer. Vi arbejder ud fra en ressourcefokuseret indsats og har en anerkendende tilgang. Den voksne er fyrtårnet, der guider og støtter børn i legen, aktiviteterne og rutinerne, de skaber forudsigelighed og genkendelighed, og derved trygge rammer for barnet at boltre sig i. Den voksne skal være ladestation, således børnene kan trøstes, krammes eller bare sidde og slappe af, når der er brug for det.

Vores dagligdag summer af aktiviteter, leg og glade børn og voksne. Vi opfordre dig til at læse Østervolds 6 læreplanstemaer, her vil i få yderligere indtryk og fornemmelse af, hvordan vi arbejder.

Huset har en hel unik indretning med store lyse grupperum til alle stuerne, der indretningsmæssigt giver børnene gode muligheder for leg i små grupper. Husets mange rum bruger vi til at understøtte de små børnefælleskaber i løbet af dagen.

Vi har et stort lyst fælles motorikrum, hvor der er mulighed for aktiviteter med bl.a. motorisk udfoldelse, samt en stor legestue på øverste etage, hvor dagplejen i Kirstinebjerg distriktet kommer nogle dage om ugen.

Huset er omkranset af en meget stor legeplads, bl.a. en stor have, hvor der er masser af buske, store gamle træer og græsplæne med fodboldmål. Der er masser af udfordringer, for både de store og de små børn, vi har bl.a. gynger, rutchebaner, sandkasser og en forhindringsbane, klatrestativer, huler og meget andet. I vores dejlige gård har vi trafikbane, stor sandkasse, køkkenhave, kreativ uderum m.m. Der er en lidt mindre, overskuelig legeplads for de yngste børn med sandkasse, fugleredegynge, legehus, klatretag, legebil m.m.


Huset består af 5 stuer

Grøn og gul stue - med børn i alderen 0 – ca. 2½-3 år

Rød og turkis stue - med børn i alderen 2½ - ca. 4 år

Blå stue - med børn i alderen 4 -5 år

 

Et hus, der kan være svært at beskrive, men som skal mærkes og ses.

østervold

Vi har det økologiske spisemærke i sølv.

Det økologiske spisemærke sølv
 
Østervold er en del af Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Østervold.
 
Kontakt pædagogisk leder, Jane Friedrichsen på telefonnummer 72 10 66 10.

Personale

I Østervold er der ansat uddannede pædagoger, medhjælpere samt studerende.

 • Desuden er der ansat to ernæringsassistenter
 • Der er ansat tre mini-fleksjobber
 • Vi har i perioder skolepraktikanter og ansatte efter lov om aktivering
 • Østervold har en daglig pædagogiske leder, og øverste leder er distriktsinstitutionslederen.
Mad i Østervold

Madpolitik
Alle børn i Østervold får et frokostmåltid, som tilberedes af vores dygtige køkkenassistenter. Vi lægger vægt på, at maden, så vidt det er muligt, er økologisk, fri for sukker, tilsætningsstoffer og overflødige fedtstoffer. Vi tager de nødvendige hensyn til børn med allergi og anden kulturel baggrund.

Måltidspædagogik
I Østervold er det gode måltid både et ophold i dagens aktiviteter, som er med til at give nye kræfter og ny energi til resten af dagen, og samtidig et pædagogisk læringsrum, der er præget af socialisering og inklusion og som tager udgangspunkt i hele børnegruppen. Vi tilstræber at skabe en hyggelig atmosfære omkring måltidet og videregive en positiv holdning til mad og det at spise i fællesskab. Vi opmuntrer børnene til at smage på maden, men mener også, at mad skal indtages af lyst og i overensstemmelse med personlige grænser, og det bliver derfor respekteret, når et barn giver udtryk for at have spist nok, eller ikke have den store appetit den dag. Under måltidet møder børnene nærværende og motiverende voksne, som skaber trygge og anerkendende rammer, hvori børnene har mulighed for at nyde maden og få stimuleret deres sanser.

Fælles retningslinjer for det gode måltid i Østervold:

De pædagogiske overvejelser omkring måltidet kan variere fra vuggestuen til børnehaven, men nedenstående er de fælles retningslinjer for hele Østervold.

Samlingspunkt
Måltidet er et socialt samlingspunkt, og det er de voksnes ansvar, at der er en positiv stemning omkring måltidet.

Madmod (Vi ”tør” smage på maden)
Alt mad præsenteres for børnene på deres tallerkener, og de opfordres til at smage på det hele. Vi voksne er gode rollemodeller. Fødevarer præsenteres gentagne gange tilberedt på forskellige måder, så vi stille og roligt kan vænne os til smagen.

Ingen magtkampe
Vi anerkender børnenes personlige grænser og retten til at takke nej til mad, også selvom det ligger på deres tallerken. Vi straffer eller belønner ikke børnenes valg, men tilbyder et stykke rugbrød med smør samt lidt grønt til de børn, som ikke vil spise den tilberedte mad.

Læring
Vi taler om maden sammen med børnene - hvor kommer den fra, hvordan den er tilberedt, hvad gør den for os og for vores krop. Nye ord og begreber indlæres. Vi bruger madkort, som er med til at understøtte læring og glæde i pædagogiskmåltid.

Selvhjulpenhed
Børnene støttes og motiveres til, under hensyntagen til alder og modenhed, at være aktive og selvhjulpne ved måltidet, f.eks. øve sig at øse op selv, benytte bestik, hjælpe til under borddækning og ved oprydning.

Socialt fællesskab
Vi taler om de ting, som rør sig i børnegruppen, og børnene styrkes i at fortælle om egne oplevelser og i at lytte til hinanden. Vi hjælper hinanden ved bordet.

Lokalhistorie

Børnehuset Østervold har til huse i en bygning, der har en del år på bagen. Her kan du læse historien om Øster Voldgade 3.

Bygningen blev opført i 1913-14 som Den kgl. Døvstummeskole (kaldet A-Skolen). Den blev tegnet af kgl. Bygningsinspektør J. Vilh. Petersen.

Døvstummeskolen_1915

Døvstummeskolen blev indviet den 12. oktober 1914. Postkortet er fra 1915.
Foto: Lokalhistorisk Arkiv - Museerne Fredericia.

Døvstummeskolen 1915 3. sal

Øverst oppe på 3. sal lå sløjdlokalet.
Foto: Lokalhistorisk Arkiv - Museerne Fredericia.

De første 20 år var det en selvstændig skole for de bedst begavede døve børn, men i 1933 blev den lagt sammen med Det kgl. Døvstummeinstitut (som i 1880-81 var blevet opført på en placering syd for sygehuset, men siden nedrevet; på stedet findes nu Fredericia Sygehus’ parkeringsplads).
 
Da døveundervisningen i oktober 1977 blev samlet i de nye skolebygninger på Merkurvænget i vestbyen (i den institution, som nu hedder Center for Høretab), stod den gamle A-Skole tom og uopvarmet, indtil den i 1980 blev overtaget af åndssvageforsorgen, som dette år blev udlagt til amterne; og den blev da eksternatskole; denne havde hidtil haft til huse i den i 1976 nedlagte Slesvigsgades Skole. Skolen kom nu til at bære navnet Specialskole under Vejle Amt. Bygningen blev renoveret for 800.000 kr., og eleverne begyndte skolegangen mandag den 3. marts. Skolens elever kom både fra Fredericia og den daværende Børkop Kommune – mange fra den nu nedlagte centralinstitution i Brejning.
 
”Specialskolen” blev nedlagt i 1988, og undervisningen af elevklientellet fra Fredericia Kommune flyttet til Alléskolen.
 
Bygningen på Østervold blev herefter af Vejle Amt anvendt til Kommunikationscenter med tre afdelinger: taleafdeling, høreafdeling og syns- og informatikafdeling. For de to første funktioners vedkommende kan den siges at have overtaget det i 1981 medlagte Landshøreinstituts funktion, dog kun for så vidt angik elever fra Vejle Amt.
 
I begyndelse af det nye årtusind blev kommunikationscenteret nedlagt, og i 2003 kom bygningen på Østervold til at huse Retten i Fredericia, der hidtil havde haft til huse i det gamle Rådhus på Bülows Plads, nu kaldet Meldahls Rådhus.
 
Ved retskredsreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2007, blev Danmarks 82 byretskredse sammenlagt til 24. Retten i Fredericia blev nedlagt, og den tidligere Fredericia Retskreds – Retskreds nr. 56 – blev herefter betjent fra Retten i Kolding.
 
Atter stod bygningen i en periode tom – og der fremkom fra flere sider forslag til dens anvendelse; således foreslog foreningen Bygningskultur Fredericia, at den kunne komme til at huse et kombineret Stadsarkiv og Lokalhistorisk Arkiv.
 
Imidlertid blev der truffet politisk beslutning om at indrette bygningen til dens nuværende funktion som børnehave, og den blev indviet som Børnehuset Østervold den 29. august 2011.

Forældreråd

Forældrerådet i Børnehuset Østervold
Forældrerådet er forældrenes talerør til at få indflydelse på dagligdagen i Børnehuset Østervold. Har du spørgsmål til forældrerådet, kan du altid henvende dig personligt til et af medlemmerne.

Hvad laver man i forældrerådet?
Forældrerådet tager sig af det nære i Børnehusets dagligdag og arrangementer med forældre. Vi bager – eller får nogen til at bage – og hjælper til, hvor der lige mangler en hånd.

Eksempler på arrangementer som vi organiserer:

 • Legepladsdag – hvor alle inviteres til en fornøjelig arbejdsdag
 • Bedsteforældredage i børnehave og vuggestue
 • Orientering om til- eller fravalg af frokosttilbud
 • Julearrangement
 • Sommerfest
 • Foto – portrætbilleder af børnene
 • Hjælpecafé til for eksempel Tabulex

Foruden arrangementer i Børnehuset drøfter vi de punkter, forældrebestyrelsen har på dagsordenen. Vi diskuterer, hvordan eventuelle ændringer og retningslinjer derfra kan udmøntes i Børnehuset Østervold. Via vores repræsentant i Forældrebestyrelsen kan vi komme med input til bestyrelsen. Vi arbejder ligeledes med principper for det pædagogiske arbejde.

Hvem er med i forældrerådet?
Forældrerådet består af fire forældrerepræsentanter, to suppleanter (uden stemmeret), to personalerepræsentanter. Der er valg til forældrerådet i oktober måned med tiltrædelse umiddelbart derefter.

Når forældre melder sig til arbejdet i forældrerådet, forventer vi, at det er med en bred interesse for hele Børnehuset, børnene, personalet, for det pædagogiske virke og ikke kun for eget barn.
 
Kan jeg komme i forældrerådet?
Hvis du har barn indskrevet i Børnehuset Østervold, kan du stille op til forældrerådet. Der er valg hvert år i oktober i forbindelse med forældremødet. Det eneste, du skal gøre, er at komme til mødet og sige, at du gerne vil stille op. Hvis flere melder sig, end der er behov for, laver vi en hurtig afstemning.

Forældrerådet er sammensat af følgende personer i 2022/2023:

Forældrerådsformand og bestyrelsesrepræsentant
Mette Dissing Harbo Rasmussen

Næstformand
Mette de Place

Forældrerepræsentanter
Chris Palm

Bettina Sokol

Rikke Jochumsen

Stine Jochumsen

Gritt Wanell 

Personalerepræsentant
Karin Arnesen (Turkis stue) 

Personalerepræsentant
Charlotte Mørk (Grøn stue)

Pædagogisk leder
Jane Friedrichsen
jane.friedrichsen@fredericia.dk
Tlf. 7210 6621 / 2546 9931

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling.​ Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.