Distrikt Fjordbakke
Slå adgang med tegn til/fra

Distriktsinstitutionen Fjordbakke

Information om Distrikt Fjordbakke

Velkommen til distrikt Fjordbakke 

Distrikt Fjordbakke dækker Taulov, Skærbæk og Herslev – et område tæt på skov, strand, land og by. Distriktet har 4 spændende børnehuse: Spiren, Lucinahaven, Fyrtårnet og Herslev. Alle er flexinstitutioner med børn i alderen 0-6 år.  

Hvert børnehus har en pædagogisk leder, der i samarbejde med distriktslederen er ansvarlig for kvaliteten i børnenes læringsmiljø.  

Vi henviser til eva-forskningsopsamling-kvalitet-i-dagtilbud_20-1.pdf (videnomlaesning.dk) 

 

I distrikt Fjordbakke arbejder vi ud fra et fælles pædagogisk grundlag, hvor legen har en væsentlig betydning i læringsmiljøet, da leg har stor betydning for børns udvikling. Og selvom børn altid har leget, er evnen til at lege ikke medfødt. Det er gennem samspillet med andre børn og voksne, at børn lærer at lege.  

Vi henviser til: Børn og leg | emu danmarks læringsportal

Størstedelen af vores medarbejdere har kompetencer inden for neuropsykologisk udviklingsleg, KRAP (kognitiv ressourcefokuseret anerkendende pædagogik) samt Legende Læring. Kompetencerne er basisviden i vores tilgang til at skabe inkluderende læringsmiljøer, der tager afsæt i børns leg, perspektiver og fællesskaber; 

 • Alle børn skal være en accepteret del af et fællesskab 
 • Alle børn skal have en god ven 
 • Alle børn skal trives og udvikle sig 

I samarbejde med barnets forældre understøtter vi;  

 • At alle børn oplever sig betydningsfulde i deres hverdagsliv i og udenfor institutionen. Dette gør vi ved fælles ansvar med forældre om barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse.  

Vi arbejder bl.a. med afsæt i nedenstående aktivitets- og rutinepædagogik, så læring sikres gennem hele dagen: 

Aktivitetspædagogik | emu danmarks læringsportal 

Rutinepædagogik | emu danmarks læringsportal  

Hvis du som forældre vil læse mere om de enkelte børnehuse, henviser vi til deres hjemmesider.  

Vision og fælles børnesyn

”At alle børn oplever sig betydningsfulde i deres hverdagsliv i og udenfor institutionen. Dette gør vi ved fælles ansvar med forældre om barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse” 

Mission 

Vores mission tager afsæt i formål med dagtilbud;  

 • At fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dagtilbud i tæt samarbejde med forældre. 
 • At udvise forståelse, fleksibilitet så forældre i brug af vores dagtilbud møder fleksibilitet og så det harmonerer med deres familie- og arbejdsliv.  
 • At vi arbejder med at forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at indgå i kommunens integrerede tilbud børn af den forebyggende og støttende indsats, herunder børn med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og skabe sammenhæng og kontinuitet mellem vores tilbud og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. 

Ovenstående er hovedtræk i formål med dagtilbud jf. LBK nr 985 af 27/06/2022, § 1 Formål m. Dagtilbud www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/985 

Missionen er uddybet i distriktets fælles pædagogiske grundlag.

 • Barne- og læringssyn 
 • Barnets leg og børnefællesskaber 
 • Fælles ansvar for barnets læring  

I alle børnehuse vil dit barn blive mødt med et barne- og læringssyn, der tager udgangspunkt i, at dit barn er aktivt lærende gennem legen. Vi understøtter dit barns læring og udvikling ved at arbejde efter den samme faglige ramme med planlagte og strukturerede aktiviteter. 

 

Fælles børnesyn i distrikt Fjordbakke 

Med afsæt i faglige perspektiver indenfor dels FN´s Børnekommission, Dagtilbudsloven og Fredericia Kommunes Børne- og Unge politik;  

Børn gør det bedste de kan i de givne omstændigheder

 • Børn skal have troen på at de er nogen og ikke kun at de skal blive til noget.  
 • Vi ved, at følelsesmæssig udvikling er grundstenen i børnenes udvikling. 
 • Vi ved, at delt hensigt og affektiv afstemning er vigtig for barnets selvforståelse 
 • Vi ved, at tidlige og positive samspilserfaringer udvikler børnenes fornemmelse af sit eget selv 

Børn skal opleve at de er betydningsfulde – i sammenhæng og del af dagtilbuddets fællesskaber

 • Vi ved, at evnen til selvregulering af følelser fører til og regulering af egen adfærd og regulering af egen læringsprocesser 
 • Vi ved, at trygge relationer giver en sikker base at lade op i.  
 • Vi ved, at de professionelle voksne skal tage ansvar for fællesskabets kultur så barnets selvforståelse bevares. 

Børn skal opleve sig som medskaber af læringsmiljøer hvor de lærer at lære

 • Vi ved, at de voksne, forældre og den pædagogiske praksis, skal tage ansvar for læringsmiljøet omkring barnet og deres position (gå bag ved barnet, går foran barnet, ved siden af barnet – så barnet støttes optimalt i egen udviklingszone).  
 • Vi ved, at små læringsfællesskaber fremmer læring og sociale kompetencer 
 • Vi ved, at samspillet skal balancere mellem barnets egen udforskning og de voksnes – herunder forældre og pædagogisk personales bidrag  

Børn skal opleve at leg har en værdi i sig selv og at den legende tilgang er gennemgående hverdag

 • Vi ved, at leg er læring og læring forgår i barnets nærmeste udviklingszone.  
 • Vi ved, at det er betydningsfuldt for børns læring, at forældre og pædagogisk personale skaber rammer, der appellerer til børns nysgerrighed og leg. 
Samarbejde 0-18 år

I tæt samarbejde med forældre, sundhedsplejen og skole samarbejder vi om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. I barnets overgange fokuserer vi på sammenhæng i overgangen så barnet finder tryghed i det nye og tab af kompetencer minimeres.  

Overgang fra hjem til dagtilbud 

Tryghed: at barnet og forældre oplever tryghed i overgangen fra hjem til dagpleje el. daginstitution. Dette gør vi ved åben og fleksibel faglig indsats, hvor barnet og forældre kan komme på besøg fra 6 – 8 uger forud reel opstart. Barnet vil på sine besøg blive modtaget af et mindre børnefællesskab, der med pædagogiske understøttelse vil sikre en tryghed og oplevelse af at være en del af fællesskabet med deltagelsesmuligheder i eget tempo.  

Mestring: at alle børn mødes med positive forventninger i forhold til overgangen til det nye. Barnet skal have plads til at eksperimentere og finde sine egen ben i alt det nye, - og selvom det for barnet – og forældrene kan være svært, skal barnet have roen, tiden og støtten til at opleve egen mestring i nye omgivelser 

Deltagelse: Barnet og dets forældre er velkommen til at komme på besøg 6-8 uger før opstart efter aftale med pædagogisk leder.  

Når barnets startet i dagtilbud aftales en plan for barnets indkøring, herunder også forældrenes deltagelsesmuligheder i opstarten. 

Ved behov kan sundhedsplejersken understøtte og forberede forældrene på, hvordan de kan deltage. 

Der afholdes opstartssamtaler med forældrene - ved behov kan evt. sundhedsplejerske deltage. 

TRIVSEL+ 
Vi samarbejder via TRIVSEL+, der er en smidigt, hurtigt reagerende og systematisk samarbejdsform, der sikrer, at trivselsindsatser er systematiserede og koordinerede med udgangspunkt i og i samarbejde med barnet, den unge og familien. Herudover skal TRIVSEL+ sørge for, at de rette og for sagen relevante personer arbejder sammen tidligt i et forløb om barnet/den unges trivsel. 

I TRIVSEL+ understøtter den tidlig forbyggende tilgang i tæt samarbejde med dels Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og familieafdelingen.  

Børn på vej i skole 
Vi har et velfungerende samarbejde med Taulov skole og afdeling Skærbæk. Vi samarbejder med skolen om overgangen fra dagtilbud til skole, ved hjælp af fælles procedure ”Børn på vej i skole” - et fælles kommunalt koncept der tager udgangspunkt i Legende Læring, Bærende relationer og Sproglig opmærksomhed. 

I samarbejdet er både ledelser og medarbejdere involveret i den praktiske planlægning og koordinering.

PDF ikon boern_paa_vej_i_skole_-_fjordbakke.pdf

Medarbejdere, studerende, elever, praktikanter

I alle børnehusene modtager vi pædagogstuderende, PAU-studerende, EGU-elever og folkeskolepraktikanter.  

Derudover modtager vi også folk i virksomhedspraktik.  

Alle vores studerende, elever samt praktikanter har enten en vejleder eller kontaktperson tilknyttet.  

For alle studerende og praktikanter indhentes børneattester efter det fyldte 15. år. 

PDF ikon medarbejderskabet_i_fjordbakke.pdf

Frokostordning

Alle fire daginstitutioner i Distrikt Fjordbakke har som minimum Bronze-Økologimærket.

Bronze økologi mærke

I Distrikt Fjordbakke prioriterer vi det gode måltid højt - og alle børn er med i frokostordningen.

Vi har dygtige køkkenassistenter i køkkenerne, og de laver dejlig mad til os hver dag. Det dufter i hele daginstitutionen, og børnene er meget optaget af, hvad der er på menuen. Køkkenerne er ved at blive omlagt, så vi får en større andel af økologiske fødevarer. De fire køkkenassistenter arbejder som et team, de inspirerer hinanden og hjælpes i hverdagen samt ved ferier og sygdom.

Politik for kost og måltider i Distrikt Fjordbakke er under revidering og lægges op her på siden hurtigst muligt – forventeligt i løbet af april 2024.

I Distrikt Fjordbakke har alle daginstitutioner frokostordning:

 • Lucinahaven
 • Fyrtårnet
 • Spiren
 • Herslev Børnehus

Læs mere om vores Kost- og madpolitik Distrikt Fjordbakke

Kostpolitik Fjordbakke distrikt 2024

Fælles forældrebestyrelse i distriktet

Forældrebestyrelsen arbejder på tværs af daginstitutioner i området. Dette gælder såvel de pædagogiske indsatser, som det mere praktiske med tilrettelæggelse af åbningstid, lukkedage og ferielukning.

PDF ikon forretningsorden_fjordbakke_november_2023.pdf

PDF ikon aarshjul_-_bestyrelsen_2023-2024_distrikt_fjordbakke.pdf

PDF ikon planlagte_bestyrelsesmoeder_2024_fjordbakke.pdf

 

Forældrebestyrelsen 2023 – 2024 Fjordbakkedistriktet

Forældrerepræsentanter 

Formand  
Anne A. Jørgensen aasdamkjaer@gmail.com (Børnehuset Lucinahaven - valgt 2023) 

Emil Orum Bertelsen emil@orumbertelsen.dk (Børnehuset Fyrtårnet - valgt 2023) 
Marian Lindemann lindemannmria@gmail.com (Børnehuset Herslev - valgt 2023) 
Nicolai Simonsen nicolai.simonsen@gmail.com (Spiren - valgt 2023)

Medarbejderrepræsentant 
Laila Jarkass Rasmussen laila.rasmussen@fredericia.dk (Børnehuset Lucinahaven - genvalgt 2023) 

Sekretær 
Distriktsleder Sisse Salomon Dohrmann sisse.dohrmann@fredericia.dk 

Lukkedage
Pædagogisk grundlag og pædagogiske læreplaner med læringstegn

Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år og frem til skolestart. 
Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag jf. Dagtilbudsloven § 8, stk. 2. Det betyder, at læreplanen konkret tager udgangspunkt i:

 • Barne- og læringssyn  
 • Barnets leg og børnefællesskaber
 • Fælles ansvar for barnets læring

Loven fastsætter, at det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse, inden for og på tværs af følgende temaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

De seks læreplanstemaer skal ses i tæt sammenhæng og samspil med hinanden for at sikre, at den pædagogiske praksis, set fra et børneperspektiv, ikke forekommer opsplittet i seks adskilte temaer – men interagerer på tværs af dels leg, rutiner og planlagte aktiviteter.

”Bekendtgørelsen om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer” (BEK nr. 968 af 28/6/2018) beskriver de overordnede elementer, som ligger i det enkelte læreplanstema. Derudover er der i bekendtgørelsen fastsat to pædagogiske mål for hvert læreplanstema, som beskriver sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes læring. 

Vi lader os inspirere af dels materiale på EVA.dk og EMU.dk samt øvrige kommuners måder at arbejde med specifikke læringstegn jf. de nationale pædagogiske læringsmål.

De specifikke læringsmål skal ses som en række mulige læringstegn med tilhørende eksempler på, hvordan det konkret kan ses, at børnegruppen lærer sig og udvikler de kompetencer, der aktuelt arbejdes med. Det står børnehusene frit for at udmønte de pædagogiske mål i andre læringstegn end de, som fremgår af inspirationskataloget. Optakten til hvert enkelt læreplanstema er en præcisering af, hvad læringsmiljøet skal kunne tilbyde alle børn at lære sig. De indeholder en begrundelse for, hvorfor det er væsentligt at arbejde med temaet og en beskrivelse af de overordnede elementer, som børn jf. bekendtgørelsen skal møde i læringsmiljøet i dagtilbuddet.  

Inspirationskataloget indeholder læringstegn for 0-2-årige og for 3-6-årige. Læringstegnene tager afsæt i de kompetencer, børn forventes at have tilegnet sig ved 2 års alderen og ved skolestart. Læringstegnene er formuleret som konkrete kompetencer og erfaringer uden egentlige slutmål, fordi grundtanken er, at alle børn skal vedblive at være i en læringsproces og dermed blive så dygtige, som de kan. Under hvert læringstegn er opremset en række eksempler på, hvordan effekten af det pædagogiske arbejde kan komme til udtryk hos børnene.

Optakten og inspirationskataloget med læringstegn skal inspirere til en relevant, forpligtende fagprofessionel dialog om læringsmiljøet i det enkelte dagtilbud, så både det enkelte barn og gruppen som helhed gives mulighed for at lære at lære og til stadighed at lære mere. Læringstegnene for de 3-6 årige bygger på læringstegnene for de 0-2 årige.

Arbejdet med læreplanstemaer, pædagogiske mål og læringstegn stiller krav om en høj faglighed. Fagligheden understøttes af den fælles faglige ramme Hjernen og Hjertet, som anvendes i Fredericia Kommune.

PDF ikon laereplanstemaer_og_laeringstegn_-_introskriv_til_arbejdet_med_laereplanerne.pdf

PDF ikon paedagogisk_grundlag_barne-_og_laeringssyn_i_fjordbakke.pdf

PDF ikon paedagogisk_grundlag_barnets_leg_og_boernefaellesskaber_i_fjordbakke.pdf

PDF ikon paedagogisk_grundlag_faelles_ansvar_for_barnets_laering_i_fjordbakke.pdf

PDF ikon distriktsbeskrivelse_alsidig_personlig_udvikling_m._laeringstegn.pdf

PDF ikon distriktsbeskrivelse_kommunikation_og_sprog_m._laeringstegn.pdf

PDF ikon distriktsbeskrivelse_krop_sanser_og_bevaegelse_m._laeringstegn.pdf

PDF ikon distriktsbeskrivelse_kultur_aestetik_og_faellesskab_m._laeringstegn.pdf

PDF ikon distriktsbeskrivelse_natur_udeliv_og_science_m._laeringstegn.pdf

PDF ikon distriktsbeskrivelse_social_udvikling_m._laeringstegn.pdf