Distrikt Fjordbakke
Slå adgang med tegn til/fra

Distriktsinstitutionen Fjordbakke

Information om Distrikt Fjordbakke

Distriktet Fjordbakke dækker Taulov, Skærbæk og Herslev. Området er tæt på skov, strand, land og by. Vi gør aktiv brug af det hele for at være en del af nærmiljøet.

Alle fire daginstitutioner i Distrikt Fjordbakke har Bronze-Økologimærket.

Bronze Økologimærke

Der er vuggestue og børnehave i alle fire daginstitutioner. Spiren og Lucinahaven ligger i Taulov og er på henholdsvis seks og fem grupper. I Skærbæk er der Fyrtårnet, som er på seks grupper. I Herslev er der en mindre daginstitution på to grupper.

Der er et tæt samarbejde med dagplejen, som har heldagslegestue i Lucinahaven en dag om ugen for hver gruppe. Når børnene skal skifte til børnehave, er der et tæt forløb med besøg og samarbejde, som letter overgangen for barnet. I hverdagen deltager dagplejerne i aktiviteter og tiltag i daginstitutionerne i det omfang, det kan lade sig gøre. 

I Distrikt Fjordbakke vil vi have et aktivt udeliv. Vi har derfor prioriteret regeringens ekstra ressourcer til at ansætte en naturpædagog. Vores naturpædagog tager rundt i distriktets daginstitutioner og er ude sammen med børnene og de voksne.

Fælles vision

I Distrikt Fjordbakke vil vi skabe sammenhæng og udvikling, så alle børn får de bedste betingelser for det bedste børneliv.

Vi arbejder med relationsdannelse, og alle medarbejdere i distriktet er med i projektet "Godt for Børn". Vi har en anerkendende tilgang til samværet med børnene og har fokus på barnets intension og hensigt og ikke fokus på adfærd. Lederne går forrest og er en aktiv del af Godt for Børn-projektet. Lederne er desuden ved at tage uddannelse i ICDP, der også har en anerkendende tilgang til det pædagogiske arbejde.

Alle medarbejdere har været på inklusionskursus. Pædagogerne har taget et diplom-modul, og medhjælperne har været på et 5-dages kursus eller et 3-ugers modul. Vi arbejder med inklusion, og vores værdigrundlag inden for dette er:

  • Alle børn skal være en accepteret del af et fællesskab
  • Alle børn skal have en god ven
  • Alle børn skal trives og udvikle sig

Gruppen af medarbejdere er sammensat meget alsidigt og spænder vidt i både kompetence, alder og erfaring. Det er dygtige faglige og kreative medarbejdere, der gør deres bedste for at løfte opgaverne til gavn for børnene. Vi hjælper hinanden med personale ved eksempelvis sygdom. Vi laver jobrotationer og prøver at sætte medarbejdernes kompetencer i spil på bedste vis. Vi har fælles AKT-pædagoger, sprogpædagoger og to fælles vikarer.

Vi vægter et tæt og godt samarbejde med forældrene, hvor der er rene linjer. Vi ønsker at inddrage forældrene og løfte barnets udvikling sammen gennem tillid og tryghed i samarbejdet. Vi ønsker at inddrage forældre og eventuelt bedsteforældre i hverdagens aktiviteter, og vi sætter fokus på brug af frivillige. Vi har en aktiv bestyrelse, der støtter områdets tiltag.

Ledergruppen besår af fire engagerede og dygtige ledere. Der er stor faglig viden, erfaring med ledelse og engagement i at løfte opgaven. Vi arbejder aktivt med pædagogisk ledelse. Vi har fokus på at sætte medarbejdernes kompetencer bedst muligt i spil og at arbejde konstruktivt med udvikling af den pædagogiske kultur. Ledergruppen arbejder tæt sammen, vidensdeler og løfter i flok. Afdelingerne hjælper hinanden, og vi er fælles om mange tiltag. Indsatsområderne er udarbejdet med udgangspunkt i vores resultat fra LSP. Indsatsområderne lægges ind i temaerne i årshjulet, og ligeså med de kommunale indsatser, der også indarbejdes i årshjulet. Årshjulet er med til at sætte fokus på opgaver ud fra indsatsområder, resultater fra LSP og temaerne i læreplanen.

Samarbejde 0-18 år

Vi har et forpligtende samarbejde med Fjordbakkeskolen, hvor vi sammen tager vare på barnet fra 0-18 år. Vi arbejder i et fælles ledelsesteam, som består af distriktsskolelederen, distriktsinstitutionslederen og lederen af områdets familieafdeling.

Sammenhæng og tidlig indsats er fælles forpligtende prioriteringer:

  • Vi vil udvikle et fortsat tæt, forpligtende samarbejde med skole og fritidstilbud. Derigennem vil vi skabe sammenhænge, der fungerer for børnene og deres forældre. Vi skaber sammenhænge, der letter overgangen ved at sætte større fokus på børnenes udvikling og behov. Det er også vigtigt, at de voksne omkring barnet skal kende hinanden.
  • Vi vil udarbejde en fælles mad-, måltids- og bevægelses politik for 0-18 års området.
  • Vi vil udarbejde en fælles strategi/plan ved skilsmisse/krise – hvordan støtter vi bedst børnene i en sårbar periode.

Vi har et fælles Trivsels- og Sundhedsråd
Rådet mødes flere gange årligt. Her drøftes fælles indsatser – Hvad kommer vores børn til gavn. Fokus er trivsel, og følgende emner debatteres blandt andet og sættes i spil: Ensomhed, Selvværd, Inklusion samt kommunes indsatsområder. Vi taler for eksempel også om, hvorvidt daginstitutioners køkkener skal levere skolemad.

Samarbejde med støttestrukturen
Vi har et tæt og velfungerende samarbejde med kommunens PPR og Center for Pædagogisk Viden & Udvikling. Vi får hjælp og viden fra dygtige fagfolk og oplever, at det kommer både børn, familier og personale til gode.

Studerende

Vi modtager studerende i Distrikt Fjordbakke og har udarbejdet en fælles praktikplan.

Vi har pædagogstuderende, PAU-studerende og EGU-elever. Vi har ofte praktikanter fra skolen og hjælper også gerne med folk i jobtilbud og så videre.

Frokostordning

I Distrikt Fjordbakke prioriterer vi det gode måltid højt - og alle børn er med i frokostordningen.

Vi har besluttet at give fuld kost for samme pris, som frokosten koster. Der sættes god tid af til måltidet, og maden indgår i det pædagogiske arbejde. Vi snakker om maden, og om hvad den indeholder – og her bruges blandt andet madkort om ingredienserne. Dagplejen er en del af frokostordningen, når de er i heldagslegestue. 

Vi har dygtige køkkenassistenter i køkkenerne, og de laver dejlig mad til os hver dag. Det dufter i hele daginstitutionen, og børnene er meget optaget af, hvad der er på menuen. Køkkenerne er ved at blive omlagt, så vi får en større andel af økologiske fødevarer. De fire køkkenassistenter arbejder som et team, de inspirerer hinanden og hjælpes i hverdagen samt ved ferier og sygdom.

I Distrikt Fjordbakke har alle daginstitutioner frokostordning:

  • Lucinahaven
  • Fyrtårnet
  • Spiren
  • Herslev Børnehus

Læs mere om frokostordningen

Fælles forældrebestyrelse i distriktet

Forældrebestyrelsen arbejder på tværs af daginstitutioner og dagpleje i området. Dette gælder såvel de pædagogiske indsatser, som det mere praktiske med tilrettelæggelse af åbningstid, lukkedage og ferielukning.

Lukkedage