Klokkefrøen
Slå adgang med tegn til/fra

Klokkefrøen

Velkommen til Klokkefrøen Naturbørnehus

Klokkefrøen er et naturbørnehus, der er placeret på den skønneste naturlegeplads i et lille landsbysamfund lidt uden for Fredericia. Vi ønsker at give børnene mulighed for at få gode naturoplevelser hver dag.

I naturen stimuleres sanserne, og opmærksomhed og koncentration skærpes. Stress mindskes, og sundheden fremmes. Naturen skaber gode rammer om samvær, fællesskab og samarbejde. Samtidig udvikler børnene sprog og begreber, og deres grænser flyttes. Børnene lærer dyr, planter og landskab at kende, og fantasien og kreativiteten udfoldes.

Børnene udvikler etik og medansvar for naturen, og børnenes motorik udvikles både i forhold til udholdenhed, kondition, styrke og balance.

Hjertelig velkommen til Klokkefrøen, et naturligt valg.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Klokkefrøen

Vores telefonnummer er 72 10 68 46.

Værdigrundlag

Daginstitutionen er en vigtig del af børns liv. Det er derfor vigtigt, at vi skaber et aktivt og stimulerende miljø, hvor børn kan udvikle egne kompetencer, være en del af et fællesskab, samle erfaringer og udforske og undersøge verden.

For, at børnene udvikler sig optimalt, er det vigtigt, at der er en vekselvirkning mellem pædagogisk tilrettelagte lege og -aktiviteter og plads til børns egne valg. De voksne skal være opmærksomme på, at det i høj grad er dem, der skaber stemningen og atmosfæren i huset, og at ansvaret for samværet hviler på dem.

 • Vi skal være nærværende, anerkendende og igangsættende over for børnene. Vi skal give plads til hinandens personligheder, så børnene ser, at vi er forskellige.
 • Vi vil i samarbejde med forældrene give børnene omsorg og støtte deres udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd.
 • Vi vil give børnene oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere børnenes fantasi, kreativitet og sproglige udvikling.
 • Vi vil give børnene rum til at lege og lære.
 • Vi vil give børnene mulighed for fysisk udfoldelse, kendskab til naturen, nærmiljøet og kulturelle værdier.
 • Vi vil give alle børn mulighed for at være en del af et fællesskab.
Indretning og gruppeopdeling

I Klokkefrøen arbejder vi med aldersopdelte børnegrupper i mange af de faste aktiviteter som samling, måltider, gymnastik med mere. Men vi arbejder også med forskellige værksteder og aktiviteter, hvor børnene enten selv kan vælge sig på, eller hvor vi sammensætter grupper ud fra forskellige ønsker og behov, som vi ser hos børnene. Det gør vi blandt andet, fordi vi oplever, at det giver børnene bedre muligheder for at få de rette udviklingsmæssige udfordringer.

Grupperne bliver på den måde mindre, og det bliver lettere for børnene at holde koncentrationen. Det enkelte barn har større chance for at blive set, hørt og forstået - og der bliver derved bedre vilkår for at danne tætte relationer mellem barnet og den voksne, men også børnene imellem.

Huset er funktionsopdelt sådan, at det giver de bedste muligheder for børnenes udfoldelse. De fleste rum er både base for en bestemt aldersgruppe og har en eller flere funktioner i forhold til at tilgodese børnenes fri leg og de pædagogiske læreplaner.

Grupperne:

 • Haletudserne: Vuggestuegruppen, som fire ud af fem dage deler sig op i yngste og ældste gruppe.
 • Tudserne: Yngste børnehavebørn
 • Frøerne: Mellemste børnehavebørn
 • Salamanderne: Ældste børnehavebørn
Mad i Klokkefrøen

Vi har frokostordning for alle børn i Klokkefrøen. Frokostordningen handler ikke kun om, at forældrene slipper for at smøre madpakker. Måltiderne giver også et fællesskab, og vi bruger det aktivt i det pædagogiske arbejde. Frokostordningen er en god måde at imødekomme kræsenhed, da børnene bliver inspireret til at smage nye ting, fordi de andre børn gør det.

Dagligdagen

Dagsrytmen i Klokkefrøen

 • Klokken 06.30-07.20: Tilbud om morgenmad
 • Klokken 07.20-09.00: Leg i fællesrummet/baserne åbner klokken 08.00
 • Klokken 09.00-09.30: Samling og frugt på baserne
 • Klokken 09.30-11.00: Planlagte pædagogiske aktiviteter – udedag eller hjemmedag
 • Klokken 11.00-12.00: Frokost
 • Klokken 12.00-12.30: Afslapning på børnehavebaserne
 • Klokken 12.30-14.00: Leg på legepladsen
 • Klokken 14.00-15.00: Eftermiddagsmad serveres som cafe mad i køkkenet eller på legepladsen for børnehavebørnene
 • Klokken 14.00-16.30: Leg ude eller inde

Ugerytmen I Klokkefrøen

Hver onsdag, undtaget de koldeste vintermåneder, har vi båldag, hvor vi laver mad over bål.
Børnehavebørnene er på tur i området hver anden uge og i skolens gymnastiksal hver anden uge.
De yngste laver motorik i børnehaven.
Vi bestræber os på, at dagligdagen er så alsidig som muligt, så alle læreplanstemaer er i spil hver uge. Flere gange om året arbejder vi med selvvalgte temaer om natur, kultur og så videre, men vi deltager også i kommunale og landsdækkende temaer som Skraldeuge, Motorikuge med mere.

Årets gang

I Klokkefrøen har vi nogle faste, årlige traditioner:

Fastelavnsfest
Fastelavnsmandag

Påskefest
Påskefrokost på baserne, anden sidste dag før skolernes påskeferie

Bedsteforældredag
Første onsdag i maj

Ridderfest
Kommende skolebørn slås til ridder

Arbejdslørdag
En dag i foråret

Sommerfest
En eftermiddag/aften i august

Klokkefrøens fødselsdag
15. september

Juletræsfest
Første fredag i december

Lygtefest
 
Risengrødsdag
Den 2. sidste dag før juleferien

Juleafslutning
Vi deltager i julegudstjenesten i Bredstrup/Pjedsted Kirke sidste skoledag før juleferien

Personale

I Klokkefrøen er der ansat fem uddannede pædagoger (hvoraf den ene er Klokkefrøens leder), 1 pædagogstuderende (der udskiftes hvert halve år), 2 medhjælpere samt en køkkenassistent.

Børnene vil være tilknyttet en fast base, og hver familie vil have en fast primærpædagog som kontaktperson.

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Forældrebestyrelse

Bestyrelsen i Klokkefrøen 2022/2023:

Formand
Pernille Nysted Andersen
Mailadresse p.nysted88@gmail.com
Tlf. 31 32 12 39

Næstformand
Linda Bang

Øvrige medlemmer
Hanne B. Jespersen
Gitte Jensen
Nina Wonsbeck
Anne-Cathrine Andersen

Suppleanter
Kristian Miklenborg Kaldahl
Lykke Boysen

Personalerep. 
Irene Jensen Lange

Pædagogisk leder
Annette Dahl Schmidt

Faktuelle oplysninger

Institutionstype:
Selvejende flexinstitution 0-5 år. Flexinstitution betyder, at pladserne i børnehave og vuggestue kan fordeles efter behov.
Børnehuset har driftsoverenskomst med Fredericia Kommune.

Beliggenhed:
Landsbysamfund Bredstrup/Pjedsted 8 km fra Fredericia mod Vejle

Antal normerede pladser:
71 børn (Vuggestuebørn tæller dobbelt)

Børnehavens udeareal:
7500 m2

Pasningsmuligheder: 
47,5 timer om ugen
37 timer om ugen
30 timer om ugen 
Timetallet angiver det timetal, børnene må være i institutionen. Derfor tæller timerne fra det øjeblik, du træder ind i institutionen, og til du forlader den igen.