Slå adgang med tegn til/fra

Specialundervisning for unge og voksne

Har du brug for en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse eller har tale-, høre-, syns-, læse/stave- eller andre vanskeligheder, så læs mere her.

Vi tilbyder en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, kaldet STU. Ungdomsuddannelsen er for dig, som ikke har mulighed for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Har du tale-, høre- eller synsvanskeligheder, kan du få tilbudt individuelt tilrettelagt undervisning samt rådgivning til dine pårørende eller dit netværk. Du kan evt. få bevilliget et hjælpemiddel, der kan kompensere for det, du har svært ved. Du kan læse mere om muligheden for at få bevilliget et hjælpemiddel under 'Hjælpemidler og forbrugsgoder'.

Er du ordblind eller har andre læse/stavevanskeligheder, kan du få undervisning enten alene eller på et lille hold. Du kan også få vejledning, rådgivning og hjælp til at søge om støtte til f.eks. it-hjælpemidler. 

Har du andre fysiske eller psykiske handicaps, der gør, at du ikke kan modtage undervisning på almindelige vilkår, har vi forskellige tilbud til dig.

Du kan læse mere om de enkelte tilbud nedenfor.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Ungdomsuddannelsen STU er et tilbud for dig, som ikke har mulighed for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse - heller ikke under særlige vilkår. For at kunne starte på den 3-årige ungdomsuddannelse skal du:

  • have afsluttet grundskolen
  • være under 25 år

Uddannelsen er ikke kompetencegivende. Du får ikke et eksamensbevis, men et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Søg om STU 
Hvis du gerne vil i gang med en STU, skal du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) på Mosegårdsvej 2a i Fredericia på tlf. 72 11 34 61. 

Her kan du sammen med en vejleder få lavet en uddannelsesplan og en indstilling, hvis de vurderer, det er STU, du skal begynde på. Indstillingen skal du sende til visitationsudvalget, som tager stilling til, om du er berettiget til en STU. Du får besked fra os, om du er berettiget, og hvor du skal tage din STU. Som hovedregel foregår uddannelsen på STU Fredericia, eller ASF STU i Fredericia, men der kan være gode grunde til, at den foregår på andre STU-tilbud.

Befordringsgodtgørelse
Har du særlige befordringsbehov, eller har du  22 km eller mere mellem bosted og undervisningssted og tilbage, kan du anmode om befordring eller befordringsgodtgørelse.

Tidsfrister for ansøgning
I Fredericia har vi halvårlige optagelser på STU-uddannelsen med opstart i august og januar, så der kan forekomme ventetid.
Du skal søge inden 15. marts, som ved andre ungdomsuddannelser, for at komme i betragtning til næste skoleår. Ved januaroptagelsen skal der søges inden 15. november.

Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning under "Læs også".

Undervisning på STU Fredericia
STU Fredericia har et rummeligt undervisningsmiljø, og hvor du møder kompetente lærere og pædagoger. Uddannelsen er bygget op over hovedelementerne bo, arbejde og fritid. Uddannelsen skal kvalificere dig til "det gode liv", forstået på den måde, at du for eksempel bliver kvalificeret til et fleksjob, egen bolig og andre ting som hører til et voksenliv - bare i et mere beskyttet miljø. Et af formålene er, at du og de andre unge bygger et netværk af kammerater op, mens I går på STU Fredericia.

Undervisning på ASF STU:

ASF STU er et særligt tilrettelagt autismespecifikt tilbud, målrettet unge med autisme spektrum forstyrrelser. Her møder du specialuddannede undervisere, særligt indrettede lokaler og en struktureret, forudsigelig hverdag. I disse rammer udfoldes målsætningen med STU lovgivningen.

Læs mere om STU Fredericia under "Læs også".

Talevanskeligheder

Talekonsulenterne tilbyder udredning, rådgivning og målrettet undervisning, der kan være med til at forbedre din stemme eller din tale, så du kan klare dig bedre i hverdagen. Tilbuddet er gratis og gælder voksne i Fredericia Kommune.

Læs mere om vores tilbud.

Hørevanskeligheder

Hørekonsulenterne tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning i dagligdagen i forhold til høreapparater og høretekniske hjælpemidler. Tilbuddet er gratis og gælder voksne i Fredericia Kommune.

Læs mere om vores tilbud.

Synsvanskeligheder

Synskonsulenterne bevilliger synshjælpemidler og tilbyder vejledning i brug af dem. Synskonsulenterne tilbyder også rådgivning og vejledning i, hvordan du orienterer dig og færdes i omgivelserne (orientering og mobility), og hvordan du bedst klarer almindelige dagligdags opgaver. Tilbuddet er gratis og gælder voksne i Fredericia Kommune.

Læs mere om vores tilbud.

Læse- og stavevanskeligheder

Har du læse/stavevanskeligheder, og har du i den forbindelse brug for hjælpemidler, vejledning og/eller undervisning, kan du kontakte VUC Fredericia, Mosegårdsvej 2b, Fredericia.

Ordblindeundervisning
I den moderne verden er det vigtigt at kunne læse, skrive og forstå det, der står. Heldigvis er der hjælp at hente i form af de mange hjælpemidler, der findes på nettet. Du kan også vælge at få gratis ordblindeundervisning. Undervisningen foregår på små hold og nogen gange også som eneundervisning. Naturligvis bruger vi også de moderne hjælpemidler fra nettet i undervisningen.

Eksamen
Som ordblind kan du søge om mere tid til de skriftlige eksaminer og om mere forberedelsestid til de mundtlige. Din vejleder kan hjælpe dig med at udfylde en dispensationsansøgning.

Test for ordblindhed
Inden du starter på ordblinde-undervisning skal du testes for ordblindhed. Testen er gratis og består af en samtale, en visitationstest og en udredning - og så foregår den sammen med en vejleder. Ved den personlige samtale bliver du blandt andet spurgt om tidligere skolegang og om, hvordan du klarer at læse og skrive i hverdagen. Visitationstesten skal vise, om du er ordblind og dermed har ret til gratis ordblinde-undervisning. Du testes bl.a. i læsning og stavning.

Hvordan kommer jeg i gang?
Dit første skridt er at kontakte VUC´s ordblinde-vejleder. Gennem de nævnte tests og personlige samtaler fastlægger I sammen en plan for dit videre forløb og undervisning. Vejlederen kan også hjælpe dig med almindelig vejledning og rådgivning og hjælpe dig med at søge støtte til fx it-hjælpemidler. Det er også altid muligt at få en snak om dine udfordringer og problemer i hverdagen.

Læs mere om ordblindeundervisning på VUC

Andre fysiske eller psykiske handicaps (CSV)

Har du behov for undervisning i forhold til andre handicaps kan du henvende dig på Center for Specialundervisning og rådgivning til unge og Voksne (CSV), Skovvejen 1b, 6000 Kolding og høre om deres undervisningstilbud, som du evt. kan deltage i. Tilbuddet henvender sig til:

  • Ordblinde
  • Personer med sent erhvervet hjerneskade
  • Udviklingshæmmede
  • Personer med psykiske vanskeligheder
  • Personer med sociale/emotionelle problemer
  • Senhandicappede
  • Svært fysisk handicappede

Undervisningen
Undervisningen tilrettelægges individuelt. Du går på små hold med op til syv kursister. Undervisningen foregår fortrinsvis på Depotgården, Lollandsgade 4, 3. sal i Fredericia, men kan også foregå på et af Fredericia Kommunes tilbud eller i enkelte tilfælde i Kolding.

Ved voksenspecialundervisning foregår mødet med dig  i øjenhøjde og med fokus på dine ressourcer. I voksenspecialundervisningen motiveres du til at arbejde med sig selv, så du opnår større bevidsthed om dine egne styrker og aktiv deltagelse i samfundslivet, job og uddannelse.

Voksenspecialundervisningen er rummelig. CSV ser individuelt på kursisterne og finder i samarbejde med dig udviklingsmuligheder og strategier, der giver mening. Underviserne har stor viden om CSV´s målgruppe. De følger den nyeste udvikling indenfor voksenspecialundervisningens fagområder. Det gælder også på det teknologiske felt.

Du kan også snakke med personalet på dit bosted eller beskæftigelsessted, om et kursus for flere af jer, hvis I har behov for det.

Læs mere om Center for Specialundervisning og rådgivning til unge og voksne under 'Læs også'.

Hvad siger loven?

Du kan se de gældende love og regler om STU i bekendtgørelsen og i vejledningen på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de gældende love og regler om specialundervisning for voksne i bekendtgørelsen og i vejledningen på Retsinformations hjemmeside.

SPS-loven handler om specialpædagogisk støtte ved de videregående uddannelser.