Slå adgang med tegn til/fra

Undgå kontakt med forurenet jord (50 cm reglen)

Hvis du skal bygge en ny bolig, børneinstitution, et sommerhus, eller anlægge legeplads eller kolonihave skal du være opmærksom på, at du som ejer skal sikre, at det øverste 50 cm’s jordlag ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning (for eksempel fliser og asfalt)

Reglerne gælder ved:

  • Ændring af et areals anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, for eksempel ved nybyggeri.
  • Bygge- og anlægsarbejde på et areal, som anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Hvis du for eksempel fjerner fliser ved en boligejendom, skal ejer sikre, at det øverste 50 cm’s jordlag ikke er forurenet på det berørte areal.

Reglen er generel og gælder overalt, uanset om der er kendskab til eller mistanke om forurening på arealet. Kravet om 50 cm uforurenet jord gælder i forhold til det fremtidige terræn på arealet.

Det betyder, at hvis du tilkører eller afgraver og bortkører jord fra arealet, gælder 50 cm kravet fra det nye terræn. Under bygninger og på arealer med varige, faste belægninger er der ikke krav om, at jorden er uforurenet.

Bygge- og anlægsarbejde ved eksisterende 1- og 2-familiehuse er undtaget. På de ejendomme kan du omlægge din have, etablere en terrasse, en udestue eller en tilbygning uden at sikre uforurenet jord eller fast belægning.

Formålet med reglen er at sikre mennesker mod sundhedsskadelig påvirkning fra forurenet jord på arealer, hvor jorden er bar.

Reglen vil betyde, at boliger, børneinstitutioner, offentlige legepladser, kolonihaver eller sommerhuse, der etableres efter 1. januar 2008, vil være indrettet, så der ikke bliver behov for rådgivning om forsigtighed ved kontakt med jorden.

Børn skal kunne lege i jorden, og jorden skal kunne dyrkes uden risiko for mennesker og dyr.

Hvad skal jeg gøre?

Som udgangspunkt skal du selv tage stilling til, om arealet allerede opfylder kravet om, at de øverste 50 cm jord ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig, fast belægning. Du må også selv vurdere, om du skal søge yderligere oplysninger, herunder om der skal foretages analyser af jorden.

Hvis arealet ligger inden for områdeklassificeret areal eller har været anvendt til erhvervsaktiviteter, vej, jernbane eller er kortlagt efter Lov om forurenet jord, må du gå ud fra, at jorden kan være forurenet. Du kan så vælge at få foretaget analyser af jorden for at få bestemt, om jorden er ren eller forurenet.

Alternativt kan du etablere et lag ren jord på mindst 50 cm enten ved at udskifte det øverste lag forurenet jord med 50 cm ren jord eller ved at lægge et lag på 50 cm ren jord oven på den eksisterende jord. For øvrige arealer kan du forvente, at jorden er uforurenet.

Du skal dog være opmærksom på, om der er sket opfyldning/terrænreguleringer, da det kan være sket med forurenet jord eller affald. Du bør altid sikre dig, at jord, som du tilfører ejendommen, er ren.

Hvor kan jeg få hjælp?

Et rådgivende ingeniørfirma kan hjælpe dig med at finde oplysninger om arealets anvendelse og kan stå for udtagning, analyse og vurdering af jordprøver.

Du kan selv finde oplysninger om, hvilke arealer, der er kortlagt efter Lov om forurenet jord, og hvilken del af byen der er omfattet af områdeklassificering på Fredericia Kommunes kortvisning.

Fredericia Kommunes kortvisning

Til venstre for kortet, skal du åbne mappen ”Jord og råstof” og vinge ”Jordforurening” af. Der er også mulighed for at se luftfotos under fanen "baggrundskort" (bjælke nederst i venstre side) og vælg ”Ortofoto”.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte os.

Hvad siger loven?