Slå adgang med tegn til/fra

Ny styrket læreplan - Fyrtårnet

Den styrkede pædagogiske læreplan for Fyrtårnet

De 9 pædagogiske grundlag

Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som er kendetegnende for den forståelse og tilgang vi arbejder ud fra i forhold til børnene trivsel, udvikling, læring og dannelse i Fjordbakke.

Kravet er, at vi skal arbejde med alle de 9 grundelementer og det skal være synligt, at det pædagogiske arbejde hviler på disse grundelementer.

Læreplanen er et dynamisk dokument og nogle elementer er altid aktive i det pædagogiske arbejde såsom vores børnesyn. Børnesynet er et helt centralt element, som alle ansatte forholder sig til, når hverdagen planlægges, når der sættes aktiviteter i gang og i den måde vi møder børn og forældre på.

Vi værner om legen og giver den en helt central plads i hverdagen og dette kobles til vores tilgang og forståelse af læring og dannelse –og på den måde hænger de 9 grundelementer sammen. Og det er både i den måde vi tilrettelægger hverdagen på, vores struktur og indretning i institutionerne.

Og vi har altid en anerkendende tilgang til alle børn og forældre, og vi arbejder ud fra en legende tilgang til børns udvikling, læring og dannelse. Vi ser hele dagen som et læringsrum og at dette skal udnyttes bedst muligt.

Vi har et stort ønske om at etablere et rigtig godt forældresamarbejde og ser dette som helt centralt i at lykkedes i arbejdet med børnene, deres trivsel og udvikling. Derfor har dette en stor prioritering i hverdagen.

Ledergruppen i Fjordbakke.

PDF ikon nye_styrkede_laereplan_fyrtaarnet_2024.pdf

De 6 læreplanstemaer

Den pædagogiske læreplan skal vise, hvordan vi sikrer børns brede læring indenfor hvert af de 6 elementer - og hvordan de 6 temaer indgår på tværs i det pædagogiske arbejde.

De 6 læreplanstemaer skal sikre en bred læringsforståelse og fokus på de centrale elementer i børns læring og udvikling - og netop her kobles sammen med det pædagogiske grundsyn.

Selv om de står beskrevet enkeltvis, er det ikke tanken, at der skal arbejdes særskilt med de 6 elementer - men de skal ses i sammenhæng med hinanden og med det pædagogiske læringsmiljø, med fokus på læring hele dagen og at der er en legende tilgang til børnenes læring.

Der kan være emner, der primært har udgangspunkt i af temaerne – eks. natur, udeliv og science, og her spiller de andre elementer alligevel ind - eks. Børnesyn, sprog, vores tilgang til leg og læring og dermed kobles der altid flere elementer sammen.

Arbejdet med de 6 læreplanstemaer skal give en beskrivelse af, hvordan vi etablerer et pædagogisk læringsmiljø gennem hele dagen - set ud fra de behov børn har i både dagpleje, vuggestue og børnehave - og at der er sammenhæng mellem de 6 læreplanstemaer og det pædagogiske grundlag.

Ledergruppen i Fjordbakke.

Øvrigt indhold