Slå adgang med tegn til/fra

Drikkevand og grundvand

Her kan du læse om, hvad vi gør for at beskytte drikkevandet og grundvandet i Fredericia Kommune

Grundvandet er en meget vigtig naturressource, som er grundlaget for vores drikkevandsforsyning. Grundvandet er også af stor betydning for at bevare dyre- og plantelivet i vores vådområder.

 "Fra regndråbe til drikkevand" er en animation, som viser vandets vej, fra det falder som regn, til det kommer ud af vandhanen. Filmen er lavet af GEUS - De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.

Fra regndråbe til drikkevand

I Fredericia Kommune bliver der på grund af de geologiske og meteorologisk forhold dannet relativt lidt grundvand. Vi har en række meget vandforbrugende industrier i kommunen, men vi har ikke nok grundvand i kommunen til at dække vores eget behov for vand. Derfor har vi i en årrække fået dækket en stor del af vandforbruget i kommunen ved at hente vand fra Vejle Kommune. Ca. 30 % af vandforbruget i Fredericia Kommune importeres fra Tørskind Vork Vandværk i Vejle Kommune. 

Fredericias Kommunes mål og visioner for grundvand og drikkevand

Vores mål og visioner for grundvandet og drikkevandet i kommunen er, at:

  • Vi beskytter grundvandsressourcen mod forurening
  • Vi sikrer en stabil og tilstrækkelig drikkevandsforsyning af god kvalitet – for nuværende og fremtidige generationer
  • Kommunens drikkevandsforsyning fortsat er baseret på en decentral forsyning med rent grundvand, som kun kræver en simpel vandbehandling
  • Indvindingen af grundvand skal begrænses til det nødvendige og tilstrækkelige, og at der tages hensyn til naturgrundlaget.

Du kan læse mere om vand i Naturstyrelsens tema om drikkevand.
 

Kommunens opgaver på grundvands- og drikkevandsområdet

Det er vores opgave at:

  • Overvåge af drikkevandskvaliteten
  • Føre tilsyn med vandværker og andre anlæg, der henter grundvand op
  • Give tilladelser til nye boringer og til at indvinde vand
  • Lave indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
  • Planlægge vandforsyningen i kommunen
  • Godkende regulativer og takstblade for vandværkerne